Skip to main content

CHAPTER SIX

ГЛАВА ШОСТА

Creation of the Universal Form

Створення всесвітньої форми

Text 1:
The Ṛṣi Maitreya said: The Lord thus heard about the suspension of the progressive creative functions of the universe due to the noncombination of His potencies, such as the mahat-tattva.
1:
Ріші Майтрея сказав: Так Господь почув про те, що через незлагодженість у діях Його енерґій, як оце махат-таттва, процеси творення у всесвіті завмерли.
Text 2:
The Supreme Powerful Lord then simultaneously entered into the twenty-three elements with the goddess Kālī, His external energy, who alone amalgamates all the different elements.
2:
Тоді Верховний Всемогутній Господь, разом із богинею Калі, Своєю зовнішньою енерґією, що одна може поєднувати все розмаїття елементів, одночасно увійшов у двадцять три елементи матерії.
Text 3:
Thus when the Personality of Godhead entered into the elements by His energy, all the living entities were enlivened into different activities, just as one is engaged in his work after awakening from sleep.
3:
Коли Бог-Особа за посередництвом Своєї енерґії увійшов у матеріальні елементи, всі живі істоти ожили й взялися до різноманітної діяльності, так само береться до роботи людина, яка прокинулася від сну.
Text 4:
When the twenty-three principal elements were set in action by the will of the Supreme, the gigantic universal form, or the viśvarūpa body of the Lord, came into existence.
4:
Коли воля Всевишнього привела в дію двадцять три первинних начала, з’явилося велетенське тіло вішва-рупи, всесвітня форма Господа.
Text 5:
As the Lord, in His plenary portion, entered into the elements of the universal creation, they transformed into the gigantic form in which all the planetary systems and all movable and immovable creations rest.
5:
Коли Господь Своєю довершеною часткою увішйов в елементи світобудови, вони об’єдналися в велетенську форму, в якій містяться всі планетні системи і всі рухомі й нерухомі створіння.
Text 6:
The gigantic virāṭ-puruṣa, known as Hiraṇmaya, lived for one thousand celestial years on the water of the universe, and all the living entities lay with Him.
6:
Упродовж тисячі небесних років велетенський вірат-пуруша лежав на водах всесвіту, і всі живі істоти лежали в Ньому.
Text 7:
The total energy of the mahat-tattva, in the form of the gigantic virāṭ-rūpa, divided Himself by Himself into the consciousness of the living entities, the life of activity, and self-identification, which are subdivided into one, ten and three respectively.
7:
Сукупна енерґія махат-таттви у формі велетенської вірат-рупи, Сама розділила Себе у свідомість живих істот, життєдіяльність і самоототожнення, які й собі розділилися в одне, десять і три.
Text 8:
The gigantic universal form of the Supreme Lord is the first incarnation and plenary portion of the Supersoul. He is the Self of an unlimited number of living entities, and in Him rests the aggregate creation, which thus flourishes.
8:
Велетенська всесвітня форма Верховного Господа    —    це перше втілення і довершене поширення Наддуші. Він Душа незліченних живих істот, і вся сукупність створеного міститься в Ньому, завдяки Ньому ростучи й розвиваючись.
Text 9:
The gigantic universal form is represented by three, ten and one in the sense that He is the body and the mind and the senses, He is the dynamic force for all movements by ten kinds of life energy, and He is the one heart where life energy is generated.
9:
Велетенська всесвітня форма Господа проявляється в трьох, десяти і одному в тому розумінні, що Він    —    тіло, розум та чуття, Він    —    рушійна сила, яка керує всією діяльністю десяти різновидів життєвої енерґії, і Він    —    єдине серце, яке породжує життєву енерґію.
Text 10:
The Supreme Lord is the Supersoul of all the demigods entrusted with the task of constructing the cosmic manifestation. Being thus prayed to [by the demigods], He thought to Himself and thus manifested the gigantic form for their understanding.
10:
Верховний Господь    —    це Наддуша всіх пвібогів, яким доручено творити космічний прояв. У відповідь на молитви [півбогів] Він, замислившись, проявив доступну для їхнього розуміння велетенську форму.
