Skip to main content

Text 6

Sloka 6

Devanagari

Dévanágarí

राज्ञां वृत्तिं करादानदण्डशुल्कादिदारुणाम् ।
मन्यमानो दीर्घसत्‍त्रव्याजेन विससर्ज ह ॥ ६ ॥

Text

Verš

rājñāṁ vṛttiṁ karādāna-
daṇḍa-śulkādi-dāruṇām
manyamāno dīrgha-sattra-
vyājena visasarja ha
rājñāṁ vṛttiṁ karādāna-
daṇḍa-śulkādi-dāruṇām
manyamāno dīrgha-sattra-
vyājena visasarja ha

Synonyms

Synonyma

rājñām — of the kings; vṛttim — source of livelihood; kara — taxes; ādāna — realization; daṇḍa — punishment; śulka — fines; ādi — etc.; dāruṇām — which are very severe; manyamānaḥ — thinking like that; dīrgha — long; sattra — sacrifice; vyājena — on the plea; visasarja — gave up; ha — in the past.

rājñām — králů; vṛttim — zdroj živobytí; kara — daně; ādāna — realizace; daṇḍa — potrestání; śulka — pokuty; ādi — a podobně; dāruṇām — které byly velice přísné; manyamānaḥ — jelikož takto uvažoval; dīrgha — dlouhá; sattra — oběť; vyājena — pod záminkou; visasarja — zanechal; ha — v minulosti.

Translation

Překlad

Whenever Antardhāna, the supreme royal power, had to exact taxes, punish his citizens or fine them severely, he was not willing to do so. Consequently he retired from the execution of such duties and engaged himself in the performance of different sacrifices.

Kdykoliv musel Antardhāna jakožto nejvýše postavený král vybírat daně, trestat občany nebo je přísně pokutovat, nedělal to rád. Později proto plnění těchto povinností zanechal a věnoval se vykonávání různých obětí.

Purport

Význam

It is clear herein that the king sometimes has to perform duties which are not very desirable just because he is the king. Similarly, Arjuna was not at all willing to fight because fighting or killing one’s own kinsmen and family members is not at all desirable. Nonetheless, the kṣatriyas had to perform such undesirable actions as a matter of duty. Mahārāja Antardhāna was not very happy while exacting taxes or punishing the citizens for their criminal activities; therefore, on the plea of performing sacrifices, he retired from the royal majestic power at a very early age.

Zde je jasně vyjádřeno, že král někdy musí plnit povinnosti, které nejsou právě příjemné, jen proto, že je král. Také Arjunovi se nechtělo bojovat, jelikož bojovat proti svým příbuzným a zabíjet je není vůbec příjemné. Kṣatriyové však musí takové nepříjemné činnosti vykonávat jako svou povinnost. Mahārāja Antardhāna se necítil dobře, když vybíral daně a trestal občany za jejich zločiny, a proto se ve velice mladém věku vzdal královské moci pod záminkou vykonávání obětí.