Skip to main content

Text 21

Sloka 21

Devanagari

Dévanágarí

नीलरक्तोत्पलाम्भोजकह्लारेन्दीवराकरम् ।
हंससारसचक्राह्वकारण्डवनिकूजितम् ॥ २१ ॥

Text

Verš

nīla-raktotpalāmbhoja-
kahlārendīvarākaram
haṁsa-sārasa-cakrāhva-
kāraṇḍava-nikūjitam
nīla-raktotpalāmbhoja-
kahlārendīvarākaram
haṁsa-sārasa-cakrāhva-
kāraṇḍava-nikūjitam

Synonyms

Synonyma

nīla — blue; rakta — red; utpala — lotus; ambhaḥ-ja — born from the water; kahlāra — another kind of lotus; indīvara — another kind of lotus; ākaram — the mine; haṁsa — swans; sārasa — cranes; cakrāhvacakrāhva birds; kāraṇḍavakāraṇḍava birds; nikūjitam — vibrated by their sounds.

nīla — modrý; rakta — červený; utpala — lotos; ambhaḥ-ja — rodící se z vody; kahlāra — další druh lotosu; indīvara — další druh lotosu; ākaram — důl; haṁsa — labutě; sārasa — jeřábi; cakrāhva — kachny tohoto jména; kāraṇḍava — ptáci tohoto jména; nikūjitam — ozývali se.

Translation

Překlad

In that great lake there were different types of lotus flowers. Some of them were bluish, and some of them were red. Some of them grew at night, some in the day and some, like the indīvara lotus flower, in the evening. Combined together, the lotus flowers filled the lake so full that the lake appeared to be a great mine of such flowers. Consequently, on the shores there were swans and cranes, cakravākas, kāraṇḍavas and other beautiful water birds standing about.

V onom velkém jezeře rostly různé druhy lotosů. Některé byly modré a některé červené, některé kvetly v noci, jiné ve dne a další — jako lotos indīvara — navečer. Všechny společně tak pokrývaly jezero do té míry, že vypadalo jako velký důl těchto květin. Na jeho březích proto postávaly labutě, jeřábi, cakravākové, kāraṇḍavy a jiní krásní vodní ptáci.

Purport

Význam

The word ākaram, “mine,” is significant in this verse, for the reservoir of water appeared like a mine from which different types of lotus flowers were produced. Some of the lotus flowers grew during the day, some at night and some in the evening, and accordingly they had different names and different colors. All these flowers were present on that lake, and because the lake was so calm and quiet and filled with lotus flowers, superior birds, like swans, cakravākas and kāraṇḍavas, stood on the shores and vibrated their different songs, making the entire scene attractive and beautiful. As there are different types of human beings, according to the association of the three qualities of material nature, there are similarly different types of birds, bees, trees, etc. Everything is divided according to the three qualities of material nature. Birds like swans and cranes, who enjoy clear waters and lotus flowers, are different from crows, who enjoy filthy places. Similarly, there are persons who are controlled by the modes of ignorance and passion and those who are controlled by the mode of goodness. The creation is so varied that there are always varieties found in every society. Thus on the bank of this lake all the superior birds lived to enjoy that atmosphere created by that great reservoir filled with lotus flowers.

Významné je slovo ākaram (“důl”), protože vodní nádrž vypadala jako důl na různé druhy lotosů. Některé lotosy kvetou ve dne, jiné v noci a další navečer, a podle toho mají různá jména a barvy. V onom jezeře se vyskytovaly všechny, a jelikož bylo tak klidné a pokryté lotosovými květy, stáli na jeho březích ušlechtilí ptáci, jako labutě, cakravākové a kāraṇḍavy, a zpívali své písně, čímž zvyšovali přitažlivost celého prostředí. Tak jako podle ovlivnění třemi kvalitami hmotné přírody existují různé druhy lidských bytostí, existují také různé druhy ptáků, zvířat, stromů a podobně. Vše se dělí podle vlivu tří kvalit hmotné přírody. Ptáci, jako jsou labutě a jeřábi, jež si libují v čistých vodách a lotosových květech, se liší od vran, které vyhledávají špinavá místa. Stejně tak existují lidé pod vlivem kvalit vášně a nevědomosti a lidé pod vlivem kvality dobra. Stvoření je tak rozmanité, že různorodost najdeme v každém společenství. Na březích jezera tedy žili všichni ušlechtilí ptáci, kteří si libovali v prostředí této velké nádrže plné lotosových květů.