Skip to main content

Text 7

7

Devanagari

Деванагарі

क्रीडन् विधत्ते द्विजगोसुराणां
क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदै: ।
मनो न तृप्यत्यपि श‍ृण्वतां न:
सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि ॥ ७ ॥

Text

Текст

krīḍan vidhatte dvija-go-surāṇāṁ
kṣemāya karmāṇy avatāra-bhedaiḥ
mano na tṛpyaty api śṛṇvatāṁ naḥ
suśloka-mauleś caritāmṛtāni
крід̣ан відгатте двіджа-ґо-сура̄н̣а̄м̇
кшема̄йа карма̄н̣й авата̄ра-бгедаіх̣
мано на тр̣пйатй апі ш́р̣н̣вата̄м̇ нах̣
суш́лока-маулеш́ чаріта̄мр̣та̄ні

Synonyms

Послівний переклад

krīḍan — manifesting pastimes; vidhatte — He performs; dvija — twice-born; go — cows; surāṇām — of the demigods; kṣemāya — welfare; karmāṇi — transcendental activities; avatāra — incarnations; bhedaiḥ — differently; manaḥ — mind; na — never; tṛpyati — satisfies; api — in spite of; śṛṇvatām — continuously hearing; naḥ — our; su-śloka — auspicious; mauleḥ — of the Lord; carita — characteristics; amṛtāni — undying.

крід̣ан  —  проявляючи розваги; відгатте  —  Він проводить; двіджа  —  двічінароджених; ґо  —  корів; сура̄н̣а̄м  —  півбогів; кшема̄йа  —  для добра; карма̄н̣і  —  трансцендентні діяння; авата̄ра  —  втілення; бгедаіх̣  —  по-різному; манах̣  —  розум; на  —  ніколи; тр̣пйаті  —  вдовольняє; апі  —  хоча; ш́р̣н̣вата̄м  —  постійно слухаючи; нах̣  —  нас; су-ш́лока  —  благословенного; маулех̣  —  Господа; чаріта  —  якості; амр̣та̄ні  —  неминущі.

Translation

Переклад

You may narrate also about the auspicious characteristics of the Lord in His different incarnations for the welfare of the twice-born, the cows and the demigods. Our minds are never satisfied completely, although we continuously hear of His transcendental activities.

Розкажи, будь-ласка, також про благословенні діяння Господа в Його різних втіленнях, які Він вершив задля добра двічінароджених, корів та півбогів. Хоча ми постійно слухаємо розповіді про Його трансцендентні діяння, розум наш ніколи не насичується ними.

Purport

Коментар

The Lord appears in this universe in different incarnations like Matsya, Kūrma, Varāha and Nṛsiṁha, and He manifests His different transcendental activities for the welfare of the twice-born, the cows and the demigods. The Lord is directly concerned with the twice-born or civilized men. A civilized man is one who has taken his birth twice. A living entity takes birth in this mundane world due to the union of male and female. A human being is born due to union of the father and mother, but a civilized human being has another birth by contact with a spiritual master, who becomes the actual father. The father and mother of the material body are so only in one birth, and in the next birth the father and mother may be a different couple. But the bona fide spiritual master, as the representative of the Lord, is the eternal father because the spiritual master has the responsibility to lead the disciple to spiritual salvation, or the ultimate goal of life. Therefore, a civilized man must be twice-born; otherwise he is no more than the lower animals.

ПОЯСНЕННЯ: Господь втілюється у всесвіті в різних формах: Матс’ї, Курми, Варахи чи Нрісімхи, і задля добра двічінароджених, корів і півбогів являє Свої трансцендентні діяння. Господь особисто турбується про двічінароджених, тобто цивілізованих людей. Цивілізована людина    —    це людина, яка народжується двічі. Жива істота народжується в цьому світі внаслідку поєднання осіб чоловічої й жіночої статі. Людина з’являється на світ внаслідку поєднання батька й матері, але цивілізована людина народжується ще раз    —    дістаючи спілкування з духовним вчителем, що стає її дійсним батьком. Батько й мати матеріального тіла дають народження тільки один раз, а в наступному житті батьками живої істоти може бути інша пара. Але істинний духовний вчитель, представник Господа,    —    вічний батько, адже обов’язок духовного вчителя полягає в тому, щоб провадити учня до духовного спасіння, остаточної мети життя. Отже, цивілізована людина повинна народитися двічі, бо інакше вона нічим не ліпша за тварин.

