Skip to main content

Text 25

Sloka 25

Devanagari

Dévanágarí

द्वाविमावनुशोचन्ति बालावसदवग्रहौ ।
यल्लोकशास्त्रोपनतं न राति न तदिच्छति ॥ २५ ॥

Text

Verš

dvāv imāv anuśocanti
bālāv asad-avagrahau
yal loka-śāstropanataṁ
na rāti na tad icchati
dvāv imāv anuśocanti
bālāv asad-avagrahau
yal loka-śāstropanataṁ
na rāti na tad icchati

Synonyms

Synonyma

dvau — two kinds; imau — these; anuśocanti — they lament; bālau — ignorant; asat — the foolish; avagrahau — taking the path of; yat — that which; loka — by custom; śāstra — by scriptures; upanatam — presented; na — never; rāti — follows; na — neither; tat — that; icchati — desires.

dvau — dva druhy; imau — tito; anuśocanti — naříkají; bālau — nevědomí; asat — hlupáků; avagrahau — vydávají se cestou; yat — to, co; loka — podle zvyku; śāstra — písmy; upanatam — předložené; na — nikdy; rāti — následuje; na — ani; tat — to; icchati — přeje si.

Translation

Překlad

One who does not give charity according to the customs or injunctions of the scriptures and one who does not accept charity in that way are considered to be in the mode of ignorance. Such persons follow the path of the foolish. Surely they must lament at the end.

Ten, kdo nedává milodary, jak je zvykem nebo jak přikazují písma, a ten, kdo stejným způsobem milodary nepřijímá, je v kvalitě nevědomosti. Takoví lidé jdou cestou hlupáků a nakonec budou jistě naříkat.

Purport

Význam

It is herein stated that one should strictly follow the scriptures if one actually wants an auspicious life. The same is explained in Bhagavad-gītā (16.23):

Zde je řečeno, že chce-li člověk žít šťastným životem, musí se přísně držet písem. Totéž uvádí Bhagavad-gītā (16.23):

yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya
vartate kāma-kārataḥ
na sa siddhim avāpnoti
na sukhaṁ na parāṁ gatim
yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya
vartate kāma-kārataḥ
na sa siddhim avāpnoti
na sukhaṁ na parāṁ gatim

“He who discards scriptural injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection, nor happiness, nor the supreme destination.” One who does not strictly follow the terms of the Vedic injunctions never attains success in life or happiness. And what to speak of going home, back to Godhead.

“Ten, kdo zavrhuje příkazy písem a jedná podle vlastního rozmaru, nedosáhne ani dokonalosti, ani štěstí, ani nejvyššího cíle.” Člověk, který nenásleduje přísně védské pokyny, nezíská v životě úspěch ani štěstí, natož aby se vrátil domů, zpátky k Bohu.

One śāstric injunction holds that a householder, a kṣatriya or an administrative head should not refuse to accept a woman if she voluntarily requests to become a wife. Since Kālakanyā, the daughter of Time, was deputed by Nārada Muni to offer herself to Yavana-rāja, the King of the Yavanas could not refuse her. All transactions must be performed in light of the śāstric injunctions. The śāstric injunctions are confirmed by great sages like Nārada Muni. As stated by Narottama dāsa Ṭhākura, sādhu-śāstra-guru-vākya, cittete kariyā aikya: one should follow the principles of saintly persons, scriptures and the spiritual master. In this way one is sure to attain success in life. Kālakanyā, the daughter of Time, presented herself before the King of the Yavanas precisely in terms of sādhu, śāstra and guru. Thus there was no reason for not accepting her.

Jedním z pokynů śāster je, že hospodář, kṣatriya či vysoce postavený člověk nemá odmítnout ženu, která ho žádá, aby se mohla stát jeho manželkou. Jelikož Kālakanyu, dceru Času, poslal Nārada Muni, aby se nabídla Yavana-rājovi, král Yavanů ji nemohl odmítnout. Veškeré jednání musí probíhat ve světle pokynů śāster, které potvrzují velcí mudrci, jako je Nārada Muni. Jak říká Narottama dāsa Ṭhākura: sādhu-śāstra-guru-vākya, cittete kariyā aikya. Člověk se má řídit zásadami světců, písem a duchovního mistra. Tímto způsobem jistě dosáhne v životě úspěchu. Kālakanyā, dcera Času, se králi Yavanů představila přesně v souladu s pokyny sādhua, śāstry a gurua. Nebyl proto jediný důvod, aby ji nepřijal.