Skip to main content

Text 11

Sloka 11

Devanagari

Dévanágarí

सर्वभूतात्मभावेन भूतावासं हरिं भवान् ।
आराध्याप दुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम् ॥ ११ ॥

Text

Verš

sarva-bhūtātma-bhāvena
bhūtāvāsaṁ hariṁ bhavān
ārādhyāpa durārādhyaṁ
viṣṇos tat paramaṁ padam
sarva-bhūtātma-bhāvena
bhūtāvāsaṁ hariṁ bhavān
ārādhyāpa durārādhyaṁ
viṣṇos tat paramaṁ padam

Synonyms

Synonyma

sarva-bhūta — in all living entities; ātma — upon the Supersoul; bhāvena — with meditation; bhūta — of all existence; āvāsam — the abode; harim — Lord Hari; bhavān — you; ārādhya — by worshiping; āpa — have achieved; durārādhyam — very difficult to propitiate; viṣṇoḥ — of Lord Viṣṇu; tat — that; paramam — supreme; padam — situation.

sarva-bhūta — ve všech živých bytostech; ātma — na Nadduši; bhāvena — meditací; bhūta — veškeré existence; āvāsam — sídlo; harim — Pána Hariho; bhavān — ty; ārādhya — uctíváním; āpa — dosáhl jsi; durārādhyam — velice těžké si naklonit; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; tat — to; paramam — nejvyšší; padam — postavení.

Translation

Překlad

It is very difficult to achieve the spiritual abode of Hari, in the Vaikuṇṭha planets, but you are so fortunate that you are already destined to go to that abode by worshiping Him as the supreme abode of all living entities.

Dosáhnout duchovního sídla Pána Hariho na vaikuṇṭhských planetách je velmi obtížné, ale ty máš to štěstí, že je ti již předurčeno tam dospět, neboť uctíváš Pána jako nejvyšší útočiště všech živých bytostí.

Purport

Význam

The material bodies of all living entities cannot exist unless sheltered by the spirit soul and the Supersoul. The spirit soul is dependent on the Supersoul, who is present even within the atom. Therefore, since anything, material or spiritual, is completely dependent on the Supreme Lord, the Supreme Lord is referred to here as bhūtāvāsa. Dhruva Mahārāja, as a kṣatriya, could have argued with his grandfather, Manu, when Manu requested him to stop fighting. But even though Dhruva could have argued that as a kṣatriya it was his duty to fight with the enemy, he was informed that since every living entity is a residence of the Supreme Lord and can be considered a temple of the Lord, the unnecessary killing of any living entity is not permitted.

Hmotná těla všech živých bytostí mohou existovat pouze za přítomnosti duše a Nadduše. Duše závisí na Nadduši, která je přítomna i v atomu. Nejvyšší Pán je zde označen jako bhūtāvāsa, protože na Něm plně závisí existence všeho hmotného i duchovního. Jako kṣatriya mohl Dhruva Mahārāja samozřejmě svému dědu Manuovi odporovat, když ho žádal, aby přestal bojovat. Mohl namítat, že boj s nepřítelem je jeho kšatrijskou povinností. Manu mu však vysvětluje, že tělo každé živé bytosti je sídlem Nejvyššího Pána a lze je považovat za Jeho chrám, a proto je zbytečné zabíjení jakýchkoliv živých bytostí nepřípustné.