Skip to main content

Text 34

Sloka 34

Devanagari

Dévanágarí

अस्पष्टकीर्ति: सुयशा मूर्खो भवति पण्डित: ।
इदं स्वस्त्ययनं पुंसाममङ्गल्यनिवारणम् ॥ ३४ ॥

Text

Verš

aspaṣṭa-kīrtiḥ suyaśā
mūrkho bhavati paṇḍitaḥ
idaṁ svasty-ayanaṁ puṁsām
amaṅgalya-nivāraṇam
aspaṣṭa-kīrtiḥ suyaśā
mūrkho bhavati paṇḍitaḥ
idaṁ svasty-ayanaṁ puṁsām
amaṅgalya-nivāraṇam

Synonyms

Synonyma

aspaṣṭa-kīrtiḥ — unmanifested reputation; su-yaśāḥ — very famous; mūrkhaḥ — illiterate; bhavati — becomes; paṇḍitaḥ — learned; idam — this; svasti-ayanam — auspiciousness; puṁsām — of the men; amaṅgalya — inauspiciousness; nivāraṇam — prohibiting.

aspaṣṭa-kīrtiḥ — neprojevený věhlas; su-yaśāḥ — velmi slavný; mūrkhaḥ — negramotný; bhavati — stane se; paṇḍitaḥ — učeným; idam — toto; svasti-ayanam — příznivý osud; puṁsām — člověka; amaṅgalya — nepřízeň osudu; nivāraṇam — zabraňuje.

Translation

Překlad

Also, one who hears this narration three times will become very reputable if he is not recognized in society, and he will become a great scholar if he is illiterate. In other words, hearing of the narrations of Pṛthu Mahārāja is so auspicious that it drives away all bad luck.

Ten, kdo třikrát vyslechne toto vyprávění, získá velký věhlas, pokud ho společnost neuznává, a stane se významným učencem, je-li negramotný. Naslouchání příběhu o Pṛthuovi Mahārājovi je tak příznivé, že odstraňuje všechno neštěstí.

Purport

Význam

In the material world, everyone wants some profit, some adoration and some reputation. By associating in different ways with the Supreme Personality of Godhead or His devotee, one can very easily become opulent in every respect. Even if one is not known or recognized by society, he becomes very famous and important if he takes to devotional service and preaching. As far as education is concerned, one can become recognized in society as a great learned scholar simply by hearing Śrīmad-Bhāgavatam and Bhagavad-gītā, wherein the pastimes of the Lord and His devotees are described. This material world is full of dangers at every step, but a devotee has no fear because devotional service is so auspicious that it automatically counteracts all kinds of bad luck. Since hearing about Pṛthu Mahārāja is one of the items of devotional service (śravaṇam), naturally hearing about him brings all good fortune.

V hmotném světě chce každý nějaký zisk, obdiv a dobrou pověst. Bude-li se člověk různými způsoby stýkat s Nejvyšším Pánem nebo Jeho oddaným, může velmi snadno zbohatnout po všech stránkách. Jakmile se někdo začne věnovat oddané službě a kázání, stane se velice slavným a důležitým, i když předtím nebyl známý nebo uznávaný ve společnosti. Co se týče vzdělání, může získat pověst velkého učence díky pouhému naslouchání Śrīmad-Bhāgavatamu a Bhagavad-gītě, jež popisují zábavy Pána a Jeho oddaných. Hmotný svět je na každém kroku plný nebezpečí, ale oddaný se nebojí, neboť oddaná služba je tak příznivá, že automaticky odstraňuje neštěstí všeho druhu. Jelikož je naslouchání o Pṛthuovi Mahārājovi jednou z činností oddané služby (śravaṇam), přirozeně přináší samé štěstí.