Skip to main content

Text 10

Sloka 10

Devanagari

Dévanágarí

नायं मार्गो हि साधूनां हृषीकेशानुवर्तिनाम् ।
यदात्मानं पराग्गृह्य पशुवद्भूतवैशसम् ॥ १० ॥

Text

Verš

nāyaṁ mārgo hi sādhūnāṁ
hṛṣīkeśānuvartinām
yad ātmānaṁ parāg gṛhya
paśuvad bhūta-vaiśasam
nāyaṁ mārgo hi sādhūnāṁ
hṛṣīkeśānuvartinām
yad ātmānaṁ parāg gṛhya
paśuvad bhūta-vaiśasam

Synonyms

Synonyma

na — never; ayam — this; mārgaḥ — path; hi — certainly; sādhūnām — of honest persons; hṛṣīkeśa — of the Supreme Personality of Godhead; anuvartinām — following the path; yat — which; ātmānam — self; parāk — the body; gṛhya — thinking to be; paśu-vat — like animals; bhūta — of living entities; vaiśasam — killing.

na — nikdy; ayam — tato; mārgaḥ — cesta; hi — jistě; sādhūnām — čestných osob; hṛṣīkeśa — Nejvyšší Osobnosti Božství; anuvartinām — následují cestu; yat — která; ātmānam — vlastní já; parāk — tělo; gṛhya — považovat za; paśu-vat — jako zvířata; bhūta — živých bytostí; vaiśasam — zabíjení.

Translation

Překlad

One should not accept the body as the self and thus, like the animals, kill the bodies of others. This is especially forbidden by saintly persons, who follow the path of devotional service to the Supreme Personality of Godhead.

Člověk nemá považovat tělo za vlastní já a zabíjet těla druhých, jako to dělají zvířata. Světci, kteří následují cestu oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství, to výslovně zakazují.

Purport

Význam

The words sādhūnāṁ hṛṣīkeśānuvartinām are very significant. Sādhu means “a saintly person.” But who is a saintly person? A saintly person is he who follows the path of rendering service unto the Supreme Personality of Godhead, Hṛṣīkeśa. In the Nārada-pañcarātra it is said, hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate: the process of rendering favorable service to the Supreme Personality of Godhead with one’s senses is called bhakti, or devotional service. Therefore, why should a person who is already engaged in the service of the Lord engage himself in personal sense gratification? Dhruva Mahārāja is advised here by Lord Manu that since he is a pure servitor of the Lord, why should he unnecessarily engage, like the animals, in the bodily concept of life? An animal thinks that the body of another animal is his food; therefore, in the bodily concept of life, one animal attacks another. A human being, especially one who is a devotee of the Lord, should not act like this. A sādhu, a saintly devotee, is not supposed to kill animals unnecessarily.

Velice důležitá jsou slova sādhūnāṁ hṛṣīkeśānuvartinām. Sādhu znamená “světec”. Ale kdo je to světec? Je to ten, kdo následuje cestu služby Hṛṣīkeśovi, Nejvyšší Osobnosti Božství. Nārada-pañcarātra praví: hṛṣīkeṇa ḥṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate — zapojení smyslů do příznivé služby Nejvyšší Osobnosti Božství se nazývá bhakti, oddaná služba. Proč by tedy ten, kdo již slouží Pánu, měl uspokojovat své vlastní smysly? Pán Manu zde Dhruvovi Mahārājovi připomíná, že je čistým služebníkem Pána. Proč by se měl tedy chovat jako zvíře s tělesným pojetím života? Zvíře považuje tělo jiného zvířete za svou potravu a s tímto tělesným vědomím ho napadá. Člověk by takto neměl jednat, zvláště je-li oddaným Pána. Sādhu, svatý oddaný, nesmí bezdůvodně zabíjet zvířata.