Skip to main content

Text 23

Sloka 23

Devanagari

Dévanágarí

अव्यक्तस्याप्रमेयस्य नानाशक्त्युदयस्य च ।
न वै चिकीर्षितं तात को वेदाथ स्वसम्भवम् ॥ २३ ॥

Text

Verš

avyaktasyāprameyasya
nānā-śakty-udayasya ca
na vai cikīrṣitaṁ tāta
ko vedātha sva-sambhavam
avyaktasyāprameyasya
nānā-śakty-udayasya ca
na vai cikīrṣitaṁ tāta
ko vedātha sva-sambhavam

Synonyms

Synonyma

avyaktasya — of the unmanifested; aprameyasya — of the Transcendence; nānā — various; śakti — energies; udayasya — of Him who gives rise to; ca — also; na — never; vai — certainly; cikīrṣitam — the plan; tāta — my dear boy; kaḥ — who; veda — can know; atha — therefore; sva — own; sambhavam — origin.

avyaktasya — neprojeveného; aprameyasya — Transcendence; nānā — různé; śakti — energie; udayasya — Jeho, kdo způsobuje; ca — také; na — nikdy; vai — jistě; cikīrṣitam — plán; tāta — drahý chlapče; kaḥ — kdo; veda — může znát; atha — proto; sva — svůj; sambhavam — původ.

Translation

Překlad

The Absolute Truth, Transcendence, is never subject to the understanding of imperfect sensory endeavor, nor is He subject to direct experience. He is the master of varieties of energies, like the full material energy, and no one can understand His plans or actions; therefore it should be concluded that although He is the original cause of all causes, no one can know Him by mental speculation.

Transcendentálního Pána, Absolutní Pravdu, nelze pochopit nedokonalou snahou smyslů ani poznat bezprostředním vnímáním. Vládne nesčetným energiím, mezi něž patří také celková hmotná energie, a nikdo nemůže porozumět Jeho plánům a činnostem. I když je původní příčinou všech příčin, nelze Ho poznat mentální spekulací.

Purport

Význam

The question may be raised, “Since there are so many varieties of philosophers theorizing in different ways, which of them is correct?” The answer is that the Absolute Truth, Transcendence, is never subject to direct experience or mental speculation. The mental speculator may be called Dr. Frog. The story is that a frog in a three-foot well wanted to calculate the length and breadth of the Atlantic Ocean on the basis of his knowledge of his own well. But it was an impossible task for Dr. Frog. A person may be a great academician, scholar or professor, but he cannot speculate and expect to understand the Absolute Truth, for his senses are limited. The cause of all causes, the Absolute Truth, can be known from the Absolute Truth Himself, and not by our ascending process to reach Him. When the sun is not visible at night or when it is covered by a cloud in the day, it is not possible to uncover it, either by bodily or mental strength or by scientific instruments, although the sun is there in the sky. No one can say that he has discovered a torchlight so powerful that if one goes on a roof and focuses the torchlight on the night sky, the sun will then be seen. There is no such torchlight, nor is it possible.

Někdo se může zeptat: “Existuje tolik různých filozofů a jejich teorií. Který z nich má pravdu?” Odpověď zní, že Transcendentálního Pána, Absolutní Pravdu, nelze poznat bezprostředním vnímáním ani mentální spekulací. Mentální spekulant je jako doktor Žabák. Jeden příběh popisuje žabáka, který žil v metrové studni a snažil se pochopit délku a šířku Atlantského oceánu na základě vlastních zkušeností s rozměry své studny. Pan doktor Žabák se přirozeně nikdy nedopočítal. Člověk může být kandidátem věd nebo učeným profesorem, ale to neznamená, že může spekulovat a tímto způsobem pochopit Absolutní Pravdu, neboť má jen omezené smysly. Absolutní Pravdu, příčinu všech příčin, může poznat jen tehdy, když se mu sama zjeví. Nikdy k ní nedospěje svou vlastní vzestupnou metodou. Když v noci není vidět slunce nebo je ve dne skryté za mrakem, žádnou tělesnou či mentální silou ani pomocí vědeckých přístrojů ho nelze přimět, aby se objevilo. Nikdo ještě nevynalezl tak silný světlomet, kterým by mohl ze střechy svého domu osvítit noční nebe a uvidět slunce. Taková věc jednoduše neexistuje a ani nemůže existovat.

