Skip to main content

Text 2

Sloka 2

Devanagari

Dévanágarí

तद् दृष्ट्वा मिथुनं जातमृषयो ब्रह्मवादिन: ।
ऊचु: परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम् ॥ २ ॥

Text

Verš

tad dṛṣṭvā mithunaṁ jātam
ṛṣayo brahma-vādinaḥ
ūcuḥ parama-santuṣṭā
viditvā bhagavat-kalām
tad dṛṣṭvā mithunaṁ jātam
ṛṣayo brahma-vādinaḥ
ūcuḥ parama-santuṣṭā
viditvā bhagavat-kalām

Synonyms

Synonyma

tat — that; dṛṣṭvā — seeing; mithunam — couple; jātam — born; ṛṣayaḥ — the great sages; brahma-vādinaḥ — very learned in Vedic knowledge; ūcuḥ — said; parama — very much; santuṣṭāḥ — being pleased; viditvā — knowing; bhagavat — of the Supreme Personality of Godhead; kalām — expansion.

tat — ten; dṛṣṭvā — když viděli; mithunam — pár; jātam — narozený; ṛṣayaḥ — velcí mudrci; brahma-vādinaḥ — odborníci na védské poznání; ūcuḥ — řekli; parama — velmi; santuṣṭāḥ — spokojeni; viditvā — jelikož věděli; bhagavat — Nejvyšší Osobnosti Božství; kalām — expanze.

Translation

Překlad

The great sages were highly learned in Vedic knowledge. When they saw the male and female born of the arms of Vena’s body, they were very pleased, for they could understand that the couple was an expansion of a plenary portion of Viṣṇu, the Supreme Personality of Godhead.

Velcí mudrci byli odborníky na védské poznání. Když viděli muže a ženu narozené z paží Venova těla, byli velmi spokojeni, neboť pochopili, že dvojice byla expanzí úplné části Viṣṇua, Nejvyšší Osobnosti Božství.

Purport

Význam

The method adopted by the great sages and scholars, who were learned in Vedic knowledge, was perfect. They removed all the reactions of King Vena’s sinful activities by seeing that King Vena first gave birth to Bāhuka, described in the previous chapter. After King Vena’s body was thus purified, a male and female came out of it, and the great sages could understand that this was an expansion of Lord Viṣṇu. This expansion, of course, was not viṣṇu-tattva but a specifically empowered expansion of Lord Viṣṇu known as āveśa.

Metoda, kterou použili velcí mudrci a učenci s hlubokým poznáním Ved, byla dokonalá. Tím, že se postarali, aby král Vena dal nejprve vzniknout Bāhukovi (jak je popsáno v minulé kapitole), odstranili všechny reakce za jeho hříšné činnosti. Poté, co bylo tělo krále Veny takto očištěno, vzešli z něho muž a žena. Velcí mudrci pochopili, že se jedná o expanzi Pána Viṣṇua. Nebyla to samozřejmě viṣṇu-tattva, ale zvláště zmocněná expanze Pána Viṣṇua, zvaná āveśa.