Skip to main content

Text 15

Sloka 15

Devanagari

Dévanágarí

प्रांशु: पीनायतभुजो गौर: कञ्जारुणेक्षण: ।
सुनास: सुमुख: सौम्य: पीनांस: सुद्विजस्मित: ॥ १५ ॥

Text

Verš

prāṁśuḥ pīnāyata-bhujo
gauraḥ kañjāruṇekṣaṇaḥ
sunāsaḥ sumukhaḥ saumyaḥ
pīnāṁsaḥ sudvija-smitaḥ
prāṁśuḥ pīnāyata-bhujo
gauraḥ kañjāruṇekṣaṇaḥ
sunāsaḥ sumukhaḥ saumyaḥ
pīnāṁsaḥ sudvija-smitaḥ

Synonyms

Synonyma

prāṁśuḥ — very tall; pīna-āyata — full and broad; bhujaḥ — arms; gauraḥ — fair-complexioned; kañja — lotuslike; aruṇa-īkṣaṇaḥ — with bright eyes resembling a morning sunrise; su-nāsaḥ — straight nose; su-mukhaḥ — with a beautiful face; saumyaḥ — of a grave bodily stature; pīna-aṁsaḥ — shoulders raised; su — beautiful; dvija — teeth; smitaḥ — smiling.

prāṁśuḥ — velmi vysoký; pīna-āyata — mohutné; bhujaḥ — paže; gauraḥ — světlé pleti; kañja — podobnýma lotosu; aruṇa-īkṣaṇaḥ — s jasnýma očima, které připomínaly východ slunce; su-nāsaḥ — rovný nos; su-mukhaḥ — s nádherným obličejem; saumyaḥ — vážného vzezření; pīna-aṁsaḥ — široká ramena; su — krásné; dvija — zuby; smitaḥ — usmívající se.

Translation

Překlad

King Pṛthu’s body was tall and sturdy, and his complexion was fair. His arms were full and broad and his eyes as bright as the rising sun. His nose was straight, his face very beautiful, and his personality grave. His teeth were set beautifully in his smiling face.

Král Pṛthu byl vysoký a statný, měl široká ramena, mohutné paže a světlou pleť. Jeho vzezření bylo vážné. Měl rovný nos, oči jasné jako vycházející slunce a v jeho nádherném obličeji zářily krásné zuby.

Purport

Význam

Amongst the four social orders (brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas and śūdras), the kṣatriyas, both men and women, are generally very beautiful. As will be apparent from the following verses, it is to be concluded that not only were Mahārāja Pṛthu’s bodily features attractive, as described here, but he had specific all-auspicious signs in his bodily construction.

Ze čtyř společenských řádů (které představují brāhmaṇové, kṣatriyové, vaiśyové a śūdrové) jsou kṣatriyové — jak muži, tak ženy — obvykle velmi krásní. Z následujících veršů bude zřejmé, že Mahārāja Pṛthu měl nejen přitažlivé tělesné rysy, jak je zde popsáno, ale navíc jeho tělo zdobily význačné, zcela příznivé znaky.

As it is said, “The face is the index of the mind.” One’s mental constitution is exhibited by his facial features. The bodily features of a particular person are exhibited in accordance with his past deeds, for according to one’s past deeds, his next bodily features — whether in human society, animal society or demigod society — are determined. This is proof of the transmigration of the soul through different types of bodies.

Říká se, že tvář je zrcadlem mysli. Mentální stav člověka se projevuje v rysech jeho obličeje. Tělesné rysy dané osoby odpovídají jejím minulým činům, neboť svým jednáním si živá bytost předurčuje další tělo — ať už ve společnosti lidí, zvířat či polobohů. To je důkaz převtělování duše různými druhy těl.