Skip to main content

Text 7

Sloka 7

Devanagari

Dévanágarí

प्रोक्तं किलैतद्भगवत्तमेन
निवृत्तिधर्माभिरताय तेन ।
सनत्कुमाराय स चाह पृष्ट:
सांख्यायनायाङ्ग धृतव्रताय ॥ ७ ॥

Text

Verš

proktaṁ kilaitad bhagavattamena
nivṛtti-dharmābhiratāya tena
sanat-kumārāya sa cāha pṛṣṭaḥ
sāṅkhyāyanāyāṅga dhṛta-vratāya
proktaṁ kilaitad bhagavattamena
nivṛtti-dharmābhiratāya tena
sanat-kumārāya sa cāha pṛṣṭaḥ
sāṅkhyāyanāyāṅga dhṛta-vratāya

Synonyms

Synonyma

proktam — was said; kila — certainly; etat — this; bhagavattamena — by Lord Saṅkarṣaṇa; nivṛtti — renunciation; dharma-abhiratāya — unto one who has taken this religious vow; tena — by Him; sanat-kumārāya — unto Sanat-kumāra; saḥ — he; ca — also; āha — said; pṛṣṭaḥ — when inquired of; sāṅkhyāyanāya — unto the great sage Sāṅkhyāyana; aṅga — my dear Vidura; dhṛta-vratāya — unto one who has taken such a vow.

proktam — bylo řečeno; kila — jistě; etat — toto; bhagavattamena — Pánem Saṅkarṣaṇem; nivṛtti — odříkání; dharma-abhiratāya — tomu, který složil tento náboženský slib; tena — Jím; sanat-kumārāya — Sanat-kumārovi; saḥ — on; ca — také; āha — řekl; pṛṣṭaḥ — na dotaz; sāṅkhyāyanāya — velkému mudrci Sāṅkhyāyanovi; aṅga — milý Viduro; dhṛta-vratāya — tomu, který složil takový slib.

Translation

Překlad

Lord Saṅkarṣaṇa thus spoke the purport of Śrīmad-Bhāgavatam to the great sage Sanat-kumāra, who had already taken the vow of renunciation. Sanat-kumāra also, in his turn, when inquired of by Sāṅkhyāyana Muni, explained Śrīmad-Bhāgavatam as he had heard it from Saṅkarṣaṇa.

Pán Saṅkarṣaṇa tedy vyložil podstatu Śrīmad-Bhāgavatamu velkému mudrci Sanat-kumārovi, který již předtím složil slib odříkání. Sanat-Kumāra poté na dotaz Sāṅkhyāyany Muniho opět vyložil Śrīmad-Bhāgavatam tak, jak jej slyšel od Saṅkarṣaṇa.

Purport

Význam

This is the way of the paramparā system. Although Sanat-kumāra, the well-known great saintly Kumāra, was in the perfect stage of life, still he heard the message of Śrīmad-Bhāgavatam from Lord Saṅkarṣaṇa. Similarly, when he was questioned by Sāṅkhyāyana Ṛṣi, he spoke to him the same message he had heard from Lord Saṅkarṣaṇa. In other words, unless one hears from the proper authority one cannot become a preacher. In devotional service, therefore, two items out of the nine, namely hearing and chanting, are most important. Without hearing nicely, one cannot preach the message of Vedic knowledge.

Takto funguje systém parampary. I když se Sanat-kumāra, slavný světec Kumāra, nacházel ve stádiu životní dokonalosti, přesto si vyslechl od Pána Saṅkarṣaṇa poselství Śrīmad-Bhāgavatamu. Když se ho potom dotazoval Sāṅkhyāyana Ṛṣi, přednesl mu stejné poselství, jaké slyšel od Pána Saṅkarṣaṇa. To znamená, že nikdo se nemůže stát kazatelem, dokud nenaslouchá správné autoritě. První dva z devíti druhů oddané služby — naslouchání a opěvování — jsou proto nejdůležitější. Bez pečlivého naslouchání nemůže nikdo kázat poselství védského poznání.