Skip to main content

Text 40

Sloka 40

Devanagari

Dévanágarí

पितृदेवर्षिमर्त्यानां भूतानामात्मनश्च ह ।
क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेऽस्मिन् यद्गृहाश्रम: ॥ ४० ॥

Text

Verš

pitṛ-devarṣi-martyānāṁ
bhūtānām ātmanaś ca ha
kṣemyaṁ vadanti śaraṇaṁ
bhave ’smin yad gṛhāśramaḥ
pitṛ-devarṣi-martyānāṁ
bhūtānām ātmanaś ca ha
kṣemyaṁ vadanti śaraṇaṁ
bhave ’smin yad gṛhāśramaḥ

Synonyms

Synonyma

pitṛ — forefathers; deva — demigods; ṛṣi — sages; martyānām — of humanity in general; bhūtānām — of the infinite living entities; ātmanaḥ — of oneself; ca — also; ha — certainly; kṣemyam — beneficial; vadanti — they say; śaraṇam — shelter; bhave — in the material world; asmin — this; yat — that which; gṛha-āśramaḥ — householder life.

pitṛ — předkové; deva — polobozi; ṛṣi — mudrci; martyānām — celého lidstva; bhūtānām — nekonečného počtu živých bytostí; ātmanaḥ — sebe samotného; ca — také; ha — jistě; kṣemyam — prospěšné; vadanti — říkají; śaraṇam — útočiště; bhave — v hmotném světě; asmin — tento; yat — to, co; gṛha-āśramaḥ — rodinný život.

Translation

Překlad

The woman continued: According to authorities, the householder life is pleasing not only to oneself but to all the forefathers, demigods, great sages, saintly persons and everyone else. A householder life is thus beneficial.

Žena pokračovala: Podle autorit je rodinný život příjemný nejen pro člověka samotného, ale i pro všechny předky, polobohy, velké mudrce, světce a všechny ostatní. Je tedy velice prospěšný.

Purport

Význam

According to the Vedic system, when one is born in this material world he has many obligations. He has obligations to the demigods — the demigods of the sun and moon, King Indra, Varuṇa, etc. — because they are supplying the necessities of life. We receive heat, light, water and all other natural amenities through the mercy of the demigods. We are also indebted to our forefathers, who have given us these bodies, paternal property, intelligence, society, friendship and love. Similarly, we are indebted to the general public for politics and sociology, and we are also indebted to lower animals such as horses, cows, asses, dogs and cats. In this way, as soon as one is born in this material world as a human being, he has so many obligations and is bound to repay all these obligations. If he does not repay them, he is further entangled in the process of birth and death. The gṛhamedhī, however, who is overly addicted to material things, does not know that if he simply takes shelter at the lotus feet of Mukunda, he is immediately freed from all obligations to others. Unfortunately a gṛhamedhī does not have any interest in Kṛṣṇa consciousness. Prahlāda Mahārāja says:

Podle védského pojetí má každý, kdo se narodí v tomto hmotném světě, mnoho závazků. Jsou to závazky vůči polobohům — bohu Slunce a Měsíce, králi Indrovi, Varuṇovi atd. — protože dodávají vše, co je nutné k životu. Teplo, světlo, vodu a všechny ostatní dary přírody dostáváme milostí polobohů. Jsme také zadluženi svým předkům, kteří nám dali tato těla, rodinný majetek, inteligenci, společnost, přátelství a lásku. Dále jsme zadluženi lidstvu za politiku a sociologii a také nižším zvířatům, jako jsou koně, krávy, osli, psi a kočky. Jakmile se tedy živá bytost narodí v hmotném světě jako člověk, má mnoho závazků a je povinna je všechny splatit. Pokud je nesplatí, zaplete se do koloběhu zrození a smrti. Gṛhamedhī, který je přehnaně připoutaný k hmotným věcem, ovšem neví, že pouhým přijetím útočiště u lotosových nohou Mukundy může být okamžitě zbaven všech závazků vůči ostatním. Gṛhamedhī se však bohužel o vědomí Kṛṣṇy nezajímá. Prahlāda Mahārāja říká:

matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā
mitho ’bhipadyeta gṛha-vratānām
matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā
mitho 'bhipadyeta gṛha-vratānām

A gṛha-vrata is the same as a gṛhamedhī. One who takes sex life to be supreme finds action in Kṛṣṇa consciousness confusing. Either due to his own personal consideration or due to his having taken instructions from others or conferring with them, he becomes addicted to sexual indulgence and cannot act in Kṛṣṇa consciousness.

Gṛha-vrata znamená totéž co gṛhamedhī. Pro koho je sex v životě tím nejvyšším, pro toho je jednání ve vědomí Kṛṣṇy nepochopitelné. Takový člověk na základě vlastních úvah nebo pokynů a rad od druhých propadá sexu a nemůže jednat ve vědomí Kṛṣṇy.