Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Devanagari

Dévanágarí

नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारै-
राराधित: सुरगणैर्हृदिबद्धकामै: ।
यत्सर्वभूतदययासदलभ्ययैको
नानाजनेष्ववहित: सुहृदन्तरात्मा ॥ १२ ॥

Text

Verš

nātiprasīdati tathopacitopacārair
ārādhitaḥ sura-gaṇair hṛdi baddha-kāmaiḥ
yat sarva-bhūta-dayayāsad-alabhyayaiko
nānā-janeṣv avahitaḥ suhṛd antar-ātmā
nātiprasīdati tathopacitopacārair
ārādhitaḥ sura-gaṇair hṛdi baddha-kāmaiḥ
yat sarva-bhūta-dayayāsad-alabhyayaiko
nānā-janeṣv avahitaḥ suhṛd antar-ātmā

Synonyms

Synonyma

na — never; ati — very much; prasīdati — become satisfied; tathā — as much as; upacita — by pompous arrangement; upacāraiḥ — with much worshipable paraphernalia; ārādhitaḥ — being worshiped; sura-gaṇaiḥ — by the celestial demigods; hṛdi baddha-kāmaiḥ — with hearts full of all sorts of material desires; yat — that which; sarva — all; bhūta — living entities; dayayā — to show them causeless mercy; asat — nondevotee; alabhyayā — not being achieved; ekaḥ — one without a second; nānā — various; janeṣu — in living entities; avahitaḥ — perceived; suhṛt — well-wishing friend; antaḥ — within; ātmā — Supersoul.

na — nikdy; ati — velice; prasīdati — uspokojen; tathā — nakolik; upacita — okázalým představením; upacāraiḥ — s mnoha předměty pro uctívání; ārādhitaḥ — uctíván; sura-gaṇaiḥ — nebeskými polobohy; hṛdi baddha-kāmaiḥ — se srdci plnými všemožných hmotných tužeb; yat — to, co; sarva — všechny; bhūta — živé bytosti; dayayā — prokázat bezpříčinnou milost; asat — neoddaný; alabhyayā — nedosažené; ekaḥ — jeden jediný; nānā — různé; janeṣu — v živých bytostech; avahitaḥ — vnímaný; suhṛt — přítel přející dobro; antaḥ — uvnitř; ātmā — Nadduše.

Translation

Překlad

My Lord, You are not very much satisfied by the worship of the demigods, who arrange for Your worship very pompously, with various paraphernalia, but who are full of material hankerings. You are situated in everyone’s heart as the Supersoul just to show Your causeless mercy, and You are the eternal well-wisher, but You are unavailable for the nondevotee.

Můj Pane, nejsi příliš uspokojen uctíváním polobohů, kteří jej vykonávají okázalým způsobem za použití mnoha předmětů, ale jsou plni hmotných tužeb. Pobýváš v srdci každého jako Nadduše, abys prokázal Svoji bezpříčinnou milost, a jsi věčným příznivcem všech, ale neoddaný si Tě nezíská.

Purport

Význam

The demigods in the celestial heavenly planets, who are appointed administrators of the material affairs, are also devotees of the Lord. But, at the same time, they have desires for material opulence and sense gratification. The Lord is so kind that He awards them all sorts of material happiness, more than they can desire, but He is not satisfied with them because they are not pure devotees. The Lord does not want any one of His innumerable sons (the living entities) to remain in the material world of threefold miseries to perpetually suffer the material pangs of birth, death, old age and disease. The demigods in the heavenly planets, and many devotees on this planet also, want to remain in the material world as devotees of the Lord and take advantage of material happiness. They do so at a risk of falling down to the lower status of existence, and this makes the Lord dissatisfied with them.

Polobozi na nebeských planetách, kteří jsou pověřenými správci hmotných záležitostí, jsou také oddaní Pána, ale zároveň touží po hmotném bohatství a smyslovém požitku. Pán je tak laskavý, že jim udílí všemožné hmotné štěstí — víc než si mohou přát — ale není s nimi spokojen, protože nejsou čistí oddaní. Pán chce, aby žádný z Jeho nespočetných synů (živých bytostí) nezůstával v hmotném světě trojího strádání, kde neustále trpí hmotnými bolestmi rození, smrti, stáří a nemoci. Polobozi na nebeských planetách, a stejně tak i mnoho oddaných na této planetě, chtějí zůstat v hmotném světě jako oddaní Pána a využívat hmotného štěstí. Činí tak s nebezpečím, že poklesnou do nižších úrovní existence, a z toho důvodu s nimi není Pán spokojen.

Pure devotees are not desirous of any material enjoyment, nor are they averse to it. They completely dovetail their desires with the desires of the Lord and perform nothing on their personal account. Arjuna is a good example. On his own sentiment, due to family affection, Arjuna did not want to fight, but finally, after hearing Śrīmad Bhagavad-gītā, he agreed to fight in the interests of the Lord. Therefore, the Lord is very much satisfied with pure devotees because they do not act for sense gratification but only in terms of the Lord’s desire. As Paramātmā, or Supersoul, He is situated in everyone’s heart, always giving everyone the chance of good counsel. Thus everyone should take the opportunity and render transcendental loving service to Him wholly and solely.