Text 11:
Maitreya said: You may now hear from me how the Supreme Lord separated Himself into the diverse forms of the demigods after the manifestation of the gigantic universal form.
11:
Майтрея сказав: А зараз можеш послухати про те, як Верховний Господь, проявивши велетенську всесвітню форму, розділився в форми різноманітних півбогів.
Text 12:
Agni, or heat, separated from His mouth, and all the directors of material affairs entered into it in their respective positions. By that energy the living entity expresses himself in words.
12:
З Його вуст виділився Аґні, вогонь, і так само, як і всі інші повелителі матеріальних стихій, зайняв своє місце. Завдяки енерґії вогню жива істота може висловлювати свої думки.
Text 13:
When the palate of the gigantic form was separately manifested, Varuṇa, the director of water in the planetary systems, entered therein, and thus the living entity has the facility to taste everything with his tongue.
13:
Коли у велетенській формі окремо проявилось піднебіння, в неї увійшов Варуна, повелитель елементу води на всіх планетах. Завдяки цьому жива істота має здатність відчувати язиком різні смаки.
Text 14:
When the Lord’s two nostrils separately manifested themselves, the dual Aśvinī-kumāras entered them in their proper positions, and because of this the living entities can smell the aromas of everything.
14:
Коли окремо проявились дві ніздрі Господньої форми, у них увійшли, займаючи свої місця, двоє Ашвіні-кумар. Завдяки цьому живі істоти можуть відчувати всілякі запахи.
Text 15:
Thereafter, the two eyes of the gigantic form of the Lord were separately manifested. The sun, the director of light, entered them with the partial representation of eyesight, and thus the living entities can have vision of forms.
15:
Тоді окремо проявились двоє очей велетенської форми Господа. Разом із функцією зору в них увійшло Сонце, повелитель світла, і завдяки тому живі істоти можуть бачити всілякі форми.
Text 16:
When there was a manifestation of skin separated from the gigantic form, Anila, the deity directing the wind, entered with partial touch, and thus the living entities can realize tactile knowledge.
16:
Коли, виділившись із сукупної велетенської форми, проявилася шкіра, в неї ввійшов Аніла, повелитель вітру, разом із функцією дотику, і завдяки цьому живі істоти мають здатність пізнавати світ через дотик.
Text 17:
When the ears of the gigantic form became manifested, all the controlling deities of the directions entered into them with the hearing principles, by which all the living entities hear and take advantage of sound.
17:
Коли проявилися вуха велетенської форми, у них увйшли всі панівні божества сторін світу разом із функцією слуху. Завдяки тому живі істоти можуть чути звуки і користатися з переваг слуху.
Text 18:
When there was a separate manifestation of skin, the controlling deities of sensations and their different parts entered into it, and thus the living entities feel itching and happiness due to touch.
18:
Коли окремо проявилася шкіра, в неї увійшли панівні божества відчуттів та інших функцій шкіри. Завдяки цьому живі істоти можуть відчувати свербіння або приємні дотики.
Text 19:
When the genitals of the gigantic form separately became manifest, then Prajāpati, the original living creature, entered into them with his partial semen, and thus the living entities can enjoy sex pleasure.
19:
Коли окремо проявилися дітородні органи велетенської форми, в них, разом із елементом сім’я, увійшов Праджапаті, перша жива істота. Завдяки тому живі істоти можуть відчувати статеву насолоду.
Text 20:
The evacuating channel separately became manifest, and the director named Mitra entered into it with partial organs of evacuation. Thus the living entities are able to pass stool and urine.
20:
Тоді окремо проявився анальний отвір, куди, разом із відповідною частиною функцій організму, функцією випорожнення, увійшло божество на ім’я Мітра. Завдяки цьому живі істоти можуть виводити кал і сечу.
Text 21:
Thereafter, when the hands of the gigantic form separately became manifested, Indra, the ruler of the heavenly planets, entered into them, and thus the living entity is able to transact business for his livelihood.
