Skip to main content

Text 36

Sloka 36

Devanagari

Dévanágarí

विजयाभिमुखो राजा श्रुत्वैतदभियाति यान् ।
बलिं तस्मै हरन्त्यग्रे राजान: पृथवे यथा ॥ ३६ ॥

Text

Verš

vijayābhimukho rājā
śrutvaitad abhiyāti yān
baliṁ tasmai haranty agre
rājānaḥ pṛthave yathā
vijayābhimukho rājā
śrutvaitad abhiyāti yān
baliṁ tasmai haranty agre
rājānaḥ pṛthave yathā

Synonyms

Synonyma

vijaya-abhimukhaḥ — one who is about to start for victory; rājā — king; śrutvā — hearing; etat — this; abhiyāti — starts; yān — on the chariot; balim — taxes; tasmai — unto him; haranti — present; agre — before; rājānaḥ — other kings; pṛthave — unto King Pṛthu; yathā — as it was done.

vijaya-abhimukhaḥ — ten, kdo se chystá dobýt vítězství; rājā — král; śrutvā — naslouchání; etat — toto; abhiyāti — vyjede; yān — na voze; balim — daně; tasmai — jemu; haranti — odevzdávají; agre — předtím; rājānaḥ — jiní králové; pṛthave — králi Pṛthuovi; yathā — jako to činili.

Translation

Překlad

If a king, who is desirous of attaining victory and ruling power, chants the narration of Pṛthu Mahārāja three times before going forth on his chariot, all subordinate kings will automatically render all kinds of taxes unto him — as they rendered them unto Mahārāja Pṛthu — simply upon his order.

Když král, který se chystá nasednout na vůz, aby dobyl vítězství a vládu nad světem, třikrát přednese vyprávění o Pṛthuovi Mahārājovi, všichni podřízení králové mu budou automaticky odevzdávat všechny požadované daně — tak, jako je odevzdávali Mahārājovi Pṛthuovi — na jeho pouhý rozkaz.

Purport

Význam

Since a kṣatriya king naturally desires to rule the world, he wishes to make all other kings subordinate to him. This was also the position many years ago when Pṛthu Mahārāja was ruling over the earth. At that time he was the only emperor on this planet. Even five thousand years ago, Mahārāja Yudhiṣṭhira and Mahārāja Parīkṣit were the sole emperors of this planet. Sometimes the subordinate kings rebelled, and it was necessary for the emperor to go and chastise them. This process of chanting the narrations of the life and character of Pṛthu Mahārāja is recommended for conquering kings if they want to fulfill their desire to rule the world.

Jelikož si kšatrijský král přirozeně přeje vládnout celému světu, chce si podřídit všechny ostatní krále. Tak tomu bylo i před mnoha lety, když Zemi vládl Mahārāja Pṛthu. Byl tehdy jediným vládcem této planety, stejně jako ještě před pěti tisíci lety Mahārāja Yudhiṣṭhira a Mahārāja Parīkṣit. Podřízení králové se někdy bouřili a hlavní vládce je musel jet potrestat. Přednášení příběhu o životě a charakteru Mahārāje Pṛthua se doporučuje dobyvačným králům, kteří chtějí naplnit svou touhu po vládě nad celým světem.