Skip to main content

Text 34

Sloka 34

Devanagari

Dévanágarí

एते वर्णा: स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् ।
श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्जाता: सह वृत्तिभि: ॥ ३४ ॥

Text

Verš

ete varṇāḥ sva-dharmeṇa
yajanti sva-guruṁ harim
śraddhayātma-viśuddhy-arthaṁ
yaj-jātāḥ saha vṛttibhiḥ
ete varṇāḥ sva-dharmeṇa
yajanti sva-guruṁ harim
śraddhayātma-viśuddhy-arthaṁ
yaj-jātāḥ saha vṛttibhiḥ

Synonyms

Synonyma

ete — all these; varṇāḥ — orders of society; sva-dharmeṇa — by one’s own occupational duties; yajanti — worship; sva-gurum — with the spiritual master; harim — the Supreme Personality of Godhead; śraddhayā — with faith and devotion; ātma — self; viśuddhi-artham — for purifying; yat — from whom; jātāḥ — born; saha — along with; vṛttibhiḥ — occupational duty.

ete — všechny tyto; varṇāḥ — řády společnosti; sva-dharmeṇa — svými předepsanými povinnostmi; yajanti — uctívají; sva-gurum — s duchovním mistrem; harim — Nejvyšší Osobnost Božství; śraddhayā — s vírou a oddaností; ātma — duše; viśuddhi-artham — pro očištění; yat — z Něhož; jātāḥ — narozené; saha — společně s; vṛttibhiḥ — předepsaná povinnost.

Translation

Překlad

All these different social divisions are born, with their occupational duties and living conditions, from the Supreme Personality of Godhead. Thus for unconditional life and self-realization one has to worship the Supreme Lord under the direction of the spiritual master.

Všechny tyto společenské třídy s příslušnými předepsanými povinnostmi a životními podmínkami se zrodily z Nejvyšší Osobnosti Božství. Pro dosažení nepodmíněného života a seberealizace musí tedy každý člověk uctívat Nejvyššího Pána pod vedením duchovního mistra.

Purport

Význam

Since they are born from different parts of the body of the Supreme Lord in His gigantic form, all living entities in all parts of the entire universe are supposed to be eternal servitors of the supreme body. Every part of our own body, such as the mouth, hands, thighs and legs, is meant to render service to the whole. That is their constitutional position. In subhuman life the living entities are not conscious of this constitutional position, but in the human form of life they are supposed to know this through the system of the varṇas, the social orders. As above mentioned, the brāhmaṇa is the spiritual master of all the orders of society, and thus brahminical culture, culminating in the transcendental service of the Lord, is the basic principle for purifying the soul.

Jelikož se všechny živé bytosti ve všech částech vesmíru narodily z různých částí těla Nejvyššího Pána v Jeho gigantické podobě, jejich údělem je být věčnými služebníky svrchovaného těla. Všechny části našeho těla, jako jsou ústa, ruce, stehna a nohy, jsou určeny ke službě celku. To je jejich přirozené postavení. Živé bytosti v nižších životních druzích o tomto přirozeném postavení nic nevědí, ale v lidské životní podobě se od nich očekává, že je poznají prostřednictvím systému vareṇ neboli společenských tříd. Jak bylo uvedeno výše, brāhmaṇa je duchovním mistrem všech složek společnosti, a proto je bráhmanská kultura, vrcholící v transcendentální službě Pánu, základním předpokladem pro očištění duše.

In conditioned life the soul is under the impression that he can become the lord of the universe, and the last point of this misconception is to think oneself the Supreme. The foolish conditioned soul does not take into account that the Supreme cannot be conditioned by māyā, or illusion. If the Supreme were to become conditioned by illusion, where would be His supremacy? In that case, māyā, or illusion, would be the Supreme. Therefore, because the living entities are conditioned, they cannot be supreme. The actual position of the conditioned soul is explained in this verse: all the conditioned souls are impure due to contact with the material energy in three modes of nature. Therefore it is necessary that they purify themselves under the guidance of the bona fide spiritual master, who not only is a brāhmaṇa by qualification but must also be a Vaiṣṇava. The only self-purifying process mentioned herein is to worship the Lord under the recognized method — under the guidance of the bona fide spiritual master. That is the natural way of purification, and no other method is recommended as bona fide. The other methods of purification may be helpful to come to this stage of life, but ultimately one has to come to this last point before he attains actual perfection. Bhagavad-gītā (7.19) confirms this truth as follows:

Duše má v podmíněném životě dojem, že se může stát pánem vesmíru, a vyvrcholením této mylné představy je považovat se za Nejvyššího. Pošetilá podmíněná duše nebere v úvahu, že Nejvyšší nemůže být podmíněn māyou neboli iluzí. Jaká by byla svrchovanost Nejvyššího, kdyby mohl být podmíněn iluzí? V tom případě by Nejvyšší byla māyā, iluze. Jelikož jsou živé bytosti podmíněné, nemohou být nejvyšší. Skutečné postavení podmíněných duší vysvětluje tento verš — všechny podmíněné duše jsou znečištěné stykem s hmotnou energií ve třech kvalitách přírody. Je proto nezbytné, aby se očistily pod vedením pravého duchovního mistra, který je nejen brāhmaṇou podle svých kvalifikací, ale také vaiṣṇavou. Zde je uveden jediný možný způsob očisty — uctívání Pána autorizovanou metodou, tzn. pod vedením pravého duchovního mistra. To je přirozený způsob očištění a žádná jiná metoda se nedoporučuje jako pravá. Ostatní očistné metody mohou člověku pomoci dospět do tohoto životního stádia, ale nikdo nedosáhne skutečné dokonalosti, aniž by dospěl k tomuto bodu. Bhagavad-gītā (7.19) tuto pravdu potvrzuje následovně:

bahūnāṁ janmanām ante
jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti
sa mahātmā su-durlabhaḥ
bahūnāṁ janmanām ante
jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti
sa mahātmā sudurlabhaḥ