Skip to main content

Text 8

Sloka 8

Devanagari

Dévanágarí

नूनं ता वीरुध: क्षीणा मयि कालेन भूयसा ।
तत्र योगेन द‍ृष्टेन भवानादातुमर्हति ॥ ८ ॥

Text

Verš

nūnaṁ tā vīrudhaḥ kṣīṇā
mayi kālena bhūyasā
tatra yogena dṛṣṭena
bhavān ādātum arhati
nūnaṁ tā vīrudhaḥ kṣīṇā
mayi kālena bhūyasā
tatra yogena dṛṣṭena
bhavān ādātum arhati

Synonyms

Synonyma

nūnam — therefore; tāḥ — those; vīrudhaḥ — herbs and grains; kṣīṇāḥ — deteriorated; mayi — within me; kālena — in course of time; bhūyasā — very much; tatra — therefore; yogena — by proper means; dṛṣṭena — acknowledged; bhavān — Your Majesty; ādātum — to take; arhati — ought.

nūnam — proto; tāḥ — ty; vīrudhaḥ — byliny a obilí; kṣīṇāḥ — zkažené; mayi — ve mně; kālena — časem; bhūyasā — velice; tatra — proto; yogena — správnými prostředky; dṛṣṭena — uznávanými; bhavān — ty, vznešený; ādātum — vzít; arhati — mělo by.

Translation

Překlad

Due to being stocked for a very long time, all the grain seeds within me have certainly deteriorated. Therefore you should immediately arrange to take these seeds out by the standard process, which is recommended by the ācāryas or śāstras.

Všechna obilná semena se jistě kazí, neboť jsou ve mně uložena již velice dlouhou dobu. Měl bys proto okamžitě zařídit jejich vyjmutí uznávanou metodou, kterou doporučují ācāryové a śāstry.

Purport

Význam

When there is a scarcity of grain, the government should follow the methods prescribed in the śāstra and approved by the ācāryas; thus there will be a sufficient production of grains, and food scarcity and famine can be checked. Bhagavad-gītā recommends that we perform yajña, sacrifices. By the performance of yajña, sufficient clouds gather in the sky, and when there are sufficient clouds, there is also sufficient rainfall. In this way agricultural matters are taken care of. When there is sufficient grain production, the general populace eats the grains, and animals like cows, goats and other domestic animals eat the grasses and grains also. According to this arrangement, human beings should perform the sacrifices recommended in the śāstras, and if they do so there will no longer be food scarcity. In Kali-yuga, the only sacrifice recommended is saṅkīrtana-yajña.

Je-li nedostatek obilí, vláda má postupovat tak, jak je doporučeno v śāstrách a schváleno ācāryi; pak bude dobrá úroda a potravinová krize i hladomor budou zažehnány. Bhagavad-gītā doporučuje vykonávat yajñu, oběti. Díky vykonávání yajñi se na nebi shromáždí dostatek mraků a bude také vydatně pršet. Tak bude postaráno o zemědělství. Když je dostatečná úroda, lidé se živí obilím a domácí zvířata, jako jsou krávy, kozy a další, žerou trávu a také obilí. Podle tohoto plánu mají lidé vykonávat oběti doporučené v śāstrách, a budou-li tak činit, nebude o potravu nouze. V Kali-yuze je jedinou doporučenou obětí saṅkīrtana-yajña.

In this verse there are two significant words: yogena, “by the approved method,” and dṛṣṭena, “as exemplified by the former ācāryas.” One is mistaken if he thinks that by applying modern machines such as tractors, grains can be produced. If one goes to a desert and uses a tractor, there is still no possibility of producing grains. We may adopt various means, but it is essential to know that the planet earth will stop producing grains if sacrifices are not performed. The earth has already explained that because nondevotees are enjoying the production of food, she has reserved food seeds for the performance of sacrifice. Now, of course, atheists will not believe in this spiritual method of producing grains, but whether they believe or not, the fact remains that we are not independent to produce grain by mechanical means. As far as the approved method is concerned, it is enjoined in the śāstras that intelligent men in this age will take to the saṅkīrtana movement, and by so doing they shall worship the Supreme Personality of Godhead Lord Caitanya, whose bodily complexion is golden and who is always accompanied by His confidential devotees to preach this Kṛṣṇa consciousness movement all over the world. In its present condition, the world can only be saved by introducing this saṅkīrtana, this Kṛṣṇa consciousness movement. As we have learned from the previous verse, one who is not in Kṛṣṇa consciousness is considered a thief. Even though he may be materially very advanced, a thief cannot be placed in a comfortable position. A thief is a thief, and he is punishable. Because people are without Kṛṣṇa consciousness, they have become thieves, and consequently they are being punished by the laws of material nature. No one can check this, not even by introducing so many relief funds and humanitarian institutions. Unless the people of the world take to Kṛṣṇa consciousness, there will be a scarcity of food and much suffering.

V tomto verši jsou dvě významná slova: yogena, “schválenou metodou”, a dṛṣṭena, “jak dřívější ācāryové doložili vlastním příkladem”. Ten, kdo si myslí, že obilí lze pěstovat zavedením moderních strojů, jako jsou například traktory, se mýlí. Když na poušť přijedeme s traktorem, neznamená to, že tam začne růst obilí. Můžeme používat různé prostředky, ale nejdůležitější je vědět, že když nevykonáváme oběti, planeta Země přestane obilí plodit. Země již vysvětlila, že neoddaní si užívají vypěstovanou potravu sami, a proto uschovala semena pro vykonávání oběti. Ateisté samozřejmě nebudou této duchovní metodě pěstování obilí věřit, ale ať už tomu věří nebo ne, skutečností zůstává, že nejsme nezávislí, abychom si při pěstování obilí vystačili s mechanickými prostředky. Co se týče samotné schválené metody, śāstry přikazují, aby se inteligentní lidé tohoto věku připojili k saṅkīrtanovému hnutí, a tím uctívali Nejvyšší Osobnost Božství, Pána Caitanyu, Jehož pleť má zlatou barvu a Jehož neustále doprovázejí Jeho důvěrní oddaní, aby svým kázáním šířili hnutí pro vědomí Kṛṣṇy po celém světě. Svět může být v současné situaci zachráněn jedině zavedením tohoto saṅkīrtanu, hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Jak jsme se dozvěděli v minulém verši, ten, kdo si není vědom Kṛṣṇy, je považován za zloděje. I když může být zloděj po hmotné stránce velice pokročilý, nemůže žít v trvalém pohodlí. Zloděj je zloděj a podléhá trestu. Jelikož si lidé nejsou vědomi Kṛṣṇy, stali se z nich zloději, a proto je trestají zákony hmotné přírody. Nikdo tomu nemůže zabránit, ani když založí mnoho podpůrných fondů a humanitárních institucí. Dokud lidé světa nezačnou rozvíjet vědomí Kṛṣṇy, čeká je nedostatek potravy a mnoho utrpení.