Skip to main content

Text 41

Sloka 41

Devanagari

Dévanágarí

प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे ।
नमोऽधर्मविपाकाय मृत्यवे दु:खदाय च ॥ ४१ ॥

Text

Verš

pravṛttāya nivṛttāya
pitṛ-devāya karmaṇe
namo ’dharma-vipākāya
mṛtyave duḥkha-dāya ca
pravṛttāya nivṛttāya
pitṛ-devāya karmaṇe
namo ’dharma-vipākāya
mṛtyave duḥkha-dāya ca

Synonyms

Synonyma

pravṛttāya — inclination; nivṛttāya — disinclination; pitṛ-devāya — unto the master of Pitṛloka; karmaṇe — unto the resultant action of fruitive activities; namaḥ — offering respects; adharma — irreligious; vipākāya — unto the result; mṛtyave — unto death; duḥkha-dāya — the cause of all kinds of miserable conditions; ca — also.

pravṛttāya — záliba; nivṛttāya — nechuť; pitṛ-devāya — vládci Pitṛloky; karmaṇe — výslednému projevu plodonosných činností; namaḥ — vzdávám úctu; adharma — bezbožnému; vipākāya — výsledku; mṛtyave — smrti; duḥkha-dāya — příčině všech nešťastných podmínek; ca — také.

Translation

Překlad

My dear Lord, You are the viewer of the results of pious activities. You are inclination, disinclination and their resultant activities. You are the cause of the miserable conditions of life caused by irreligion, and therefore You are death. I offer You my respectful obeisances.

Můj drahý Pane, jsi tím, kdo dohlíží na výsledky zbožných činností. Jsi záliba i nechuť a také činy, které z nich vyplývají. Jsi rovněž příčinou nešťastných životních podmínek způsobených bezbožností, a jsi tedy i smrtí. S úctou se Ti klaním.

Purport

Význam

The Supreme Personality of Godhead is situated in everyone’s heart, and from Him issue a living entity’s inclinations and disinclinations. This is confirmed in Bhagavad-gītā (15.15):

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, sídlí v srdci každého a všechny záliby a nechutě živé bytosti mají svůj původ v Něm. To potvrzuje Bhagavad-gītā (15.15):

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca
sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca

“I am seated in everyone’s heart, and from Me come remembrance, knowledge and forgetfulness.”

“Sídlím v srdci každého a ode Mne pocházejí vzpomínky, poznání a zapomnění.”

The Supreme Personality of Godhead causes the asuras to forget Him and the devotees to remember Him. One’s disinclinations are due to the Supreme Personality of Godhead. According to Bhagavad-gītā (16.7), pravṛttiṁ ca nivṛttiṁ ca janā na vidur āsurāḥ: the asuras do not know which way one should be inclined to act and which way one should not be inclined to act. Although the asuras oppose devotional service, it is to be understood that they are inclined that way due to the Supreme Personality of Godhead. Because the asuras do not like to engage in the Lord’s devotional service, the Lord within gives them the intelligence to forget. Ordinary karmīs desire promotion to Pitṛloka, as confirmed in Bhagavad-gītā (9.25). Yānti deva-vratā devān pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ: “Those who worship the demigods will take birth among the demigods, and those who worship ancestors go to the ancestors.”

Nejvyšší Pán způsobuje, že asurové na Něho zapomínají a oddaní na Něho vzpomínají. Původem každé nechuti je Nejvyšší Osobnost Božství. Podle Bhagavad-gīty (16.7): pravṛttiṁ ca nivṛttiṁ ca janā na vidur āsurāḥ — asurové nevědí, jak má člověk chtít jednat a jak nemá chtít jednat. Přestože se stavějí proti oddané službě, je třeba vědět, že tento sklon mají díky Nejvyšší Osobnosti Božství. Jelikož nechtějí oddaně sloužit Pánu, Pán sídlící uvnitř jim dává inteligenci, aby na Něho mohli zapomenout. Obyčejní karmī si přejí být povýšeni na Pitṛloku, což také potvrzuje Bhagavad-gītā (9.25): yānti deva-vratā devān pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ — “Ti, kdo uctívají polobohy, se narodí mezi polobohy a ti, kdo uctívají předky, půjdou k předkům.”

In this verse the word duḥkha-dāya is also very significant, for those who are nondevotees are perpetually put into the cycle of birth and death. This is a very miserable condition. Because one’s position in life is attained according to one’s activities, the asuras, or nondevotees, are put into such miserable conditions.

Velice důležité je rovněž slovo duḥkha-dāya, neboť vyjadřuje, že neoddaní jsou navěky uvrženi do koloběhu zrození a smrti. To je velmi nešťastné postavení. Každý v životě dosáhne takového postavení, jaké odpovídá jeho činnostem, a proto se asurové neboli neoddaní ocitají v těchto nešťastných podmínkách.