Skip to main content

Text 26

Sloka 26

Devanagari

Dévanágarí

वयं त्वविदिता लोके सूताद्यापि वरीमभि: ।
कर्मभि: कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत् ॥ २६ ॥

Text

Verš

vayaṁ tv aviditā loke
sūtādyāpi varīmabhiḥ
karmabhiḥ katham ātmānaṁ
gāpayiṣyāma bālavat
vayaṁ tv aviditā loke
sūtādyāpi varīmabhiḥ
karmabhiḥ katham ātmānaṁ
gāpayiṣyāma bālavat

Synonyms

Synonyma

vayam — we; tu — then; aviditāḥ — not famous; loke — in the world; sūta-ādya — O persons headed by the sūta; api — just now; varīmabhiḥ — great, praiseworthy; karmabhiḥ — by actions; katham — how; ātmānam — unto myself; gāpayiṣyāma — I shall engage you in offering; bālavat — like children.

vayam — my; tu — tehdy; aviditāḥ — nikoliv slavní; loke — ve světě; sūta-ādya — ó vy v čele se sūtou; api — nyní; varīmabhiḥ — velkými, chvályhodnými; karmabhiḥ — činy; katham — jak; ātmānam — mně; gāpayiṣyāma — mohu vás nechat přednášet; bālavat — jako děti.

Translation

Překlad

King Pṛthu continued: My dear devotees, headed by the sūta, just now I am not very famous for my personal activities because I have not done anything praiseworthy you could glorify. Therefore how could I engage you in praising my activities exactly like children?

Král Pṛthu pokračoval: Moji drazí oddaní v čele se sūtou, nyní nejsem svými činy nijak slavný, neboť jsem nevykonal nic chvályhodného, co byste mohli oslavovat. Jak bych po vás tedy mohl chtít, abyste chválili mé činnosti jako malé děti?

Purport

Význam

Thus end the Bhaktivedanta purports of the Fourth Canto, Fifteenth Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “King Pṛthu’s Appearance and Coronation.”

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k patnácté kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Zjevení a korunovace krále Pṛthua”.