Skip to main content

Text 14

Sloka 14

Devanagari

Dévanágarí

प्राकारोपवनाट्टालपरिखैरक्षतोरणै: ।
स्वर्णरौप्यायसै: श‍ृङ्गै: सङ्कुलां सर्वतो गृहै: ॥ १४ ॥

Text

Verš

prākāropavanāṭṭāla-
parikhair akṣa-toraṇaiḥ
svarṇa-raupyāyasaiḥ śṛṅgaiḥ
saṅkulāṁ sarvato gṛhaiḥ
prākāropavanāṭṭāla-
parikhair akṣa-toraṇaiḥ
svarṇa-raupyāyasaiḥ śṛṅgaiḥ
saṅkulāṁ sarvato gṛhaiḥ

Synonyms

Synonyma

prākāra — walls; upavana — parks; aṭṭāla — towers; parikhaiḥ — with trenches; akṣa — windows; toraṇaiḥ — with gates; svarṇa — gold; raupya — silver; ayasaiḥ — made of iron; śṛṅgaiḥ — with domes; saṅkulām — congested; sarvataḥ — everywhere; gṛhaiḥ — with houses.

prākāra — hradby; upavana — parky; aṭṭāla — věže; parikhaiḥ — s příkopy; akṣa — okna; toraṇaiḥ — s branami; svarṇa — zlatými; raupya — stříbrnými; ayasaiḥ — železnými; śṛṅgaiḥ — s kupolemi; saṅkulām — přeplněné; sarvataḥ — všude; gṛhaiḥ — domy.

Translation

Překlad

That city was surrounded by walls and parks, and within it were towers, canals, windows and outlets. The houses there were decorated with domes made of gold, silver and iron.

To město obklopovaly hradby a parky a byly v něm věže, příkopy, okna a průchody. Domy tam byly ozdobené zlatými, stříbrnými a železnými kupolemi.

Purport

Význam

The body is protected by walls of skin. The hairs on the body are compared to parks, and the highest parts of the body, like the nose and head, are compared to towers. The wrinkles and depressions on different parts of the body are compared to trenches or canals, the eyes are compared to windows, and the eyelids are compared to protective gates. The three types of metal — gold, silver and iron — represent the three modes of material nature. Gold represents goodness; silver, passion; and iron, ignorance. The body is also sometimes considered to be a bag containing three elements (tri-dhātu): mucus, bile and air (kapha, pitta and vāyu). Yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke. According to Bhāgavatam (10.84.13), one who considers this bag of mucus, bile and air to be the self is considered no better than a cow or an ass.

Tělo chrání hradby z kůže. Chlupy na těle se přirovnávají k parkům a nejvyšší části těla, jako je nos a hlava, jsou přirovnány k věžím. Vrásky a prohlubně na různých částech těla jsou přirovnány k příkopům a kanálům, oči se přirovnávají k oknům a oční víčka k ochranným branám. Tři kovy — zlato, stříbro a železo — představují tři kvality hmotné přírody. Zlato představuje dobro, stříbro vášeň a železo nevědomost. O tělu se také někdy hovoří jako o pytli, který obsahuje tři prvky (tri-dhātu): hlen, žluč a vzduch (kapha, pitta a vāyu). Yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke. Podle Bhāgavatamu (10.84.13) není ten, kdo považuje tento pytel hlenu, žluči a vzduchu za sebe samotného, o nic lepší než kráva nebo osel.