Čistí oddaní ani netouží po žádném hmotném požitku, ani proti němu nejsou zaujatí. Chtějí své touhy zcela sladit s touhami Pána a nevykonávají nic sami pro sebe. Dobrým příkladem je Arjuna. Arjuna nechtěl bojovat kvůli svému sentimentu, založenému na rodinných citech, ale po vyslechnutí Śrīmad Bhagavad-gīty nakonec souhlasil, že bude bojovat v zájmu Pána. Pán je tedy velice spokojen s čistými oddanými, kteří nejednají pro smyslový požitek, ale jedině v souladu s Jeho touhou. Jako Paramātmā neboli Nadduše pobývá v srdci každého a každému vždy nabízí dobrou radu. Každý by měl proto využít příležitosti a zasvětit celý svůj život transcendentální láskyplné službě Jemu.

The nondevotees, however, are neither like the demigods nor like the pure devotees, but are averse to the transcendental relationship with the Lord. They have revolted against the Lord and must perpetually undergo the reactions of their own activities.

Neoddaní ovšem nejsou ani jako polobozi, ani jako čistí oddaní, ale mají odpor k transcendentálnímu vztahu s Pánem. Bouří se proti Němu a musí neustále zakoušet reakce za své vlastní činnosti.

Bhagavad-gītā (4.11) states: ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham. “Although the Lord is equally kind to every living being, the living beings, for their own part, are able to please the Lord to either a greater or lesser extent.” The demigods are called sakāma devotees, or devotees with material desires in mind, while the pure devotees are called niṣkāma devotees because they have no desires for their personal interests. The sakāma devotees are self-interested because they do not think of others, and therefore they are not able to satisfy the Lord perfectly, whereas the pure devotees take the missionary responsibility of turning nondevotees into devotees, and they are therefore able to satisfy the Lord more than the demigods. The Lord is unmindful of the nondevotees, although He is sitting within everyone’s heart as well-wisher and Supersoul. However, He also gives them the chance to receive His mercy through His pure devotees who are engaged in missionary activities. Sometimes the Lord Himself descends for missionary activities, as He did in the form of Lord Caitanya, but mostly He sends His bona fide representatives, and thus He shows His causeless mercy towards the nondevotees. The Lord is so satisfied with His pure devotees that He wants to give them the credit for missionary success, although He could do the work personally. This is the sign of His satisfaction with His pure, niṣkāma devotees, compared to the sakāma devotees. By such transcendental activities the Lord simultaneously becomes free from the charge of partiality and exhibits His pleasure with the devotees.

Bhagavad-gītā (4.11) říká: ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham. “I když je Pán ke všem živým bytostem stejně vlídný, některé jsou schopny Ho potěšit více a jiné méně.” Polobozi se nazývají sakāma oddaní neboli oddaní s hmotnými tužbami v mysli, zatímco čistí oddaní se nazývají niṣkāma oddaní, protože nemají žádný osobní zájem. Sakāma oddaní jsou vedeni pouze vlastním zájmem, protože nemyslí na druhé, a proto nemohou Pána dokonale uspokojit, ale čistí oddaní na sebe berou misionářský úkol měnit neoddané v oddané, a proto dokáží uspokojit Pána více než polobozi. Pán nedbá na neoddané, i když sídlí v srdci každého jako jeho příznivec a Nadduše. Zároveň jim však dává možnost získat Jeho milost prostřednictvím Svých čistých oddaných, kteří se věnují misionářské činnosti. Někdy za účelem misionářských činností sestupuje Pán Samotný, jak to učinil v podobě Pána Caitanyi, ale většinou posílá Své pravé zástupce, a neoddaným tím projevuje Svoji bezpříčinnou milost. Pán je se Svými čistými oddanými tak spokojen, že jim chce přenechat zásluhy za misionářský úspěch, přestože by mohl vše zařídit Sám. To je známkou Jeho spokojenosti s čistými niṣkāma oddanými na rozdíl od sakāma oddaných. Těmito transcendentálními činnostmi Pán vylučuje možnost obvinění ze zaujatosti a zároveň projevuje Svoji radost z oddaných.

Now a question arises: If the Lord is sitting in the hearts of nondevotees, why are they not moved to become devotees? It may be answered that the stubborn nondevotees are like the barren land or alkaline field, where no agricultural activities can be successful. As part and parcel of the Lord, every individual living entity has a minute quantity of independence, and by misuse of this minute independence, the nondevotees commit offense after offense, to both the Lord and His pure devotees engaged in missionary work. As a result of such acts, they become as barren as an alkaline field, where there is no strength to produce.

Nyní může vyvstat otázka: Když Pán pobývá i v srdcích neoddaných, proč se nechtějí stát oddanými? Lze odpovědět tak, že tvrdohlaví neoddaní jsou jako neúrodná země nebo pole s alkalickou půdou, na kterém jsou všechny zemědělské činnosti bezvýsledné. Každá individuální živá bytost má jako nedílná část Pána nepatrné množství nezávislosti a jejím zneužíváním se neoddaní dopouštějí jedné urážky za druhou, jak vůči Pánu, tak vůči Jeho čistým oddaným zaměstnaným misionářskou prací. Výsledkem toho je, že jsou neúrodní jako alkalické pole, na kterém nemůže nic vyrůst.