Skip to main content

Text 34

Sloka 34

Devanagari

Dévanágarí

तत्र तत्र प्रशंसद्‌भि: पथि वैमानिकै: सुरै: ।
अवकीर्यमाणो दद‍ृशे कुसुमै: क्रमशो ग्रहान् ॥ ३४ ॥

Text

Verš

tatra tatra praśaṁsadbhiḥ
pathi vaimānikaiḥ suraiḥ
avakīryamāṇo dadṛśe
kusumaiḥ kramaśo grahān
tatra tatra praśaṁsadbhiḥ
pathi vaimānikaiḥ suraiḥ
avakīryamāṇo dadṛśe
kusumaiḥ kramaśo grahān

Synonyms

Synonyma

tatra tatra — here and there; praśaṁsadbhiḥ — by persons engaged in the praise of Dhruva Mahārāja; pathi — on the path; vaimānikaiḥ — carried by different types of airplanes; suraiḥ — by the demigods; avakīryamāṇaḥ — being covered; dadṛśe — could see; kusumaiḥ — by flowers; kramaśaḥ — one after another; grahān — all the planets of the solar system.

tatra tatra — tu a tam; praśaṁsadbhiḥ — osobnostmi, které oslavovaly Dhruvu Mahārāje; pathi — na cestě; vaimānikaiḥ — v různých letadlech; suraiḥ — polobohy; avakīryamāṇaḥ — zasypán; dadṛśe — viděl; kusumaiḥ — květy; kramaśaḥ — jednu za druhou; grahān — veškeré planety sluneční soustavy.

Translation

Překlad

While Dhruva Mahārāja was passing through space, he gradually saw all the planets of the solar system, and on the path he saw all the demigods in their airplanes showering flowers upon him like rain.

Dhruva Mahārāja letěl vesmírem a postupně spatřil všechny planety sluneční soustavy. Cestou také viděl všechny polobohy v jejich letadlech, kteří ho zasypávali deštěm květů.

Purport

Význam

There is a Vedic version, yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ bhavati, which means that by knowing the Supreme Personality of Godhead, everything becomes known to the devotee. Similarly, by going to the planet of the Supreme Personality of Godhead, one can know all the other planetary systems on the path to Vaikuṇṭha. We should remember that Dhruva Mahārāja’s body was different from our bodies. While boarding the Vaikuṇṭha airplane, his body changed to a completely spiritual golden hue. No one can surpass the higher planets in a material body, but when one gets a spiritual body he can travel not only to the higher planetary system of this material world, but even to the still higher planetary system known as Vaikuṇṭhaloka. It is well known that Nārada Muni travels everywhere, both in the spiritual and material worlds.

Védská mantra praví: yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ bhavati — jelikož oddaný zná Nejvyšší Osobnost Božství, zná všechno. Kdo letí na planetu Nejvyššího Pána, na Vaikuṇṭhu, cestou pozná i veškeré ostatní planetární systémy. Nesmíme zapomínat, že tělo Dhruvy Mahārāje bylo jiné, než je naše. Když nastupoval do letadla z Vaikuṇṭhy, jeho tělo se proměnilo ve zcela duchovní tělo se zlatou barvou. V hmotném těle se nikdo nedostane dále než na vyšší planety, ale v duchovním těle lze cestovat nejen na vyšší planetární systémy tohoto hmotného světa, ale i na ještě vyšší planetární systém, zvaný Vaikuṇṭhaloka. Je známo, že Nārada Muni cestuje všude, po duchovních i hmotných světech.

It should be noted also that while Sunīti was going to Vaikuṇṭhaloka she also changed her body into a spiritual form. Like Śrī Sunīti, every mother should train her child to become a devotee like Dhruva Mahārāja. Sunīti instructed her son, even at the age of five years, to be unattached to worldly affairs and to go to the forest to search out the Supreme Lord. She never desired that her son remain at home comfortably without ever undertaking austerities and penances to achieve the favor of the Supreme Personality of Godhead. Every mother, like Sunīti, must take care of her son and train him to become a brahmacārī from the age of five years and to undergo austerities and penances for spiritual realization. The benefit will be that if her son becomes a strong devotee like Dhruva, certainly not only will he be transferred back home, back to Godhead, but she will also be transferred with him to the spiritual world, even though she may be unable to undergo austerities and penances in executing devotional service.

Je také třeba poznamenat, že když Sunīti cestovala na Vaikuṇṭhaloku, dostala rovněž duchovní tělo. Každá matka by si měla vzít ze Śrī Sunīti příklad a vychovávat své dítě k tomu, aby se stalo oddaným jako Dhruva Mahārāja. Sunīti učila svého syna odpoutanosti od světa již ve věku pěti let a poradila mu, aby šel do lesa vyhledat Nejvyšší Osobnost Božství. Nechtěla, aby zůstal v pohodlí domova a nikdy se nevěnoval askezi s cílem získat přízeň Nejvyššího Pána. Každá matka musí o svého syna dbát stejně jako Sunīti a již od pěti let ho vychovávat k tomu, aby se z něho stal brahmacārī a aby se za účelem duchovní realizace podrobil askezi. Stane-li se syn velkým oddaným jako Dhruva, pak nejen on, ale i jeho matka bude mít možnost vrátit se zpátky domů, zpátky k Bohu, do duchovního světa, a to i v případě, že sama není schopna se podrobit askezi při vykonávání oddané služby.