Skip to main content

Text 13

Sloka 13

Devanagari

Dévanágarí

प्राचीनबर्हिष: पुत्रा: शतद्रुत्यां दशाभवन् ।
तुल्यनामव्रता: सर्वे धर्मस्‍नाता: प्रचेतस: ॥ १३ ॥

Text

Verš

prācīnabarhiṣaḥ putrāḥ
śatadrutyāṁ daśābhavan
tulya-nāma-vratāḥ sarve
dharma-snātāḥ pracetasaḥ
prācīnabarhiṣaḥ putrāḥ
śatadrutyāṁ daśābhavan
tulya-nāma-vratāḥ sarve
dharma-snātāḥ pracetasaḥ

Synonyms

Synonyma

prācīnabarhiṣaḥ — of King Prācīnabarhi; putrāḥ — sons; śatadrutyām — in the womb of Śatadruti; daśa — ten; abhavan — became manifest; tulya — equally; nāma — name; vratāḥ — vow; sarve — all; dharma — religiosity; snātāḥ — completely merged in; pracetasaḥ — all of them being designated as Pracetās.

prācīnabarhiṣaḥ — krále Prācīnabarhiho; putrāḥ — synové; śatadrutyām — v lůně Śatadruti; daśa — deset; abhavan — projevilo se; tulya — stejně; nāma — jméno; vratāḥ — slib; sarve — všichni; dharma — náboženství; snātāḥ — zcela pohrouženi do; pracetasaḥ — všichni byli označováni jako Pracetové.

Translation

Překlad

King Prācīnabarhi begot ten children in the womb of Śatadruti. All of them were equally endowed with religiosity, and all of them were known as the Pracetās.

Král Prācīnabarhi zplodil v lůně Śatadruti deset synů. Všichni měli stejně blízko k náboženství a nazývali se Pracetové.

Purport

Význam

The word dharma-snātāḥ is significant, for the ten children were all merged in the practice of religion. In addition, they possessed all good qualities. One is supposed to be perfect when one is perfectly religious, perfect in the execution of one’s vows to render devotional service, perfect in knowledge, perfect in good behavior, and so on. All the Pracetās were on the same level of perfection.

Slovo dharma-snātāḥ je významné, neboť všech deset synů bylo pohrouženo do náboženských činností. Navíc měli všechny dobré vlastnosti. Za dokonalého je pokládán ten, kdo je dokonale zbožný, dokonale plní své sliby spojené s oddanou službou, má dokonalé poznání, dokonale se chová a podobně. Všichni Pracetové byli na stejné úrovni dokonalosti.