21:
По тому, коли окремо проявилися руки велетенської форми, у них увійшов Індра, правитель райських планет, і завдяки цьому жива істота має здатність заробляти на життя, влаштовуючи ділові операції.
Text 22:
Thereafter the legs of the gigantic form separately became manifest, and the demigod named Viṣṇu [not the Personality of Godhead] entered with partial movement. This helps the living entity move to his destination.
22:
Тоді окремо проявились ноги велетенської форми і в них, разом із ще одною часткою функцій тіла    —    здатністю рухатися, увійшов півбог Вішну [який відрізняється від Бога-Особи]. Завдяки цьому жива істота може досягати своїх цілей.
Text 23:
When the intelligence of the gigantic form separately became manifest, Brahmā, the lord of the Vedas, entered into it with the partial power of understanding, and thus an object of understanding is experienced by the living entities.
23:
Коли окремо проявився інтелект велетенської форми, Брахма, володар ведичної мудрості, разом із часткою пізнавальної здібності, увійшов у нього, і завдяки тому живі істоти здатні осягати об’єкти пізнання.
Text 24:
After that, the heart of the gigantic form separately manifested itself, and into it entered the moon demigod with partial mental activity. Thus the living entity can conduct his mental speculations.
24:
Після того окремо проявилося серце велетенської форми, і в нього увійшов бог Місяця разом із часткою розумової діяльності. Завдяки цьому жива істота має змогу розмірковувати.
Text 25:
Thereafter the materialistic ego of the gigantic form separately manifested itself, and into it entered Rudra, the controller of false ego, with his own partial activities, by which the living entity transacts his objective actions.
25:
Потім окремо проявилося матеріальне его велетенської форми, і в нього, разом із часткою своєї діяльності, увійшов Рудра, повелитель оманного его. Завдяки цьому жива істота може присвятити себе діяльності, яка відповідає її бажанням.
Text 26:
Thereafter, when His consciousness separately manifested itself, the total energy, mahat-tattva, entered with His conscious part. Thus the living entity is able to conceive specific knowledge.
26:
Потім окремо проявилася Його свідомість, і в неї, з функцією свідомості, увійшла сукупна матеріальна енерґія, махат-таттва. Завдяки цьому жива істота здатна усвідомлювати процеси пізнання.
Text 27:
Thereafter, from the head of the gigantic form, the heavenly planets were manifested, and from His legs the earthly planets and from His abdomen the sky separately manifested themselves. Within them the demigods and others also were manifested in terms of the modes of material nature.
27:
Далі з голови велетенської форми проявилися райські планети, з Його ніг    —    земні планети, а з Його живота    —    небо. Разом із ними проявилися також півбоги та інші істоти і, відповідно до впливу на них якостей матеріальної природи, населили ці планети.
Text 28:
The demigods, qualified by the superexcellent quality of the mode of goodness, are situated in the heavenly planets, whereas the human beings, because of their nature in the mode of passion, live on the earth in company with their subordinates.
28:
Півбоги, наділені переважно чудовими якостями ґуни добра, населили райські планети, тоді як люди через пристрасність своєї природи, живуть, разом із своїми на Землі.
Text 29:
Living entities who are associates of Rudra develop in the third mode of material nature, or ignorance. They are situated in the sky between the earthly planets and the heavenly planets.
29:
Живі істоти, які становлять оточення Рудри, занурюються в третю якість матеріальної природи, невігластво. Вони розміщуються в небесному просторі між земними і райськими планетами.
Text 30:
O chief of the Kuru dynasty, the Vedic wisdom became manifested from the mouth of the virāṭ, the gigantic form. Those who are inclined to this Vedic knowledge are called brāhmaṇas, and they are the natural teachers and spiritual masters of all the orders of society.
30:
О найліпший з династії Куру, ведична мудрість проявилися з вуст вірати, велетенської форми. Людей, відданих ведичній науці, називають брахманами. Вони природним чином стають наставниками і духовними вчителями всіх суспільних станів.
Text 31:
Thereafter the power of protection was generated from the arms of the gigantic virāṭ form, and in relation to such power the kṣatriyas also came into existence by following the kṣatriya principle of protecting society from the disturbance of thieves and miscreants.