The word avyakta, “unmanifested,” in this verse indicates that the Absolute Truth cannot be manifested by any strain of so-called scientific advancement of knowledge. Transcendence is not the subject matter of direct experience. The Absolute Truth may be known in the same way as the sun covered by a cloud or covered by night, for when the sun rises in the morning, in its own way, then everyone can see the sun, everyone can see the world, and everyone can see himself. This understanding of self-realization is called ātma-tattva. Unless, however, one comes to this point of understanding ātma-tattva, one remains in the darkness in which he was born. Under the circumstances, no one can understand the plan of the Supreme Personality of Godhead. The Lord is equipped with varieties of energies, as stated in the Vedic literature (parāsya śaktir vividhaiva śrūyate). He is equipped with the energy of eternal time. Not only does He have the material energy which we see and experience, but He has also many reserve energies that He can manifest in due course of time when necessary. The material scientist can simply study the partial understanding of the varieties of energies; he can take up one of the energies and try to understand it with limited knowledge, but still it is not possible to understand the Absolute Truth in full by dint of material science. No material scientist can foretell what is going to happen in the future. The bhakti-yoga process, however, is completely different from so-called scientific advancement of knowledge. A devotee completely surrenders unto the Supreme, who reveals Himself by His causeless mercy. As stated in Bhagavad-gītā, dadāmi buddhi-yogaṁ tam. The Lord says, “I give him intelligence.” What is that intelligence? Yena mām upayānti te. The Lord gives one the intelligence to cross over the ocean of nescience and come back home, back to Godhead. In conclusion, the cause of all causes, the Absolute Truth, or Supreme Brahman, cannot be understood by philosophical speculation, but He reveals Himself to His devotee because the devotee fully surrenders unto His lotus feet. Bhagavad-gītā is therefore to be accepted as a revealed scripture spoken by the Absolute Truth Himself when He descended to this planet. If any intelligent man wants to know what God is, he should study this transcendental literature under the guidance of a bona fide spiritual master. Then it is very easy to understand Kṛṣṇa as He is.

Slovem avyakta, “neprojevený”, se poukazuje na to, že Absolutní Pravdu nelze odhalit ani sebevětším úsilím v rámci takzvaného vědeckého rozvoje poznání. Trancendence není předmětem bezprostředního vnímání. Absolutní Pravdu můžeme poznat stejně jako slunce zahalené mrakem či nocí — když se samo objeví na nebi, každý ho může vidět, a stejně tak i svět a sám sebe. Této seberealizaci se říká ātma-tattva. Bez ní zůstaneme stále ve stejné temnotě, v níž jsme se narodili. Za těchto okolností nikdo nemůže pochopit plán Nejvyšší Osobnosti Božství. Jak praví védské texty (parāsya śaktir vividhaiva śrūyate), Pán vlastní různé energie a věčný čas je jednou z nich. Pán má nejen hmotné energie, které vnímáme, ale i mnoho jiných, záložních energií, jež může projevit, pokud je to třeba. Materialistický vědec může různé energie studovat pouze částečně — může se zaměřit na jednu z nich a snažit se ji pochopit svým omezeným poznáním, ale nikdy nebude schopen na základě hmotné vědy plně pochopit Absolutní Pravdu. Žádný materialistický vědec nedokáže předpovědět, co se stane v budoucnosti. Bhakti-yoga se ovšem od takzvaného vědeckého rozvoje poznání naprosto liší. Oddaný se zcela odevzdá Nejvyššímu a Pán se mu ze Své bezpříčinné milosti zjeví. V Bhagavad-gītě Kṛṣṇa říká: dadāmi buddhi-yogaṁ tam — “Já mu dávám inteligenci.” Co je podstatou této inteligence? Yena mām upayānti te — Pán dává inteligenci, pomocí které oddaný překoná oceán nevědomosti a vrátí se domů, zpátky k Bohu. Příčinu všech příčin, Absolutní Pravdu neboli Nejvyšší Brahman, tedy nelze pochopit filozofickou spekulací. Pán se však Svému oddanému Sám zjeví, neboť oddaný se zcela odevzdal Jeho lotosovým nohám. Bhagavad-gītā má být proto uznávána jako zjevené písmo, které lidstvu předala Samotná Absolutní Pravda, Nejvyšší Pán, když sestoupil na tuto planetu. Každý inteligentní člověk, který chce vědět, kdo je Bůh, musí tuto transcendentální knihu studovat pod vedením pravého duchovního mistra. Pak pro něj bude velice snadné pochopit Kṛṣṇu takového, jaký je.