Skip to main content

Text 73

Sloka 73

Devanagari

Dévanágarí

ते वयं नोदिता: सर्वे प्रजासर्गे प्रजेश्वरा: ।
अनेन ध्वस्ततमस: सिसृक्ष्मो विविधा: प्रजा: ॥ ७३ ॥

Text

Verš

te vayaṁ noditāḥ sarve
prajā-sarge prajeśvarāḥ
anena dhvasta-tamasaḥ
sisṛkṣmo vividhāḥ prajāḥ
te vayaṁ noditāḥ sarve
prajā-sarge prajeśvarāḥ
anena dhvasta-tamasaḥ
sisṛkṣmo vividhāḥ prajāḥ

Synonyms

Synonyma

te — by him; vayam — all of us; noditāḥ — ordered; sarve — all; prajā-sarge — at the time of creating population; prajā-īśvarāḥ — the controllers of all living entities; anena — by this; dhvasta-tamasaḥ — being freed from all kinds of ignorance; sisṛkṣmaḥ — we created; vividhāḥ — various kinds of; prajāḥ — living entities.

te — od něho; vayam — my všichni; noditāḥ — na nařízení; sarve — všichni; prajā-sarge — v době tvoření obyvatelstva; prajā-īśvarāḥ — vládci všech živých bytostí; anena — tímto; dhvasta-tamasaḥ — zbaveni veškeré nevědomosti; sisṛkṣmaḥ — tvořili jsme; vividhāḥ — různé druhy; prajāḥ — živých bytostí.

Translation

Překlad

When all the Prajāpatis were ordered to create by Lord Brahmā, we chanted these prayers in praise of the Supreme Personality of Godhead and became completely free from all ignorance. Thus we were able to create different types of living entities.

Když Pán Brahmā nařídil všem Prajāpatiům, aby tvořili, opěvovali jsme Nejvyšší Osobnost Božství touto modlitbou a zcela se zbavili veškeré nevědomosti. Díky tomu jsme byli schopni stvořit různé druhy živých bytostí.

Purport

Význam

In this verse we can understand that the various types of living entities were created simultaneously at the very beginning of the creation. The nonsensical Darwinian theory of evolution is not applicable here. It is not that intelligent human beings did not exist millions of years ago. On the contrary, it is understood that the most intelligent creature, Lord Brahmā, was first created. Then Lord Brahmā created other saintly sages like Marīci, Bhṛgu, Ātreya, Vasiṣṭha and Lord Śiva. They in their turn created different types of bodies according to karma. In Śrīmad-Bhāgavatam Lord Kapiladeva told His mother that the living entity gets a particular type of body in accordance with his work and that this body is decided upon by higher authorities. The higher authorities, as appointed by the Supreme Personality of Godhead, are Lord Brahmā and all other Prajāpatis and Manus. Thus from the beginning of creation it can be seen that the first creature is the most intelligent. It is not that so-called modern intelligence has developed by the gradual process of evolution. As stated in Brahma-vaivarta Purāṇa, there is a gradual evolutionary process, but it is not the body that is evolving. All the bodily forms are already there. It is the spiritual entity, or spiritual spark within the body, that is being promoted by the laws of nature under the supervision of superior authority. We can understand from this verse that from the very beginning of creation different varieties of living entities were existing. It is not that some of them have become extinct. Everything is there; it is due to our lack of knowledge that we cannot see things in their proper perspective.

Z tohoto verše můžeme pochopit, že různé druhy živých bytostí byly stvořeny zároveň hned na počátku stvoření. Nesmyslnou Darwinovu teorii evoluce zde nelze použít. Není pravda, že před milióny let inteligentní lidské bytosti neexistovaly. Naopak, nejinteligentnější bytost ze všech — Pán Brahmā — byla stvořena jako první. Pán Brahmā poté stvořil další moudré světce, jako je Marīci, Bhṛgu, Ātreya, Vasiṣṭha a Pán Śiva. Ti pak tvořili různé druhy těl s ohledem na karmu. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu řekl Pán Kapiladeva Své matce, že živá bytost dostává určitý druh těla podle svých činností a že o tomto těle rozhodují vyšší autority. Těmito autoritami, jež dosazuje Nejvyšší Osobnost Božství, jsou Pán Brahmā a všichni ostatní Prajāpatiové a Manuové. Z popisu počátku stvoření tedy můžeme vidět, že první tvor je nejinteligentnější. Není pravda, že takzvaná moderní inteligence se vyvinula postupnou evolucí. Brahma-vaivarta Purāṇa uvádí, že postupná evoluce probíhá, ale netýká se těl. Všechny tělesné podoby již existují; pouze duchovní bytost, duchovní jiskra v těle, zlepšuje podle zákonů přírody a pod dohledem vyšších autorit své postavení. Z tohoto verše je zřejmé, že různé druhy živých bytostí existovaly od samotného počátku stvoření. Není pravda, že některé z nich vyhynuly. Vše zůstává a pouze náš nedostatek poznání je příčinou toho, že nevidíme věci takové, jaké jsou.

In this verse the word dhvasta-tamasaḥ is very important, for without being free of ignorance one cannot control the creation of different types of living entities. As stated in Śrīmad-Bhāgavatam (3.31.1), daiva-netreṇa: bodies are awarded under the supervision of superior powers. How can these superior powers control the evolutionary process of the living entity if they are not free from all imperfection? The followers of the Vedic instructions cannot accept the Darwinian theory of evolution, for it is marred by imperfect knowledge.

Velice důležité je slovo dhvasta-tamasaḥ, neboť nikdo nemůže řídit tvoření různých druhů živých bytostí, aniž by byl oproštěn od nevědomosti. Śrīmad-Bhāgavatam (3.31.1) říká, že živé bytosti dostávají těla pod dohledem vyšších sil (daiva-netreṇa). Jak by mohly tyto vyšší síly řídit evoluci živé bytosti, kdyby samy nebyly prosté veškeré nedokonalosti? Následovníci védských pokynů nemohou Darwinovu teorii evoluce přijmout, neboť je poznamenána nedokonalým poznáním.