31:
Після того з рук велетенської форми вірат виникла здатність захищати, і разом з нею постали на світ кшатрії, що втілюють в життя свій принцип    —    захищати суспільство від злодіїв та негідників.
Text 32:
The means of livelihood of all persons, namely production of grains and their distribution to the prajās, was generated from the thighs of the Lord’s gigantic form. The mercantile men who take charge of such execution are called vaiśyas.
32:
Джерело засобів на існування для всіх істот, тобто вирощення збіжжя і його розподіл серед праджа, виникло зі стегон велетенської форми Господа. Людей сільськогосподарської і торгової громади, що цим трудяться, називають вайш’ями.
Text 33:
Thereafter, service was manifested from the legs of the Personality of Godhead for the sake of perfecting the religious function. Situated on the legs are the śūdras, who satisfy the Lord by service.
33:
Тоді, для того щоб довести до досконалості виконання релігійни обов’язків, із ніг Бога-Особи виникло служіння. На ногах всесвітньої форми Господа розташовані шудри, що задовольняють Господа служінням.
Text 34:
All these different social divisions are born, with their occupational duties and living conditions, from the Supreme Personality of Godhead. Thus for unconditional life and self-realization one has to worship the Supreme Lord under the direction of the spiritual master.
34:
Ці всі суспільні стани, разом із відповідними фаховими обов’язками та характерними для них життєвими умовами, виникли з Верховного Бога-Особи. Отже, для того щоб не бути зумовленим матеріальним життям і пізнати свою сутність, треба під керівництвом духовного вчителя поклонятися Верховному Господу.
Text 35:
O Vidura, who can estimate or measure the transcendental time, work and potency of the gigantic form manifested by the internal potency of the Supreme Personality of Godhead?
35:
О Відуро, хто здатний оцінити обсяг трансцендентного часу, діяльності й могутності велетенської форми, проявленої внутрішньою енерґією Верховного Бога-Особи?
Text 36:
In spite of my inability, whatever I have been able to hear [from the spiritual master] and whatever I could assimilate I am now describing in glorification of the Lord by pure speech, for otherwise my power of speaking would remain unchaste.
36:
Попри свою неспроможність, я зараз переповідаю тобі те, що я почув [від духовного вчителя] і що я зумів збагнути, щоб чистою мовою прославити Господа. Інакше мій дар мови залишився б неочищеним.
Text 37:
The highest perfectional gain of humanity is to engage in discussions of the activities and glories of the Pious Actor. Such activities are so nicely arranged in writing by the greatly learned sages that the actual purpose of the ear is served just by being near them.
37:
Найвища досконалість і досягнення для всіх людей полягає в бесідах про діяння і велич Всевишнього вершителя благих діянь. Великі мудреці уклали такі чудові описи цих діянь, що коли людина просто наближає до них свій слух, її вуха виконують своє істинне призначення.
Text 38:
O my son, the original poet, Brahmā, after mature meditation for one thousand celestial years, could know only that the glories of the Supreme Soul are inconceivable.
38:
О синку, після тисячі небесних років зрілої медитації, первісний поет, Брахма, збагнув тільки те, що велич Верховної Душі незбагненна.
Text 39:
The wonderful potency of the Supreme Personality of Godhead is bewildering even to the jugglers. That potency is unknown even to the self-sufficient Lord, so it is certainly unknown to others.
39:
Дивовижна енерґія Верховного Бога-Особи пантеличить навіть володарів чудовторних сил. Навіть самодостатній Господь не знає до кінця могутності Своєї енерґії, тому що вже казати за інших.
Text 40:
Words, mind and ego, with their respective controlling demigods, have failed to achieve success in knowing the Supreme Personality of Godhead. Therefore, we simply have to offer our respectful obeisances unto Him as a matter of sanity.
40:
Слова, розум та его, разом з їхніми панівними божествами, виявилися неспроможні пізнати Верховного Бога-Особу. Отож, як підказує здоровий глузд, треба просто шанобливо схилитися перед Ним.