Skip to main content

Text 5

Sloka 5

Devanagari

Dévanágarí

शङ्खदुन्दुभिघोषेण ब्रह्मघोषेण चर्त्विजाम् ।
विवेश भवनं वीर: स्तूयमानो गतस्मय: ॥ ५ ॥

Text

Verš

śaṅkha-dundubhi-ghoṣeṇa
brahma-ghoṣeṇa cartvijām
viveśa bhavanaṁ vīraḥ
stūyamāno gata-smayaḥ
śaṅkha-dundubhi-ghoṣeṇa
brahma-ghoṣeṇa cartvijām
viveśa bhavanaṁ vīraḥ
stūyamāno gata-smayaḥ

Synonyms

Synonyma

śaṅkha — conchshells; dundubhi — kettledrums; ghoṣeṇa — by the sound of; brahma — Vedic; ghoṣeṇa — chanting; ca — also; ṛtvijām — of the priests; viveśa — entered; bhavanam — the palace; vīraḥ — the King; stūyamānaḥ — being worshiped; gata-smayaḥ — without pride.

śaṅkha — lastury; dundubhi — kotle; ghoṣeṇa — jejich zvukem; brahma — védské; ghoṣeṇa — zpěvy; ca — také; ṛtvijām — kněží; viveśa — vcházel; bhavanam — do paláce; vīraḥ — král; stūyamānaḥ — uctívaný; gata-smayaḥ — bez pýchy.

Translation

Překlad

When the King entered the palace, conchshells and kettledrums were sounded, priests chanted Vedic mantras, and professional reciters offered different prayers. But in spite of all this ceremony to welcome him, the King was not the least bit affected.

Když král vcházel do paláce, zněly lastury a kotle, kněží zpívali védské mantry a profesionální přednašeči recitovali různé modlitby. Král však přes všechno toto obřadné přivítání nebyl ani v nejmenším ovlivněn.

Purport

Význam

The reception given to the King was full of opulence, yet he did not become proud. It is said, therefore, that great personalities of power and opulence never become proud, and the example is given that a tree which is full of fruits and flowers does not stand erect in pride but instead bends downwards to show submissiveness. This is a sign of the wonderful character of great personalities.

Král nezpyšněl, přestože byl uvítán s veškerým bohatstvím. Proto se říká, že velké osobnosti, jež oplývají bohatstvím a mocí, nikdy nezpyšní; uvádí se příklad stromu obtěžkaného ovocem a květy, který nestojí pyšně vzpřímený, ale sklání se pokorně k zemi. To je známka úžasného charakteru velkých osobností.