Skip to main content

Text 20

Sloka 20

Devanagari

Dévanágarí

शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वर: ।
प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन् ॥ २० ॥

Text

Verš

śaraṇaṁ taṁ prapadye ’haṁ
ya eva jagad-īśvaraḥ
prajām ātma-samāṁ mahyaṁ
prayacchatv iti cintayan
śaraṇaṁ taṁ prapadye ’haṁ
ya eva jagad-īśvaraḥ
prajām ātma-samāṁ mahyaṁ
prayacchatv iti cintayan

Synonyms

Synonyma

śaraṇam — taking shelter; tam — unto Him; prapadye — surrender; aham — I; yaḥ — one who; eva — certainly; jagat-īśvaraḥ — master of the universe; prajām — son; ātma-samām — like Himself; mahyam — unto me; prayacchatu — let Him give; iti — thus; cintayan — thinking.

śaraṇam — přijmout útočiště; tam — u Něho; prapadye — odevzdávám se; aham — já; yaḥ — ten, kdo; eva — jistě; jagat-īśvaraḥ — Pán vesmíru; prajām — syn; ātma-samām — jako On; mahyam — mně; prayacchatu — nechť dá; iti — tak; cintayan — uvažoval.

Translation

Překlad

He was thinking: May the Lord of the universe, of whom I have taken shelter, kindly be pleased to offer me a son exactly like Him.

Uvažoval: Kéž mi Pán vesmíru, u Něhož jsem přijal útočiště, laskavě daruje syna, který bude stejný jako On.

Purport

Význam

It appears that the great sage Atri Muni had no specific idea of the Supreme Personality of Godhead. Of course, he must have been conversant with the Vedic information that there is a Supreme Personality of Godhead who is the creator of the universe, from whom everything emanated, who maintains this created manifestation, and in whom the entire manifestation is conserved after dissolution. Yato vā imāni bhūtāni (Taittirīya Upaniṣad 3.1.1). The Vedic mantras give us information of the Supreme Personality of Godhead, so Atri Muni concentrated his mind upon that Supreme Personality of Godhead, even without knowing His name, just to beg from Him a child exactly on His level. This kind of devotional service, in which knowledge of God’s name is lacking, is also described in Bhagavad-gītā where the Lord says that four kinds of men with backgrounds of pious activities come to Him asking for what they need. Atri Muni wanted a son exactly like the Lord, and therefore he is not supposed to have been a pure devotee, because he had a desire to be fulfilled, and that desire was material. Although he wanted a son exactly like the Supreme Personality of Godhead, this desire was material because he did not want the Personality of Godhead Himself, but only a child exactly like Him. If he had desired the Supreme Personality of Godhead as his child, he would have been completely free of material desires because he would have wanted the Supreme Absolute Truth, but because he wanted a similar child, his desire was material. Thus Atri Muni cannot be counted among the pure devotees.

Ukazuje se, že velký mudrc Atri Muni neměl o Nejvyšší Osobnosti Božství žádnou konkrétní představu. Jistě znal védské údaje o tom, že existuje Nejvyšší Osobnost Božství, stvořitel vesmíru, ze kterého vše emanuje, který udržuje celé stvoření a ve kterém po zničení spočine celý vesmírný projev. Yato vā imāni bhūtani (Taittirīya Upaniṣad 3.1.1). Védské mantry nás informují o Nejvyšší Osobnosti Božství, a Atri Muni tudíž soustředil svou mysl na Nejvyššího Pána, aniž by znal Jeho jméno. Chtěl Ho poprosit, aby mu daroval syna, který bude na stejné úrovni jako On. Bhagavad-gītā rovněž popisuje tento druh oddané služby, kdy její vykonavatel nezná ani Pánovo jméno, v souvislosti se čtyřmi druhy zbožných lidí, kteří za Pánem přicházejí s nějakou prosbou. Atri Muni toužil mít syna, který bude úplně stejný jako Pán, a to znamená, že nebyl čistý oddaný, neboť měl přání, jež bylo hmotné. Chtěl sice mít syna, jako je Nejvyšší Osobnost Božství, ale přesto se jednalo o hmotné přání, neboť nechtěl, aby se jeho dítětem stal Sám Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Přál si pouze dítě, které by bylo stejné jako On. Kdyby chtěl za syna Nejvyšší Osobnost Božství, byl by oproštěný od hmotných tužeb, protože by toužil po Nejvyšší Absolutní Pravdě. Takto však byla jeho touha hmotná, neboť si přál pouze dítě, které by se Pánu podobalo. Atri Muniho tedy nelze počítat mezi čisté oddané.