Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Devanagari

Dévanágarí

न साधु मेने ता: सर्वा भूतले यावती:
पुर: ।
कामान् कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये ॥ १२ ॥

Text

Verš

na sādhu mene tāḥ sarvā
bhūtale yāvatīḥ puraḥ
kāmān kāmayamāno ’sau
tasya tasyopapattaye
na sādhu mene tāḥ sarvā
bhūtale yāvatīḥ puraḥ
kāmān kāmayamāno ’sau
tasya tasyopapattaye

Synonyms

Synonyma

na — never; sādhu — good; mene — thought; tāḥ — them; sarvāḥ — all; bhū-tale — on this earth; yāvatīḥ — all kinds of; puraḥ — residential houses; kāmān — objects for sense enjoyment; kāmayamānaḥ — desiring; asau — that King; tasya — his; tasya — his; upapattaye — for obtaining.

na — nikdy; sādhu — dobré; mene — považoval; tāḥ — je; sarvāḥ — všechny; bhū-tale — na této Zemi; yāvatīḥ — všechny druhy; puraḥ — obydlí; kāmān — předměty smyslového požitku; kāmayamānaḥ — přál si; asau — tento král; tasya — jeho; tasya — jeho; upapattaye — získat.

Translation

Překlad

King Purañjana had unlimited desires for sense enjoyment; consequently he traveled all over the world to find a place where all his desires could be fulfilled. Unfortunately he found a feeling of insufficiency everywhere.

Král Purañjana měl neomezené touhy po smyslovém požitku a cestoval po celém světě, aby nalezl místo, kde by se mu všechny touhy splnily. Všude však cítil, že stále něco chybí.

Purport

Význam

Śrīla Vidyāpati, a great Vaiṣṇava poet, has sung:

Śrīla Vidyāpati, velký vaiṣṇavský básník, zpívá:

tātala saikate, vāri-bindu-sama,
suta-mita-ramaṇī-samāje
tātala saikate, vāri-bindu-sama,
suta-mita-ramaṇī-samāje

Material sense gratification, with society, friendship and love, is herein compared to a drop of water falling on a desert. A desert requires oceans of water to satisfy it, and if only a drop of water is supplied, what is its use? Similarly, the living entity is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, who, as stated in the Vedānta-sūtra, is ānandamayo ’bhyāsāt, full of enjoyment. Being part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, the living entity is also seeking complete enjoyment. However, complete enjoyment cannot be achieved separate from the Supreme Personality of Godhead. In his wanderings in the different species of life, the living entity may taste some type of enjoyment in one body or another, but full enjoyment of the senses cannot be obtained in any material body. Thus Purañjana, the living entity, wanders in different types of bodies, but everywhere meets frustration in his attempt to enjoy. In other words, the spiritual spark covered by matter cannot fully enjoy the senses in any circumstance in material life. A deer may become absorbed in the musical sounds vibrated by the hunter, but the result is that it loses its life. Similarly, a fish is very expert in gratifying its tongue, but when it eats the bait offered by the fisherman, it loses its life. Even the elephant, who is so strong, is captured and loses its independence while satisfying its genitals with a female elephant. In each and every species of life, the living entity gets a body to satisfy various senses, but he cannot enjoy all his senses at one time. In the human form of life he gets an opportunity to enjoy all his senses pervertedly, but the result is that he becomes so harassed in his attempted sense gratification that he ultimately becomes morose. As he tries to satisfy his senses more and more, he becomes more and more entangled.

Hmotný smyslový požitek v rámci společnosti, přátelství a lásky přirovnává ke kapce vody na poušti. Poušť by mohl zavlažit jedině oceán; jaký má význam jedna kapka vody? Stejně tak živá bytost je nedílnou částí Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána, který je — jak uvádí Vedānta-sūtra—ānandamayo 'bhyāsāt, plný požitku. Živá bytost jako Jeho nedílná část také hledá úplný požitek. Nelze ho však získat odděleně od Nejvyšší Osobnosti Božství. Při svém putování různými životními druhy může živá bytost ochutnat v určitých tělech určitý druh požitku, ale plný požitek smyslů nemůže získat v žádném hmotném těle. Purañjana, živá bytost, proto putuje různými druhy těl, ale v její snaze užívat si ji všude čeká zklamání. Duchovní jiskra pokrytá hmotou si v žádných podmínkách hmotného života nemůže plně užívat smyslů. Jelen se může zaposlouchat do tónů, které vyluzuje lovec, ale výsledkem je, že přijde o život. Ryba umí dobře uspokojovat svůj jazyk, ale když spolkne rybářovu návnadu, skončí stejně. I slon, který je velice silný, je chycen a ztratí svoji svobodu, když uspokojuje své genitálie s nějakou slonicí. V každém životním druhu dostává živá bytost tělo vhodné pro uspokojování různých smyslů, ale nikdy nemůže mít požitek ze všech smyslů najednou. V lidské životní podobě získává příležitost zvráceně si užívat všech smyslů, ale výsledkem toho je, že se pokusy o smyslový požitek natolik unaví a znepokojí, až nakonec propadne zasmušilosti. Čím více se snaží uspokojovat své smysly, tím více se zaplétá.