Skip to main content

Text 5

5

Devanagari

Деванагарі

परेण विशता स्वस्मिन्मात्रया विश्वसृग्गण: ।
चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिन्लोकाश्चराचरा: ॥ ५ ॥

Text

Текст

pareṇa viśatā svasmin
mātrayā viśva-sṛg-gaṇaḥ
cukṣobhānyonyam āsādya
yasmin lokāś carācarāḥ
парен̣а віш́ата̄ свасмін
ма̄трайа̄ віш́ва-ср̣ґ-ґан̣ах̣
чукшобга̄нйонйам а̄са̄дйа
йасмін лока̄ш́ чара̄чара̄х̣

Synonyms

Послівний переклад

pareṇa — by the Lord; viśatā — thus entering; svasmin — by His own self; mātrayā — by a plenary portion; viśva-sṛk — the elements of universal creation; gaṇaḥ — all; cukṣobha — transformed; anyonyam — one another; āsādya — having obtained; yasmin — in which; lokāḥ — the planets; cara-acarāḥ — movable and immovable.

парен̣а  —  Господом; віш́ата̄  —  що ввійшов; свасмін  —  Самим Собою; ма̄трайа̄  —  довершеною часткою; віш́ва-ср̣к  —  елементи світобудови; ґан̣ах̣  —  всі; чукшобга  —  трансформувалися; анйонйам  —  одне одного; а̄са̄дйа  —  одержавши; йасмін  —  в чому; лока̄х̣  —  планети; чара-ачара̄х̣  —  рухомі й нерухомі.

Translation

Переклад

As the Lord, in His plenary portion, entered into the elements of the universal creation, they transformed into the gigantic form in which all the planetary systems and all movable and immovable creations rest.

Коли Господь Своєю довершеною часткою увішйов в елементи світобудови, вони об’єдналися в велетенську форму, в якій містяться всі планетні системи і всі рухомі й нерухомі створіння.

Purport

Коментар

The elements of cosmic creation are all matter and have no potency to increase in volume unless entered into by the Lord in His plenary portion. This means that matter does not increase or decrease unless it is spiritually touched. Matter is a product of spirit and increases only by the touch of spirit. The entire cosmic manifestation has not assumed its gigantic form by itself, as wrongly calculated by less intelligent persons. As long as spirit is within matter, matter can increase as needed; but without the spirit, matter stops increasing. For example, as long as there is spiritual consciousness within the material body of a living entity, the body increases to the required size, but a dead material body, which has no spiritual consciousness, stops increasing. In Bhagavad-gītā (Chapter Two) importance is given to the spiritual consciousness, not the body. The entire cosmic body increased by the same process that we experience in our small bodies. One should not, however, foolishly think that the individual infinitesimal soul is the cause of the gigantic manifestation of the universal form. The universal form is called the virāṭ-rūpa because the Supreme Lord is within it in His plenary portion.

ПОЯСНЕННЯ: Всі елементи космосу матеріальні і тому нездатні збільшуватися в об’ємі, поки в них не ввійде Господь Своєю довершеною часткою. Сказати інакше, без доторку духу матерія не розвивається і не розпадається. Матерію породжує дух, і вона може розвиватися тільки завдяки доторку духу. Всупереч здогадам малорозумних людей, космічний прояв не прибрав подоби всесвітнього тіла сам собою. Матерія розвивається лише доти, доки в ній присутній дух, а щойно дух покидає матерію, вона перестає розвиватися. Наприклад, поки в матеріальному тілі живої істоти присутня духовна свідомість, воно росте до потрібних розмірів, але мертве матеріальне тіло, в якому немає духовної свідомості, більше не росте. «Бгаґавад-ґіта» (друга глава) також утверджує більшу важливість духовної свідомості і її вищість над тілом. Сукупне тіло космосу росте за тими самими законами, дію яких ми бачимо у своїх маленьких тілах. Однак не треба робити безглуздий висновок, що причина велетенської всесвітньої форми    —    це крихітна індивідуальна душа. Всесвітню форму називають вірат-рупою, тому що в неї входить Своєю довершеною часткою Верховний Господь.