Skip to main content

Text 5

Sloka 5

Devanagari

Dévanágarí

परेण विशता स्वस्मिन्मात्रया विश्वसृग्गण: ।
चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिन्लोकाश्चराचरा: ॥ ५ ॥

Text

Verš

pareṇa viśatā svasmin
mātrayā viśva-sṛg-gaṇaḥ
cukṣobhānyonyam āsādya
yasmin lokāś carācarāḥ
pareṇa viśatā svasmin
mātrayā viśva-sṛg-gaṇaḥ
cukṣobhānyonyam āsādya
yasmin lokāś carācarāḥ

Synonyms

Synonyma

pareṇa — by the Lord; viśatā — thus entering; svasmin — by His own self; mātrayā — by a plenary portion; viśva-sṛk — the elements of universal creation; gaṇaḥ — all; cukṣobha — transformed; anyonyam — one another; āsādya — having obtained; yasmin — in which; lokāḥ — the planets; cara-acarāḥ — movable and immovable.

pareṇa — Pánem; viśatā — takto vstupující; svasmin — Svým vlastním Já; mātrayā — úplnou částí; viśva-sṛk — prvky vesmírného stvoření; gaṇaḥ — všechny; cukṣobha — přeměnily se; anyonyam — navzájem; āsādya — když získaly; yasmin — ve které; lokāḥ — planety; cara-acarāḥ — pohyblivé a nehybné.

Translation

Překlad

As the Lord, in His plenary portion, entered into the elements of the universal creation, they transformed into the gigantic form in which all the planetary systems and all movable and immovable creations rest.

Když Pán ve Své úplné části vstoupil do prvků vesmírného stvoření, přeměnily se v gigantickou podobu, v níž spočívají všechny planetární systémy a vše pohyblivé i nehybné.

Purport

Význam

The elements of cosmic creation are all matter and have no potency to increase in volume unless entered into by the Lord in His plenary portion. This means that matter does not increase or decrease unless it is spiritually touched. Matter is a product of spirit and increases only by the touch of spirit. The entire cosmic manifestation has not assumed its gigantic form by itself, as wrongly calculated by less intelligent persons. As long as spirit is within matter, matter can increase as needed; but without the spirit, matter stops increasing. For example, as long as there is spiritual consciousness within the material body of a living entity, the body increases to the required size, but a dead material body, which has no spiritual consciousness, stops increasing. In Bhagavad-gītā (Chapter Two) importance is given to the spiritual consciousness, not the body. The entire cosmic body increased by the same process that we experience in our small bodies. One should not, however, foolishly think that the individual infinitesimal soul is the cause of the gigantic manifestation of the universal form. The universal form is called the virāṭ-rūpa because the Supreme Lord is within it in His plenary portion.

Všechny prvky kosmického stvoření jsou hmota a nemají žádnou schopnost se množit, dokud do nich nevstoupí Pán ve Své úplné části. To znamená, že hmoty nepřibývá ani neubývá bez duchovního doteku. Hmota je produktem duše a rozrůstá se jedině díky jejímu působení. Celý vesmírný projev nepřijal svoji gigantickou podobu sám od sebe, jak se mylně domnívají méně inteligentní lidé. Dokud je ve hmotě přítomná duše, hmota se může rozrůstat podle potřeby, ale bez duše její rozrůstání ihned končí. Dokud je v hmotném těle živé bytosti přítomné duchovní vědomí, tělo narůstá do potřebné velikosti, ale mrtvé hmotné tělo žádné duchovní vědomí nemá a nikdy neroste. Bhagavad-gītā (ve druhé kapitole) klade důraz na duchovní vědomí, a nikoliv na tělo. Celé vesmírné tělo se rozrůstá stejným způsobem, jaký pozorujeme na svých malých tělech. Nikdo by se však neměl pošetile domnívat, že příčinou gigantického projevu vesmírné podoby je nekonečně malá individuální duše. Vesmírná podoba se nazývá virāṭ-rūpa, protože je v ní Svojí úplnou částí přítomný Nejvyšší Pán.