The cow is the most important animal for developing the human body to perfection. The body can be maintained by any kind of foodstuff, but cow’s milk is particularly essential for developing the finer tissues of the human brain so that one can understand the intricacies of transcendental knowledge. A civilized man is expected to live on foodstuffs comprising fruits, vegetables, grains, sugar and milk. The bull helps in the agricultural process of producing grain, etc., and thus in one sense the bull is the father of humankind, whereas the cow is the mother, for she supplies milk to human society. A civilized man is therefore expected to give all protection to the bulls and cows.

Корова    —    це дуже корисна тварина, бо її молоко потрібне для вдосконалення людського тіла. Тіло можна підтримувати будь-якими продуктами, але коров’яче молоко конче потрібне для розвитку тонких тканин людського мозку, які дозволяють збагнути тонкощі трансцендентного знання. Цивілізована людина харчується їжею з фруктів, овочів, зерна, цукру та молока. Бик допомагає у рільникові вирощувати збіжжя тощо і тому в якомусь розумінні також є батьком людини, тоді як корова    —    мати, тому що годує людину молоком. Отже, цивілізованість людини передбачає, що вона повинна всіляко піклуватися про биків та корів.

The demigods, or the living entities who live in the higher planets, are far superior to human beings. Since they have better arrangements for living conditions, they live far more luxuriously than human beings, yet they are all devotees of the Lord. The Lord incarnates in different forms, such as those of a fish, a tortoise, a hog, and a combined lion and man, just to give protection to civilized man, the cow and the demigods, who are directly responsible for the regulative life of progressive self-realization. The whole system of the material creation is planned so that the conditioned souls may have the opportunity for self-realization. One who takes advantage of such an arrangement is called a demigod or civilized man. The cow is meant to help maintain such a high standard of living.

Півбоги, чи живі істоти, які живуть на вищих планетах, в усьому набагато перевершують людей. Їхні умови для життя незрівнянно кращі за земні і вони живуть куди розкішніше за людей. Але всі вони віддані Господа. Господь втілюється в різних формах    —    як риба, черепаха, вепр чи поєднання людини й лева,    —    щоб захистити цивілізованих людей, корів і півбогів, що безпосередньо відповідають за створення у суспільстві відповідних умов для поступового самоусвідомлення. Все матеріальне творіння влаштоване так, щоб дати зумовленим душам можливість для самоусвідомлення. Тих, хто користається з цієї можливості, називають півбогом чи цивілізованою людиною. Що ж до корів, то вони допомагають людині підтримувати такий піднесений спосіб життя.

The Lord’s pastimes for the protection of the twice-born civilized men, the cows and the demigods are all transcendental. A human being is inclined to hear good narrations and stories, and therefore there are so many books, magazines and newspapers on the market to satisfy the interests of the developed soul. But the pleasure in such literature, after it is read once, becomes stale, and people do not take any interest in reading such literature repeatedly. In fact, newspapers are read for less than an hour and then thrown in the dustbins as rubbish. The case is similar with all other mundane literatures. But the beauty of transcendental literatures like Bhagavad-gītā and Śrīmad-Bhāgavatam is that they never become old. They have been read in the world by civilized man for the last five thousand years, and they have never become old. They are ever fresh to the learned scholars and devotees, and even by daily repetition of the verses of Bhagavad-gītā and Śrīmad-Bhāgavatam, there is no satiation for devotees like Vidura. Vidura might have heard the pastimes of the Lord many, many times before he met Maitreya, but still he wanted the same narrations to be repeated because he was never satiated by hearing them. That is the transcendental nature of the Lord’s glorious pastimes.

Всі Господні розваги, в яких Він піклується про двічінароджених цивілізованих людей, корів і півбогів, цілковито трансцендентні. Люди мають природну схильність слухати цікаві історії та розповіді, і тому у світі видають так багато книжок, журналів та газет, щоб задовольнити запити розвиненої душі. Але звичайні літературні твори набридають уже після одного прочитання, і читати їх знову й знову нецікаво. Газети, наприклад, читають щонайбільше одну годину, а тоді викидають у смітник. І так само швидко втрачає привабливість будь-яка інша світська література. Але краса трансцендентних творів, як оце «Бгаґавад-ґіта» чи «Шрімад-Бгаґаватам», в тому, що вони ніколи не старіють. Цивілізовані люди читають їх уже впродовж останніх п’ятьох тисяч років, і вони не втрачають своєї свіжості. Для знавців та відданих вони залишаються вічно свіжими. Такі віддані, як Відура, не відчувають пересичення, навіть коли щоденно повторюють вірші «Бгаґавад-ґіти» й «Шрімад-Бгаґаватам». До зустрічі з Майтреєю Відура вже мав нагоду почути розповідь про Господні розваги багато разів, але все одно він хотів почути ці самі оповіді ще раз, тому що ніколи не міг насититися ними. Така трансцендентна природа славетних діянь Господа.