Skip to main content

Text 45

Sloka 45

Devanagari

Dévanágarí

धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं स्वस्त्ययनं महत् ।
स्वर्ग्यं ध्रौव्यं सौमनस्यं प्रशस्यमघमर्षणम् ॥ ४५ ॥

Text

Verš

dhanyaṁ yaśasyam āyuṣyaṁ
puṇyaṁ svasty-ayanaṁ mahat
svargyaṁ dhrauvyaṁ saumanasyaṁ
praśasyam agha-marṣaṇam
dhanyaṁ yaśasyam āyuṣyaṁ
puṇyaṁ svasty-ayanaṁ mahat
svargyaṁ dhrauvyaṁ saumanasyaṁ
praśasyam agha-marṣaṇam

Synonyms

Synonyma

dhanyam — bestowing wealth; yaśasyam — bestowing reputation; āyuṣyam — increasing the duration of life; puṇyam — sacred; svasti-ayanam — creating auspiciousness; mahat — great; svargyam — bestowing achievement of heavenly planets; dhrauvyam — or Dhruvaloka; saumanasyam — pleasing to the mind; praśasyam — glorious; agha-marṣaṇam — counteracting all kinds of sinful activities.

dhanyam — uděluje bohatství; yaśasyam — uděluje slávu; āyuṣyam — prodlužuje život; puṇyam — posvátný; svasti-ayanam — přináší přízeň; mahat — velký; svargyam — umožňuje dosažení nebeských planet; dhrauvyam — nebo Dhruvaloky; saumanasyam — uspokojuje mysl; praśasyam — slavný; agha-marṣaṇam — odčiňuje všechny druhy hříšných činností.

Translation

Překlad

By hearing the narration of Dhruva Mahārāja one can fulfill desires for wealth, reputation and increased duration of life. It is so auspicious that one can even go to a heavenly planet or attain Dhruvaloka, which was achieved by Dhruva Mahārāja, just by hearing about him. The demigods also become pleased because this narration is so glorious, and it is so powerful that it can counteract all the results of one’s sinful actions.

Poslech vyprávění o Dhruvovi Mahārājovi může člověku splnit jeho touhu po bohatství, slávě a dlouhém životě. Je natolik příznivé, že pouhým jeho vyslechnutím lze dosáhnout nebeských planet nebo přímo Dhruvaloky, kterou získal Dhruva Mahārāja. Toto vyprávění je tak slavné, že těší i polobohy, a tak mocné, že osvobozuje od všech hříšných reakcí.

Purport

Význam

There are different types of men in this world, not all of them pure devotees. Some are karmīs, desiring to acquire vast wealth. There are also persons who are only after reputation. Some desire to be elevated to the heavenly planets or to go to Dhruvaloka, and others want to please the demigods to get material profits. Herein it is recommended by Maitreya that every one of them can hear the narration about Dhruva Mahārāja and thus get their desired goal. It is recommended that the devotees (akāma), the karmīs (sarva-kāma) and the jñānīs, who desire to be liberated (mokṣa-kāma), should all worship the Supreme Personality of Godhead to acquire their desired goals of life. Similarly, if anyone hears about the activities of the Lord’s devotee, he can achieve the same result. There is no difference between the activities and character of the Supreme Personality of Godhead and those of His pure devotees.

V tomto světě žijí různé druhy lidí, a ne všichni jsou čistí oddaní. Někteří jsou karmī toužící po velkém bohatství, jiní chtějí být slavní, další se chtějí dostat na nebeské planety nebo na Dhruvaloku a jiní zase uspokojovat polobohy, aby od nich získali hmotné výhody. Maitreya zde říká, že poslechem vyprávění o Dhruvovi Mahārājovi mohou všichni tito lidé získat vše, po čem touží. Oddaní (akāma), karmī (sarva-kāma) a jñānī, kteří si přejí osvobození (mokṣa-kāma) — ti všichni by pro dosažení svého životního cíle měli uctívat Nejvyšší Osobnost Božství. A stejného výsledku dosáhne i ten, kdo naslouchá o činnostech Pánova oddaného, neboť mezi činnostmi a vlastnostmi Nejvyššího Pána a činnostmi a vlastnostmi Jeho čistých oddaných není rozdíl.