Skip to main content

Text 10

Sloka 10

Devanagari

Dévanágarí

अह्न्यापृतार्तकरणा निशि नि:शयाना ।
नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्रा: ।
दैवाहतार्थरचना ऋषयोऽपि देव
युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति ॥ १० ॥

Text

Verš

ahny āpṛtārta-karaṇā niśi niḥśayānā
nānā-manoratha-dhiyā kṣaṇa-bhagna-nidrāḥ
daivāhatārtha-racanā ṛṣayo ’pi deva
yuṣmat-prasaṅga-vimukhā iha saṁsaranti
ahny āpṛtārta-karaṇā niśi niḥśayānā
nānā-manoratha-dhiyā kṣaṇa-bhagna-nidrāḥ
daivāhatārtha-racanā ṛṣayo ’pi deva
yuṣmat-prasaṅga-vimukhā iha saṁsaranti

Synonyms

Synonyma

ahni — during the daytime; āpṛta — engaged; ārta — distressing engagement; karaṇāḥ — senses; niśi — at night; niḥśayānāḥ — insomnia; nānā — various; manoratha — mental speculations; dhiyā — by intelligence; kṣaṇa — constantly; bhagna — broken; nidrāḥ — sleep; daiva — superhuman; āhata-artha — frustrated; racanāḥ — plans; ṛṣayaḥ — great sages; api — also; deva — O my Lord; yuṣmat — Your Lordship’s; prasaṅga — topic; vimukhāḥ — turned against; iha — in this (material world); saṁsaranti — do rotate.

ahni — během dne; āpṛta — zaměstnáni; ārta — namáhavé zaměstnání; karaṇāḥ — smysly; niśi — v noci; niḥśayānāḥ — nespavost; nānā — různé; manoratha — mentální spekulace; dhiyā — inteligencí; kṣaṇa — neustále; bhagna — přerušovaný; nidrāḥ — spánek; daiva — nadlidské; āhata-artha — zmařené; racanāḥ — plány; ṛṣayaḥ — velcí mudrci; api — také; deva — ó můj Pane; yuṣmat — Tvoje; prasaṅga — téma; vimukhāḥ — obrácení proti; iha — v tomto (hmotném světě); saṁsaranti — kolují.

Translation

Překlad

Such nondevotees engage their senses in very troublesome and extensive work, and they suffer insomnia at night because their intelligence constantly breaks their sleep with various mental speculations. They are frustrated in all their various plans by supernatural power. Even great sages, if they are against Your transcendental topics, must rotate in this material world.

Tito neoddaní zaměstnávají své smysly velice obtížnou a namáhavou prací a v noci trpí nespavostí, protože jim jejich inteligence neustále narušuje spánek různými mentálními spekulacemi. Všechny jejich plány jsou zmařeny nadpřirozenou mocí. I velcí mudrci musí kolovat v tomto hmotném světě, pokud se odvrací od transcendentálních námětů o Tobě.

Purport

Význam

As described in the previous verse, people who have no taste for the devotional service of the Lord are occupied in material engagements. Most of them engage during the daytime in hard physical labor; their senses are engaged very extensively in troublesome duties in the gigantic plants of heavy industrial enterprise. The owners of such factories are engaged in finding a market for their industrial products, and the laborers are engaged in extensive production involving huge mechanical arrangements. “Factory” is another name for hell. At night, hellishly engaged persons take advantage of wine and women to satisfy their tired senses, but they are not even able to have sound sleep because their various mental speculative plans constantly interrupt their sleep. Because they suffer from insomnia sometimes they feel sleepy in the morning for lack of sufficient rest. By the arrangement of supernatural power, even the great scientists and thinkers of the world suffer frustration of their various plans and thus rot in the material world birth after birth. A great scientist may make discoveries in atomic energy for the quick destruction of the world and may be awarded the best prize in recognition of his service (or disservice), but he also has to undergo the reactions of his work by rotating in the cycle of repeated births and deaths under the superhuman law of material nature. All these people who are against the principle of devotional service are destined to rotate in this material world without fail.

Jak popisuje předchozí verš, lidé, kteří nemají chuť pro oddanou službu Pánu, jsou vytíženi materialistickým zaměstnáním. Většina z nich přes den těžce fyzicky pracuje a jejich smysly jsou plně zaměstnány náročnými úkony v obrovských továrnách těžkého průmyslu. Vlastníci těchto továren hledají odbytiště pro své výrobky a dělníci vyrábějí ve velkém na velkých strojních zařízeních. “Továrna” je jiné jméno pro peklo. V noci uspokojují zaměstnanci tohoto pekla své unavené smysly vínem a ženami, ale pak nemohou ani tvrdě spát, protože jim spánek neustále přerušují různé plány, které se rodí v jejich mysli. Jelikož trpí nespavostí, ráno jsou ospalí pro nedostatek odpočinku. Ani velkým vědcům a myslitelům světa se kvůli působení nadpřirozených sil nedaří naplňovat jejich různé plány, a jsou tak nuceni trpět v hmotném světě život za životem. Velký vědec může v oboru atomové energie učinit velké objevy vedoucí k rychlému zničení světa a za svou službu (či škodu) získat to nejvyšší uznání, ale zároveň si musí odpykat reakce za svoji práci a kolovat v cyklu opakovaných zrození a smrtí pod vládou nadlidského zákona hmotné přírody. Všichni tito lidé, kteří se staví proti zásadám oddané služby, mají bez výjimky předurčeno kolovat v tomto hmotném světě.

