Skip to main content

Text 5

Sloka 5

Devanagari

Dévanágarí

अन्तर्धानो नभस्वत्यां हविर्धानमविन्दत ।
य इन्द्रमश्वहर्तारं विद्वानपि न जघ्निवान् ॥ ५ ॥

Text

Verš

antardhāno nabhasvatyāṁ
havirdhānam avindata
ya indram aśva-hartāraṁ
vidvān api na jaghnivān
antardhāno nabhasvatyāṁ
havirdhānam avindata
ya indram aśva-hartāraṁ
vidvān api na jaghnivān

Synonyms

Synonyma

antardhānaḥ — the king of the name Antardhāna; nabhasvatyām — unto his wife Nabhasvatī; havirdhānam — of the name Havirdhāna; avindata — obtained; yaḥ — who; indram — King Indra; aśva-hartāram — who was stealing the horse of his father; vidvān api — although he knew it; na jaghnivān — did not kill.

antardhānaḥ — král jménem Antardhāna; nabhasvatyām — od své manželky Nabhasvatī; havirdhānam — jménem Havirdhāna; avindata — získal; yaḥ — jenž; indram — krále Indru; aśva-hartāram — který kradl koně patřícího jeho otci; vidvān api — přestože to věděl; na jaghnivān — nezabil.

Translation

Překlad

Mahārāja Antardhāna had another wife, named Nabhasvatī, and by her he was happy to beget another son, named Havirdhāna. Since Mahārāja Antardhāna was very liberal, he did not kill Indra while the demigod was stealing his father’s horse at the sacrifice.

Mahārāja Antardhāna měl ještě manželku jménem Nabhasvatī, jež ho obšťastnila dalším synem, který se jmenoval Havirdhāna. Jelikož byl král Antardhāna velice shovívavý, nezabil poloboha Indru, když při oběti kradl koně patřícího jeho otci.

Purport

Význam

It is understood from various scriptures and Purāṇas that the King of heaven, Indra, was very expert in stealing and kidnapping. He could steal anything without being visible to the proprietor, and he could kidnap anyone’s wife without being detected. Once he raped the wife of Gautama Muni by using his disappearing art, and similarly by becoming invisible he stole the horse of Mahārāja Pṛthu. Although in human society such activities are considered abominable, the demigod Indra was not considered to be degraded by them. Although Antardhāna could understand that King Indra was stealing the horse from his father, he did not kill Indra, for he knew that if one who is very powerful sometimes commits an abominable act, it should be disregarded. In Bhagavad-gītā (9.30) it is clearly stated:

Z různých písem a Purāṇ se dozvídáme, že král nebes Indra byl velký odborník na krádeže a únosy. Dovedl ukrást cokoliv, aniž by ho majitel viděl, a rovněž unést manželku kohokoliv, aniž by byl přistižen. Jednou použil své schopnosti zmizet ke znásilnění manželky Gautamy Muniho a jako neviditelný také ukradl koně Mahārāje Pṛthua. V lidské společnosti jsou takové činy považovány za odporné, ale polobůh Indra kvůli nim nebyl považován za pokleslého. Přestože Antardhāna věděl, že Indra krade koně jeho otci, nezabil ho, neboť znal pravidlo, že dopustí-li se někdy mocná osobnost něčeho odporného, je třeba to přehlédnout. V Bhagavad-gītě (9.30) je jasně řečeno:

api cet sudurācāro
bhajate mām ananya-bhāk
sādhur eva sa mantavyaḥ
samyag vyavasito hi saḥ
api cet sudurācāro
bhajate mām ananya-bhāk
sādhur eva sa mantavyaḥ
samyag vyavasito hi saḥ

Thus the Lord says that even if a devotee commits an abominable act, he should be considered a sādhu, or a pious man, because of his unflinching devotion to the Lord. The devotees of the Lord never willingly commit any sinful act, but sometimes they commit something abominable due to their previous habits. Such acts should not be taken very seriously, however, because the devotees of the Lord are very powerful, whether they are on the heavenly planets or on this planet. If by chance they commit something abominable, it should not be taken into account, but should be overlooked.

Pán říká, že i když oddaný spáchá nějaký odporný čin, přesto má být na základě své neochvějné oddanosti Bohu považován za sādhua, zbožného člověka. Oddaní Pána nikdy nechtějí jednat hříšně, ale někdy se stane, že učiní něco odporného kvůli svým dřívějším zvykům. Takové činy se však nemají brát příliš vážně, neboť oddaní Pána jsou velice mocní, ať už žijí na nebeských planetách nebo zde na Zemi. Když bezděky spáchají něco odporného, nemá se na to brát zřetel, ale naopak je třeba to přehlédnout.