Skip to main content

Text 48

Sloka 48

Devanagari

Dévanágarí

प्रयत: कीर्तयेत्प्रात: समवाये द्विजन्मनाम् ।
सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत् ॥ ४८ ॥

Text

Verš

prayataḥ kīrtayet prātaḥ
samavāye dvi-janmanām
sāyaṁ ca puṇya-ślokasya
dhruvasya caritaṁ mahat
prayataḥ kīrtayet prātaḥ
samavāye dvi-janmanām
sāyaṁ ca puṇya-ślokasya
dhruvasya caritaṁ mahat

Synonyms

Synonyma

prayataḥ — with great care; kīrtayet — one should chant; prātaḥ — in the morning; samavāye — in the association; dvi-janmanām — of the twice-born; sāyam — in the evening; ca — also; puṇya-ślokasya — of sacred renown; dhruvasya — of Dhruva; caritam — character; mahat — great.

prayataḥ — bedlivě; kīrtayet — má opěvovat; prātaḥ — ráno; samavāye — ve společnosti; dvi-janmanām — dvojzrozených; sāyam — večer; ca — také; puṇya-ślokasya — posvátné slávy; dhruvasya — Dhruvy; caritam — charakter; mahat — velký.

Translation

Překlad

The great sage Maitreya recommended: One should chant of the character and activities of Dhruva Mahārāja both in the morning and in the evening, with great attention and care, in a society of brāhmaṇas or other twice-born persons.

Velký mudrc Maitreya doporučil: Každý by měl ve společnosti brāhmaṇů nebo jiných dvojzrozených osob ráno i večer bedlivě a s velkou úctou opěvovat charakter a činnosti Dhruvy Mahārāje.

Purport

Význam

It is said that only in the association of devotees can one understand the importance of the character and pastimes of the Supreme Personality of Godhead or His devotees. In this verse it is especially recommended that Dhruva Mahārāja’s character be discussed in a society of the twice-born, which refers to the qualified brāhmaṇas, kṣatriyas and vaiśyas. One should especially seek the society of brāhmaṇas who are elevated to the position of Vaiṣṇavas. Thus discussion of Śrīmad-Bhāgavatam, which describes the character and pastimes of devotees and the Lord, is very quickly effective. The International Society for Krishna Consciousness has been organized for this purpose. In every center of this Society — not only in the morning, evening or noon, but practically twenty-four hours a day — there is continuous devotional service going on. Anyone who comes in contact with the Society automatically becomes a devotee. We have actual experience that many karmīs and others come to the Society and find a very pleasing and peaceful atmosphere in the temples of ISKCON. In this verse the word dvi-janmanām means “of the twice-born.” Anyone can join the International Society for Krishna Consciousness and be initiated to become twice-born. As recommended by Sanātana Gosvāmī, by the process of initiation and authorized training, any man can become twice-born. The first birth is made possible by the parents, and the second birth is made possible by the spiritual father and Vedic knowledge. Unless one is twice-born one cannot understand the transcendental characteristics of the Lord and His devotees. Study of the Vedas is therefore forbidden for śūdras. Simply by academic qualifications a śūdra cannot understand the transcendental science. At the present moment, throughout the entire world the educational system is geared to produce śūdras. A big technologist is no more than a big śūdra. Kalau śūdra-sambhavaḥ: in the Age of Kali, everyone is a śūdra. Because the whole population of the world consists only of śūdras, there is a decline of spiritual knowledge, and people are unhappy. The Kṛṣṇa consciousness movement has been started especially to create qualified brāhmaṇas to broadcast spiritual knowledge all over the world, for thus people may become very happy.

Povahu a zábavy Nejvyššího Pána nebo Jeho oddaných lze pochopit jen ve společnosti oddaných. Zde je doporučeno hovořit o Dhruvovi Mahārājovi ve společnosti dvojzrozených, což se vztahuje na kvalifikované brāhmaṇy, kṣatriye a vaiśyi. Nejlepší je samozřejmě společnost brāhmaṇů, kteří dosáhli úrovně vaiṣṇavů. Takové rozmlouvání o Śrīmad-Bhāgavatamu, které se zabývá charakterem a zábavami oddaných a Pána, přináší velice rychlý účinek. Mezinárodní společnost pro vědomí Kṛṣṇy byla založena právě za tímto účelem. V každém středisku této společnosti probíhají různé činnosti v rámci oddané služby — nejen ráno, v poledne a večer, ale prakticky dvacet čtyři hodin denně. Každý, kdo přijde s touto společností do styku, se stane oddaným. Mnoho karmīch a jiných lidí navštěvuje ISKCON a nacházejí v jeho chrámech velice příjemnou a klidnou atmosféru. Slovo dvi-janmanām v tomto verši znamená “dvojzrozených”. K Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy se může kdokoliv připojit, přijmout zasvěcení a stát se dvojzrozeným. Sanātana Gosvāmī řekl, že dvojzrozeným se může stát každý, kdo přijme zasvěcení a projde autorizovanou přípravou. První zrození umožňují rodiče a druhé umožňuje duchovní otec a védské poznání. Jen ti, kdo jsou dvakrát narození, mohou pochopit transcendentální vlastnosti Pána a Jeho oddaných. Śūdrové tedy nemohou studovat Vedy. Akademické vzdělání śūdrovi nestačí, aby mohl pochopit transcendentální vědu. V dnešní době na celém světě převládá výuka, která produkuje śūdry. Velký odborník na technologii není nic víc než velký śūdra. Ve věku Kali jsou všichni śūdrovékalau śūdra-sambhavaḥ. Celý svět je plný śūdrů, a proto upadá duchovní poznání a lidé jsou nešťastní. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy bylo založeno zvláště proto, aby vychovávalo kvalifikované brāhmaṇy, kteří budou po celém světě šířit duchovní poznání, neboť tak mohou být lidé velice šťastní.