Skip to main content

Text 22

Sloka 22

Devanagari

Dévanágarí

अप्सरोमुनिगन्धर्वसिद्धविद्याधरोरगै: ।
वितायमानयशसस्तदाश्रमपदं ययु: ॥ २२ ॥

Text

Verš

apsaro-muni-gandharva-
siddha-vidyādharoragaiḥ
vitāyamāna-yaśasas
tad-āśrama-padaṁ yayuḥ
apsaro-muni-gandharva-
siddha-vidyādharoragaiḥ
vitāyamāna-yaśasas
tad-āśrama-padaṁ yayuḥ

Synonyms

Synonyma

apsaraḥ — heavenly society women; muni — great sages; gandharva — inhabitants of the Gandharva planet; siddha — of Siddhaloka; vidyādhara — other demigods; uragaiḥ — the inhabitants of Nāgaloka; vitāyamāna — being spread; yaśasaḥ — fame, reputation; tat — his; āśrama-padam — hermitage; yayuḥ — went.

apsaraḥ — nebeské ženy z vyšší společnosti; muni — velcí mudrci; gandharva — obyvatelé planety Gandharva; siddha — Siddhaloky; vidyādhara — další polobozi; uragaiḥ — obyvatelé Nāgaloky; vitāyamāna — rozšířená; yaśasaḥ — sláva, proslulost; tat — jeho; āśrama-padam — poustevna; yayuḥ — šli.

Translation

Překlad

At that time, the three deities approached the hermitage of Atri Muni, accompanied by the denizens of the heavenly planets, such as the celestial beauties, the Gandharvas, the Siddhas, the Vidyādharas and the Nāgas. Thus they entered the āśrama of the great sage, who had become famous by his austerities.

Tři božstva tehdy přišla k poustevně Atri Muniho a s nimi také obyvatelé nebeských planet, jako Gandharvové, Siddhové, Vidyādharové, Nāgové a nebeské krasavice. Vstoupili do āśramu velkého mudrce, jenž se proslavil svou askezí.

Purport

Význam

It is advised in the Vedic literatures that one should take shelter of the Supreme Personality of Godhead, who is the Lord of the universe and the master of creation, maintenance and dissolution. He is known as the Supersoul, and when one worships the Supersoul, all other deities, such as Brahmā and Śiva, appear with Lord Viṣṇu because they are directed by the Supersoul.

Védské texty nám doporučují, abychom vyhledali útočiště u lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána vesmíru a vládce stvoření, udržování a zničení. Pán je Nadduše, a když tuto Nadduši uctíváme, zjeví se s Pánem Viṣṇuem i Brahmā, Śiva a všechna ostatní božstva, neboť Nadduše je řídí.