Skip to main content

Text 14

Sloka 14

Devanagari

Dévanágarí

पित्रादिष्टा: प्रजासर्गे तपसेऽर्णवमाविशन् ।
दशवर्षसहस्राणि तपसार्चंस्तपस्पतिम् ॥ १४ ॥

Text

Verš

pitrādiṣṭāḥ prajā-sarge
tapase ’rṇavam āviśan
daśa-varṣa-sahasrāṇi
tapasārcaṁs tapas-patim
pitrādiṣṭāḥ prajā-sarge
tapase ’rṇavam āviśan
daśa-varṣa-sahasrāṇi
tapasārcaṁs tapas-patim

Synonyms

Synonyma

pitrā — by the father; ādiṣṭāḥ — being ordered by; prajā-sarge — in the matter of begetting children; tapase — for executing austerity; arṇavam — in the ocean; āviśan — entered; daśa-varṣa — ten years; sahasrāṇi — such thousands; tapasā — by their austerity; ārcan — worshiped; tapaḥ — of austerity; patim — the master.

pitrā — otcem; ādiṣṭāḥ — když jim bylo nařízeno; prajā-sarge — co se týče plození dětí; tapase — aby se podrobili askezi; arṇavam — do oceánu; āviśan — vstoupili; daśa-varṣa — deset let; sahasrāṇi — tisíc takových; tapasā — svou askezí; ārcan — uctívali; tapaḥ — askeze; patim — pána.

Translation

Překlad

When all these Pracetās were ordered by their father to marry and beget children, they all entered the ocean and practiced austerities and penances for ten thousand years. Thus they worshiped the master of all austerity, the Supreme Personality of Godhead.

Když Pracetům jejich otec nařídil, aby se oženili a plodili děti, vstoupili všichni do oceánu a deset tisíc let se podrobovali askezi. Tímto způsobem uctívali vládce veškeré askeze, Nejvyšší Osobnost Božství.

Purport

Význam

Sometimes great sages and ascetics enter the Himālaya Mountains in order to find seclusion from the turmoil of the world. It appears, however, that all the Pracetās, the sons of Prācīnabarhi, entered the depths of the ocean to perform austerity in a secluded place. Since they performed austerities for ten thousand years, this incident took place in the Satya-yuga, when people used to live for a hundred thousand years. It is also significant that by their austerity they worshiped the master of austerity, Śrī Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead. If one wants to perform austerities and penances in order to attain the supreme goal, one must attain the favor of the Supreme Personality of Godhead. If one achieves the favor of the Supreme Lord, it is to be understood that he has finished all kinds of austerities and penances and has attained efficiency in their execution. On the other hand, if one does not attain the perfect stage of devotional service, all austerities and penances actually have no meaning, for without the Supreme Lord no one can attain the highest results derived from performing them. As stated in Bhagavad-gītā (5.29), Lord Śrī Kṛṣṇa is the master of all penances and sacrifices (bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram). Thus the desired result of performing austerities may be derived from Lord Kṛṣṇa.

Velcí mudrci a asketové někdy odcházejí do Himalájí, aby se v ústraní skryli před vřavou světa. Zde se však ukazuje, že všichni Pracetové, synové Prācīnabarhiho, kteří chtěli podstoupit askezi na odloučeném místě, vstoupili do hlubin oceánu. Jelikož tam setrvali deset tisíc let, je zřejmé, že k tomu došlo v Satya-yuze, kdy se lidé dožívali sta tisíce let. Rovněž je významné, že svou askezí uctívali vládce askeze, Śrī Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství. Chce-li někdo podstupovat askezi, aby dosáhl nejvyššího cíle, musí získat přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství. Pokud ji získal, rozumí se, že již veškerou askezi s úspěchem dokončil. Na druhou stranu bez dosažení dokonalosti — oddané služby — nemá jakákoliv askeze ve skutečnosti žádný význam, neboť nikdo nemůže jejím vykonáváním získat ty nejvyšší výsledky bez účasti Nejvyššího Pána. Jak je řečeno v Bhagavad-gītě (5.29), Pán Śrī Kṛṣṇa je vládcem veškeré askeze a všech obětí. Bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram. Vytoužený výsledek askeze lze tedy získat od Pána Kṛṣṇy.

aho bata śva-paco ’to garīyān
yaj-jihvāgre vartate nāma tubhyam
tepus tapas te juhuvuḥ sasnur āryā
brahmānūcur nāma gṛṇanti ye te
aho bata śva-paco 'to garīyān
yaj-jihvāgre vartate nāma tubhyam
tepus tapas te juhuvuḥ sasnur āryā
brahmānūcur nāma gṛṇanti ye te

Even if a person is born in a family of caṇḍālas — the lowest birth one can get in human society — he is glorious if he chants the holy names of the Lord, for it is to be understood that by such chanting a devotee definitely proves that he underwent all kinds of austerities in his previous life. By the grace of Lord Caitanya, one who chants the mahā-mantra — Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare — attains the highest perfectional stage, which had previously been attained by people who entered the ocean and executed austerities for ten thousand years. In this Age of Kali, if a person does not take advantage of chanting the Hare Kṛṣṇa mantra, which is offered as a great concession to the fallen human beings of this age, it is to be understood that he is very much bewildered by the illusory energy of the Lord.

I oddaný, který se narodil v rodině caṇḍālů — což je nejnižší možný původ v lidské společnosti — je slavný, jestliže zpívá svatá jména Pána, neboť tímto zpíváním jasně dokazuje, že již ve svém minulém životě podstoupil všechny druhy askeze. Kdo zpívá mahā-mantru (Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare), dosahuje milostí Pána Caitanyi nejvyšší úrovně dokonalosti, jíž dříve dosahovali lidé, kteří vstupovali do oceánu a podrobovali se askezi trvající deset tisíc let. Pokud nyní, v Kali-yuze, někdo nevyužije zpívání mantry Hare Kṛṣṇa, které se nabízí pokleslým lidským bytostem tohoto věku jako velká výhoda, je zřejmé, že je naprosto zmatený iluzorní energií Pána.