This verse particularly mentions that even sages who are averse to the principles of devotional service to the Lord are also condemned to undergo the terms of material existence. Not only in this age, but formerly also, there were many sages who tried to invent their own systems of religion without reference to devotional service to the Supreme Lord, but there cannot be any religious principle without devotional service to the Lord. The Supreme Lord is the leader of the entire range of living entities, and no one can be equal to or greater than Him. Even the Lord’s impersonal feature and all-pervading localized feature cannot be on an equal level with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, there cannot be any religion or system of genuine philosophy for the advancement of the living entities without the principle of devotional service.

V tomto verši je zvláště uvedeno, že i mudrci — pokud se staví nepříznivě k oddané službě Pánu — jsou odsouzeni k dalšímu pobytu v hmotném světě. Nejen v tomto věku, ale i dříve existovalo mnoho mudrců, kteří se snažili vynalézt vlastní systémy náboženství bez vztahu k oddané službě Nejvyššímu Pánu, ale bez oddané služby Pánu nemůže existovat žádná náboženská zásada. Nejvyšší Pán je vůdcem všech živých bytostí — nikdo se Mu nevyrovná a nikdo Jej nepředčí. Ani Pánův neosobní rys a všeprostupující lokalizovaný rys nejsou na stejné úrovni s Nejvyšší Osobností Božství. Žádné náboženství ani pravý filozofický systém, určený k pokroku živých bytostí, tedy nemohou existovat bez oddané služby.

The impersonalists, who take much trouble in penance and austerity for self-liberation, may approach the impersonal brahmajyoti, but ultimately, because of not being situated in devotional service, they glide down again to the material world to undergo another term of material existence. This is confirmed as follows:

Impersonalisté, kteří vynakládají veliké úsilí na seberealizaci v podobě pokání a odříkání, mohou dosáhnout neosobní brahmajyoti, ale jelikož nevykonávají oddanou službu, poklesnou nakonec znovu do hmotného světa, aby podstoupili další období hmotné existence. To je potvrzeno následovně:

ye ’nye ’ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho ’nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ
ye 'nye 'ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

“Persons who are falsely under the impression of being liberated, without devotional service to the Lord, may reach the goal of the brahmajyoti, but because of their impure consciousness and for want of shelter in the Vaikuṇṭhalokas, such so-called liberated persons again fall down into material existence.” (Bhāg. 10.2.32)

“Osoby, které se považují za osvobozené, aniž by oddaně sloužily Pánu, mohou dosáhnout svého cíle v brahmajyoti, ale jelikož je jejich vědomí nečisté a chybí jim útočiště Vaikuṇṭhalok, klesají tyto takzvaně osvobozené duše znovu do hmotné existence.” (Bhāg. 10.2.32)

Therefore, no one can manufacture any system of religion without the principle of devotional service to the Lord. As we find in the Sixth Canto of Śrīmad-Bhāgavatam, the initiator of religious principles is the Lord Himself. In Bhagavad-gītā also we find that the Lord condemns all forms of religion other than that which entails the process of surrendering unto the Supreme. Any system which leads one to the devotional service of the Lord, and nothing else, is actually religion or philosophy. In the Sixth Canto we find the following statements of Yamarāja, the controller of all unfaithful living entities:

Nikdo tedy nemůže vytvořit žádný systém náboženství bez oddané služby Pánu. Jak zjistíme v šestém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, původcem náboženských zásad je Samotný Pán. Také v Bhagavad-gītě čteme, že Pán odsuzuje všechny podoby náboženství, které nezahrnují prvek odevzdání se Nejvyššímu. Skutečným náboženstvím nebo filozofií je takový systém, který člověka vede k oddané službě Pánu, a nic jiného. V šestém zpěvu jsou následující výroky Yamarāje, vládce všech nevěřících živých bytostí:

dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītaṁ
na vai vidur ṛṣayo nāpi devāḥ
na siddha-mukhyā asurā manuṣyāḥ
kuto nu vidyādhara-cāraṇādayaḥ
dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītaṁ
na vai vidur ṛṣayo nāpi devāḥ
na siddha-mukhyā asurā manuṣyāḥ
kuto nu vidyādhara-cāraṇādayaḥ
svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ
kumāraḥ kapilo manuḥ
prahlādo janako bhīṣmo
balir vaiyāsakir vayam
svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ
kumāraḥ kapilo manuḥ
prahlādo janako bhīṣmo
balir vaiyāsakir vayam
dvādaśaite vijānīmo
dharmaṁ bhāgavataṁ bhaṭāḥ
guhyaṁ viśuddhaṁ durbodhaṁ
yaṁ jñātvāmṛtam aśnute
dvādaśaite vijānīmo
dharmaṁ bhāgavataṁ bhaṭāḥ
guhyaṁ viśuddhaṁ durbodhaṁ
yaṁ jñātvāmṛtam aśnute

“The principles of religion are initiated by the Supreme Personality of Godhead, and no one else, including the sages and demigods, can manufacture any such principles. Since even great sages and demigods are unauthorized to inaugurate such principles of religion, what to speak of others — the so-called mystics, demons, human beings, Vidyādharas and Cāraṇas living in the lower planets? Twelve personalities — Brahmā, Nārada, Lord Śiva, Kumāra, Kapila, Manu, Prahlāda Mahārāja, Janaka Mahārāja, Bhīṣma, Bali, Śukadeva Gosvāmī and Yamarāja — are agents of the Lord authorized to speak and propagate the principles of religion.” (Bhāg. 6.3.19-21)

“Zásady náboženství zavádí Nejvyšší Osobnost Božství. Nikdo jiný, včetně mudrců a polobohů, nemůže žádné takové zásady vytvořit. Jelikož ani velcí mudrci a polobozi nejsou autorizováni k zavádění náboženských zásad, co potom říci o ostatních, jako jsou takzvaní mystici, démoni, lidé, Vidyādharové a Cāraṇové, žijící na nižších planetách? Dvanáct osobností — Brahmā, Nārada, Pán Śiva, Kumārové, Kapila, Manu, Prahlāda Mahārāja, Janaka Mahārāja, Bhīṣma, Bali, Śukadeva Gosvāmī a Yamarāja—jsou autorizovaní zástupci Pána, kteří mohou hovořit o zásadách náboženství a šířit je.” (Bhāg. 6.3.19-21)

The principles of religion are not open to any ordinary living entity. They are just to bring the human being onto the platform of morality. Nonviolence, etc., are necessary for misguided persons because unless one is moral and nonviolent one cannot understand the principles of religion. To understand what is actually religion is very difficult even if one is situated in the principles of morality and nonviolence. It is very confidential because as soon as one is conversant with the real principles of religion, he is at once liberated to the eternal life of bliss and knowledge. Therefore, one who is not situated in the principles of devotional service to the Lord should not pose himself as a religious leader of the innocent public. The Īśopaniṣad emphatically forbids this nonsense in the following mantra:

Zásady náboženství nejsou přístupné každé obyčejné živé bytosti. Jsou určené pouze pro člověka, kterého mají přivést na úroveň mravnosti. Nenásilí a další takové principy jsou pro zkažené lidi nezbytné, neboť dokud člověk není mravný a nenásilný, nemůže pochopit náboženské zásady. Pochopit, co je skutečné náboženství, je velice těžké i pro toho, kdo si už zásady mravnosti a nenásilí osvojil. Je to velice důvěrná záležitost, neboť jakmile se někdo seznámí se skutečnými zásadami náboženství, je okamžitě osvobozen a získává život, který je věčný, plný blaženosti a poznání. Ten, kdo si neosvojil zásady oddané služby Pánu, by se neměl vydávat za náboženského vůdce nevinné veřejnosti. Īśopaniṣad toto nesmyslné chování důrazně zakazuje následující mantrou:

andhaṁ tamaḥ praviśanti
ye ’sambhūtim upāsate
tato bhūya iva te tamo
ya u sambhūtyāṁ ratāḥ
andhaṁ tamaḥ praviśanti
ye 'sambhūtim upāsate
tato bhūya iva te tamo
ya u sambhūtyāṁ ratāḥ

(Īśopaniṣad 12)

(Īśopaniṣad 12)

A person in ignorance of the principles of religion, who therefore does nothing in the matter of religion, is far better than a person who misguides others in the name of religion without reference to the factual religious principles of devotional service. Such so-called leaders of religion are sure to be condemned by Brahmā and other great authorities.

Ten, kdo nezná náboženské zásady, a proto se náboženstvím nezabývá, je mnohem lepší než ten, kdo ve jménu náboženství svádí druhé, aniž by se odvolával na skutečné náboženské zásady — zásady oddané služby. Brahmā a jiné velké autority tyto takzvané náboženské vůdce jednoznačně odsuzují.