Skip to main content

Text 37

Sloka 37

Devanagari

Dévanágarí

वीक्ष्योत्थितांस्तदोत्पातानाहुर्लोकभयङ्करान् ।
अप्यभद्रमनाथाया दस्युभ्यो न भवेद्भुव: ॥ ३७ ॥

Text

Verš

vīkṣyotthitāṁs tadotpātān
āhur loka-bhayaṅkarān
apy abhadram anāthāyā
dasyubhyo na bhaved bhuvaḥ
vīkṣyotthitāṁs tadotpātān
āhur loka-bhayaṅkarān
apy abhadram anāthāyā
dasyubhyo na bhaved bhuvaḥ

Synonyms

Synonyma

vīkṣya — having seen; utthitān — developed; tadā — then; utpātān — disturbances; āhuḥ — they began to say; loka — in society; bhayam-karān — causing panic; api — whether; abhadram — misfortune; anāthāyāḥ — having no ruler; dasyubhyaḥ — from thieves and rogues; na — not; bhavet — may happen; bhuvaḥ — of the world.

vīkṣya — viděli; utthitān — vznikaly; tadā — tehdy; utpātān — nepokoje; āhuḥ — začali rozmlouvat; loka — ve společnosti; bhayam-karān — vyvolávající paniku; api — zdali; abhadram — neštěstí; anāthāyāḥ — bez vládce; dasyubhyaḥ — od zlodějů a darebáků; na — ne; bhavet — může se stát; bhuvaḥ — světu.

Translation

Překlad

In those days there were various disturbances in the country that were creating a panic in society. Therefore all the sages began to talk amongst themselves: Since the King is dead and there is no protector in the world, misfortune may befall the people in general on account of rogues and thieves.

V těch dnech docházelo v zemi k různým nepokojům, které ve společnosti vyvolávaly paniku. Mudrci proto mezi sebou začali rozmlouvat: “Král je mrtvý a svět nemá ochránce. Všem lidem hrozí neštěstí pocházející od zlodějů a darebáků.”

Purport

Význam

Whenever there is a disturbance in the state, or a panic situation, the property and lives of the citizens become unsafe. This is caused by the uprising of various thieves and rogues. At such a time it is to be understood that the ruler, or the government, is dead. All of these misfortunes happened due to the death of King Vena. Thus the saintly persons became very anxious for the safety of the people in general. The conclusion is that even though saintly persons have no business in political affairs, they are always compassionate upon the people in general. Thus even though they are always aloof from society, out of mercy and compassion they consider how the citizens can peacefully execute their rituals and follow the rules and regulations of varṇāśrama-dharma. That was the concern of these sages. In this Age of Kali, everything is disturbed. Therefore saintly persons should take to the chanting of the Hare Kṛṣṇa mantra, as recommended in the śāstras:

Vždy, když v zemi vznikají nepokoje a panika, jsou ohroženy majetky a životy občanů, neboť se objeví různí zloději a darebáci. V takových dobách je zřejmé, že vládce nebo vláda jsou mrtví. Všechna tato neštěstí nastala kvůli smrti krále Veny, a světci si proto začali dělat velké starosti o bezpečí obyčejných lidí. Z toho je patrné, že i když světci nemají co do činění s politickým děním, projevují vždy soucit s obyvatelstvem. Přestože se tedy neustále drží stranou společnosti, ze své milosti a soucitu se zamýšlejí nad tím, jak občanům umožnit pokojně vykonávat obřady a následovat pravidla a usměrnění varṇāśrama-dharmy. To bylo také v zájmu těchto mudrců. V současném věku Kali všude a ve všem vládne zmatek, a proto by se měli světci věnovat zpívání mantry Hare Kṛṣṇa, jak je doporučeno v śāstrách:

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalaṁ
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā
harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalaṁ
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

Both for spiritual and material prosperity, everyone should devotedly chant the Hare Kṛṣṇa mantra.

V zájmu duchovního i hmotného blahobytu by měl každý s oddaností zpívat mantru Hare Kṛṣṇa.