Skip to main content

Text 4

Sloka 4

Devanagari

Dévanágarí

यस्तयो: पुरुष: साक्षाद्विष्णुर्यज्ञस्वरूपधृक् ।
या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंशभूतानपायिनी ॥ ४ ॥

Text

Verš

yas tayoḥ puruṣaḥ sākṣād
viṣṇur yajña-svarūpa-dhṛk
yā strī sā dakṣiṇā bhūter
aṁśa-bhūtānapāyinī
yas tayoḥ puruṣaḥ sākṣād
viṣṇur yajña-svarūpa-dhṛk
yā strī sā dakṣiṇā bhūter
aṁśa-bhūtānapāyinī

Synonyms

Synonyma

yaḥ — one who; tayoḥ — out of them; puruṣaḥ — male; sākṣāt — directly; viṣṇuḥ — the Supreme Lord; yajña — Yajña; svarūpa-dhṛk — accepting the form; — the other; strī — female; — she; dakṣiṇā — Dakṣiṇā; bhūteḥ — of the goddess of fortune; aṁśa-bhūtā — being a plenary expansion; anapāyinī — never to be separated.

yaḥ — ten, kdo; tayoḥ — z nich; puruṣaḥ — muž; sākṣāt — přímo; viṣṇuḥ — Nejvyšší Pán; yajña — Yajña; svarūpa-dhṛk — přijal podobu; — ten druhý; strī — žena; — ona; dakṣiṇā — Dakṣiṇā; bhūteḥ — bohyně štěstí; aṁśa-bhūtā — která je úplnou expanzí; anapāyinī — neoddělitelná.

Translation

Překlad

Of the two children born of Ākūti, the male child was directly an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, and His name was Yajña, which is another name of Lord Viṣṇu. The female child was a partial incarnation of Lakṣmī, the goddess of fortune, the eternal consort of Lord Viṣṇu.

Ze dvou dětí, které se Ākūti narodily, byl chlapec přímou inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství a jmenoval se Yajña, což je jedno ze jmen Pána Viṣṇua. Děvče bylo částečnou inkarnací Lakṣmī, bohyně štěstí a věčné Viṣṇuovy choti.

Purport

Význam

Lakṣmī, the goddess of fortune, is the eternal consort of Lord Viṣṇu. Here it is stated that both the Lord and Lakṣmī, who are eternal consorts, appeared from Ākūti simultaneously. Both the Lord and His consort are beyond this material creation, as confirmed by many authorities (nārāyaṇaḥ paro ’vyaktāt); therefore their eternal relationship cannot be changed, and Yajña, the boy born of Ākūti, later married the goddess of fortune.

Lakṣmī, bohyně štěstí, je věčná choť Pána Viṣṇua. Zde je řečeno, že Pán a Lakṣmī se jako věčný pár zjevili z Ākūti ve stejnou dobu. Pán i Jeho choť existují mimo hmotné stvoření, což dosvědčují mnohé autority (nārāyaṇaḥ paro 'vyaktāt). Jejich věčný poměr se proto nemůže změnit — Yajña, chlapec, který se Ākūti narodil, se později s bohyní štěstí oženil.