Skip to main content

Text 21

Sloka 21

Devanagari

Dévanágarí

यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचा: पिशिताशना: ।
भूतेशवत्सा दुदुहु: कपाले क्षतजासवम् ॥ २१ ॥

Text

Verš

yakṣa-rakṣāṁsi bhūtāni
piśācāḥ piśitāśanāḥ
bhūteśa-vatsā duduhuḥ
kapāle kṣatajāsavam
yakṣa-rakṣāṁsi bhūtāni
piśācāḥ piśitāśanāḥ
bhūteśa-vatsā duduhuḥ
kapāle kṣatajāsavam

Synonyms

Synonyma

yakṣa — the Yakṣas (the descendants of Kuvera); rakṣāṁsi — the Rākṣasas (meat-eaters); bhūtāni — ghosts; piśācāḥ — witches; piśita-aśanāḥ — who are all habituated to eating flesh; bhūteśa — Lord Śiva’s incarnation Rudra; vatsāḥ — whose calf; duduhuḥ — milked out; kapāle — in a pot of skulls; kṣata-ja — blood; āsavam — a fermented beverage.

yakṣa — Yakṣové (potomci Kuvery); rakṣāṁsi — Rākṣasové (ti, kdo jedí maso); bhūtāni — duchové; piśācāḥ — čarodějnice; piśita-aśanāḥ — kteří jsou všichni zvyklí jíst maso; bhūteśa — Rudra, inkarnace Pána Śivy; vatsāḥ — tele; duduhuḥ — nadojili; kapāle — do nádoby z lebek; kṣata-ja — krev; āsavam — zkvašený nápoj.

Translation

Překlad

Then the Yakṣas, Rākṣasas, ghosts and witches, who are habituated to eating flesh, transformed Lord Śiva’s incarnation Rudra [Bhūtanātha] into a calf and milked out beverages made of blood and put them in a pot made of skulls.

Potom Yakṣové, Rākṣasové, duchové a čarodějnice, kteří jsou všichni zvyklí jíst maso, proměnili v tele Rudru (Bhūtanātha), inkarnaci Pána Śivy, a do nádoby z lebek nadojili nápoje připravené z krve.

Purport

Význam

There are some types of living entities in the form of human beings whose living conditions and eatables are most abominable. Generally they eat flesh and fermented blood, which is mentioned in this verse as kṣatajāsavam. The leaders of such degraded men known as Yakṣas, Rākṣasas, bhūtas and piśācas are all in the mode of ignorance. They have been placed under the control of Rudra. Rudra is the incarnation of Lord Śiva and is in charge of the mode of ignorance in material nature. Another name of Lord Śiva is Bhūtanātha, meaning “master of ghosts.” Rudra was born from between Brahmā’s eyes when Brahmā was very angry at the four Kumāras.

Existují jisté druhy živých bytostí v lidské podobě, které žijí a jedí nesmírně odporným způsobem. Živí se obvykle masem a zkvašenou krví, která je zde označena slovem kṣatajāsavam. Všichni vůdci takových zdegradovaných lidí — Yakṣů, Rākṣasů, bhūtů a piśāců — jsou v kvalitě nevědomosti a podléhají vládě Rudry. Rudra je inkarnací Pána Śivy a má na starosti kvalitu nevědomosti. Další jméno Pána Śivy je Bhūtanātha, “vládce duchů”. Rudra se narodil z prostoru mezi očima Brahmy, když se Brahmā velice hněval na čtyři Kumāry.