Skip to main content

Text 38

Sloka 38

Devanagari

Dévanágarí

वैचित्रवीर्याभिहितं महन्माहात्म्यसूचकम् ।
अस्मिन् कृतमतिमर्त्यं पार्थवीं गतिमाप्नुयात् ॥ ३८ ॥

Text

Verš

vaicitravīryābhihitaṁ
mahan-māhātmya-sūcakam
asmin kṛtam atimartyaṁ
pārthavīṁ gatim āpnuyāt
vaicitravīryābhihitaṁ
mahan-māhātmya-sūcakam
asmin kṛtam atimartyaṁ
pārthavīṁ gatim āpnuyāt

Synonyms

Synonyma

vaicitravīrya — O son of Vicitravīrya (Vidura); abhihitam — explained; mahat — great; māhātmya — greatness; sūcakam — awakening; asmin — in this; kṛtam — performed; ati-martyam — uncommon; pārthavīm — in connection with Pṛthu Mahārāja; gatim — advancement, destination; āpnuyāt — one should achieve.

vaicitravīrya — ó synu Vicitravīryi (Viduro); abhihitam — vysvětlil; mahat — velké; māhātmya — velikost; sūcakam — probuzení; asmin — v tomto; kṛtam — vykonané; ati-martyam — neobyčejné; pārthavīm — ve spojení s Pṛthuem Mahārājem; gatim — pokrok, cíl; āpnuyāt — je třeba dosáhnout.

Translation

Překlad

The great sage Maitreya continued: My dear Vidura, I have as far as possible spoken the narrations about Pṛthu Mahārāja, which enrich one’s devotional attitude. Whoever takes advantage of these benefits also goes back home, back to Godhead, like Mahārāja Pṛthu.

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Můj milý Viduro, co nejdůkladněji jsem ti vyložil vyprávění o Pṛthuovi Mahārājovi, které zvyšuje oddanost. Každý, kdo využije jeho prospěšnosti, se stejně jako Mahārāja Pṛthu vrátí zpátky domů, zpátky k Bohu.

Purport

Význam

The word śrāvayet, mentioned in a previous verse, indicates that one should not only read for himself, but should also induce others to read and hear. That is called preaching. Caitanya Mahāprabhu recommended this practice: yāre dekha, tāre kaha ‘kṛṣṇa’-upadeśa: “Whomever you meet, simply talk with him about the instructions given by Kṛṣṇa or tell him of narrations about Kṛṣṇa.” (Cc. Madhya 7.128) Pṛthu Mahārāja’s history of devotional service is as potent as narrations about the activities of the Supreme Personality of Godhead. One should not make distinctions between the pastimes of the Lord and the activities of Pṛthu Mahārāja, and whenever it is possible a devotee should attempt to induce others to hear about Pṛthu Mahārāja. One should not only read of his pastimes for one’s own benefit but should induce others to read and hear about them also. In this way everyone can be benefited.

Slovo śrāvayet, uvedené v minulém verši, vyjadřuje, že člověk nemá číst pouze sám pro sebe, ale také vést ke čtení a naslouchání druhé. To se nazývá kázání. Caitanya Mahāprabhu doporučoval totéž: yāre dekha, tāre kaha ’kṛṣṇa'-upadeśa (Cc. Madhya 7.128). “S každým, koho potkáš, mluv o pokynech, které dal Pán Kṛṣṇa, nebo mu řekni o příbězích o Kṛṣṇovi.” Příběh o oddané službě Pṛthua Mahārāje je stejně mocný jako vyprávění o činnostech Nejvyšší Osobnosti Božství. Mezi zábavami Pána a činnostmi Mahārāje Pṛthua bychom neměli dělat rozdíly a oddaný se má při každé příležitosti snažit vést druhé k tomu, aby o králi Pṛthuovi naslouchali. Nemá číst o jeho zábavách pouze pro svůj vlastní prospěch, ale také nabádat druhé, aby o nich četli a naslouchali. Takto může získat prospěch každý.