Skip to main content

Text 2

Sloka 2

Devanagari

Dévanágarí

आकूतिं रुचये प्रादादपि भ्रातृमतीं नृप: ।
पुत्रिकाधर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदित: ॥ २ ॥

Text

Verš

ākūtiṁ rucaye prādād
api bhrātṛmatīṁ nṛpaḥ
putrikā-dharmam āśritya
śatarūpānumoditaḥ
ākūtiṁ rucaye prādād
api bhrātṛmatīṁ nṛpaḥ
putrikā-dharmam āśritya
śatarūpānumoditaḥ

Synonyms

Synonyma

ākūtim — Ākūti; rucaye — unto the great sage Ruci; prādāt — handed over; api — although; bhrātṛ-matīm — daughter having a brother; nṛpaḥ — the King; putrikā — get the resultant son; dharmam — religious rites; āśritya — taking shelter; śatarūpā — by the wife of Svāyambhuva Manu; anumoditaḥ — being sanctioned.

ākūtim — Ākūti; rucaye — velkému mudrci Rucimu; prādāt — předal; api — ačkoliv; bhrātṛ-matīm — dcera, která má bratra; nṛpaḥ — král; putrikā — získal řádného syna; dharmam — náboženské obřady; āśritya — přijal útočiště; śatarūpā — prostřednictvím ženy Svāyambhuvy Manua; anumoditaḥ — schválené.

Translation

Překlad

Ākūti had two brothers, but in spite of her brothers, King Svāyambhuva Manu handed her over to Prajāpati Ruci on the condition that the son born of her be returned to Manu as his son. This he did in consultation with his wife, Śatarūpā.

Ākūti měla ještě dva bratry, ale král Svāyambhuva Manu ji přesto daroval Prajāpatimu Rucimu s podmínkou, že jejího syna dostane zpátky jako svého přímého potomka. Učinil tak po poradě se svou ženou Śatarūpou.

Purport

Význam

Sometimes a sonless person offers his daughter to a husband on the condition that his grandson be returned to him to be adopted as his son and inherit his property. This is called putrikā-dharma, which means that by execution of religious rituals one gets a son, although one is sonless by one’s own wife. But here we see extraordinary behavior in Manu, for in spite of his having two sons, he handed over his first daughter to Prajāpati Ruci on the condition that the son born of his daughter be returned to him as his son. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura comments in this connection that King Manu knew that the Supreme Personality of Godhead would take birth in the womb of Ākūti; therefore, in spite of having two sons, he wanted the particular son born of Ākūti because he was ambitious to have the Supreme Personality of Godhead appear as his son and grandson. Manu is the lawgiver of mankind, and since he personally executed the putrikā-dharma, we may accept that such a system may be adopted by mankind also. Thus, even though one has a son, if one wants to have a particular son from one’s daughter, one may give one’s daughter in charity on that condition. That is the opinion of Śrīla Jīva Gosvāmī.

Někdy se stává, že člověk, který nemá syna, věnuje svoji dceru určitému manželovi s podmínkou, že svého vnuka adoptuje jako vlastního syna, a ten se tak stane jeho právoplatným dědicem. Tento systém se nazývá putrikā-dharma neboli způsob, jak získat syna prostřednictvím náboženských obřadů, když se vlastní manželce žádný syn nenarodí. Manuovo chování tedy překvapuje, neboť již dva syny měl. Přesto dal svou prvorozenou dceru Prajāpatimu Rucimu s podmínkou, že syn, který se jí narodí, se stane jeho synem. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura ve svých komentářích v této souvislosti píše, že král Manu věděl o skutečnosti, že v lůně Ākūti se narodí Nejvyšší Osobnost Božství. Byl natolik ctižádostivý, že si nechtěl nechat ujít příležitost mít Nejvyšší Osobnost Božství za svého syna a vnuka. Proto se také rozhodl, že si přivlastní syna Ākūti, ačkoliv již měl dva vlastní syny. Manu je zákonodárcem celého lidstva, a jelikož vykonal putrikā-dharmu, lze z toho usoudit, že i ostatní lidé mají právo tento systém použít. Chce-li někdo určitého syna své dcery, může dceru věnovat s touto podmínkou, třebaže již syna má. To je názor Śrīly Jīvy Gosvāmīho.