Skip to main content

Text 5

Sloka 5

Devanagari

Dévanágarí

तद्गच्छ ध्रुव भद्रं ते भगवन्तमधोक्षजम् ।
सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूतात्मविग्रहम् ॥ ५ ॥

Text

Verš

tad gaccha dhruva bhadraṁ te
bhagavantam adhokṣajam
sarva-bhūtātma-bhāvena
sarva-bhūtātma-vigraham
tad gaccha dhruva bhadraṁ te
bhagavantam adhokṣajam
sarva-bhūtātma-bhāvena
sarva-bhūtātma-vigraham

Synonyms

Synonyma

tat — therefore; gaccha — come; dhruva — Dhruva; bhadram — good fortune; te — unto you; bhagavantam — unto the Supreme Personality of Godhead; adhokṣajam — who is beyond the concepts of material senses; sarva-bhūta — all living entities; ātma-bhāvena — by thinking of them as one; sarva-bhūta — in all living entities; ātma — the Supersoul; vigraham — having form.

tat — proto; gaccha — přistup blíže; dhruva — Dhruvo; bhadram — štěstí; te — tobě; bhagavantam — Nejvyšší Osobnosti Božství; adhokṣajam — kdo přesahuje vnímání hmotných smyslů; sarva-bhūta — všechny živé bytosti; ātma-bhāvena — považovat za jednotné; sarva-bhūta — v tělech všech živých bytostí; ātma — Nadduše; vigraham — s podobou.

Translation

Překlad

My dear Dhruva, come forward. May the Lord always grace you with good fortune. The Supreme Personality of Godhead, who is beyond our sensory perception, is the Supersoul of all living entities, and thus all entities are one, without distinction. Therefore begin rendering service unto the transcendental form of the Lord, who is the ultimate shelter of all living entities.

Přistup blíže, můj milý Dhruvo! Nechť ti Pán neustále žehná štěstím! Nejvyšší Osobnost Božství, přesahující vnímání našich smyslů, je Nadduší všech živých bytostí, a proto jsme všichni jednotní a není mezi námi rozdílu. Začni tedy sloužit transcendentální podobě Pána, Jenž je konečným útočištěm každého.

Purport

Význam

Here the word vigraham, “having specific form,” is very significant, for it indicates that the Absolute Truth is ultimately the Supreme Personality of Godhead. That is explained in the Brahma-saṁhitā. Sac-cid-ānanda-vigrahaḥ: He has form, but His form is different from any kind of material form. The living entities are the marginal energy of the supreme form. As such, they are not different from the supreme form, but at the same time they are not equal to the supreme form. Dhruva Mahārāja is advised herewith to render service unto the supreme form. That will include service to other individual forms. For example, a tree has a form, and when water is poured on the root of the tree, the other forms — the leaves, twigs, flowers and fruits — are automatically watered. The Māyāvāda conception that because the Absolute Truth is everything He must be formless is rejected here. Rather, it is confirmed that the Absolute Truth has form, and yet He is all-pervading. Nothing is independent of Him.

Slovo vigraham, “s podobou”, je zde velice důležité, jelikož poukazuje na to, že Absolutní Pravdou je z konečného hlediska Nejvyšší Osobnost Božství. Brahma-saṁhitā vysvětluje (sac-cid-ānanda-vigrahaḥ), že Absolutní Pravda má Svou podobu, která se však liší od všech hmotných podob. Živé bytosti jsou okrajovou energií této svrchované podoby. Jako takové se od svrchované podoby neliší, ale současně se jí nikdy nevyrovnají. Kuvera Dhruvovi doporučuje, aby této svrchované podobě sloužil; tak bude sloužit i všem individuálním podobám. Strom má také svoji podobu, a když zaléváme jeho kořeny, automaticky dostanou vodu i ostatní podoby, jako jsou listy, výhonky, květy a plody. Tato sloka vyvrací māyāvādskou teorii, že Absolutní Pravda je všechno, a proto musí být beztvará. Nejvyšší Pán, Absolutní Pravda, je všude, vše na Něm závisí, a přesto má také Svoji svrchovanou podobu.