Skip to main content

Text 48

Sloka 48

Devanagari

Dévanágarí

तत्ते वयं लोकसिसृक्षयाद्य
त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभि: स्म ।
सर्वे वियुक्ता: स्वविहारतन्त्रं
न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते ॥ ४८ ॥

Text

Verš

tat te vayaṁ loka-sisṛkṣayādya
tvayānusṛṣṭās tribhir ātmabhiḥ sma
sarve viyuktāḥ sva-vihāra-tantraṁ
na śaknumas tat pratihartave te
tat te vayaṁ loka-sisṛkṣayādya
tvayānusṛṣṭās tribhir ātmabhiḥ sma
sarve viyuktāḥ sva-vihāra-tantraṁ
na śaknumas tat pratihartave te

Synonyms

Synonyma

tat — therefore; te — Your; vayam — all of us; loka — world; sisṛkṣayā — for the sake of creation; ādya — O Original person; tvayā — by You; anusṛṣṭāḥ — being created one after another; tribhiḥ — by the three modes of nature; ātmabhiḥ — by one’s own; sma — in the past; sarve — all; viyuktāḥ — separated; sva-vihāra-tantram — the network of activities for one’s own pleasure; na — not; śaknumaḥ — could do it; tat — that; pratihartave — to award; te — unto Your.

tat — proto; te — Tvoji; vayam — my všichni; loka — svět; sisṛkṣayā — za účelem stvoření; ādya — ó Původní Pane; tvayā — Tebou; anusṛṣṭāḥ — stvořeni jeden po druhém; tribhiḥ — třemi kvalitami přírody; ātmabhiḥ — svým vlastním; sma — v minulosti; sarve — vše; viyuktāḥ — oddělené; sva-vihāra-tantram — soustava činností pro vlastní potěšení; na — ne; śaknumaḥ — mohli učinit; tat — to; pratihartave — udělit; te — Tvojí.

Translation

Překlad

O Original Person, we are therefore but Yours only. Although we are Your creatures, we are born one after another under the influence of the three modes of nature, and for this reason we are separated in action. Therefore, after the creation we could not act concertedly for Your transcendental pleasure.

Ó Pane, Původní Osobo, patříme proto pouze Tobě. I když jsme Tvá stvoření, narodili jsme se jeden po druhém pod vlivem tří kvalit přírody, a z toho důvodu jsou naše činnosti oddělené. Nemohli jsme proto po stvoření jednat mezi sebou sladěně pro Tvoje transcendentální potěšení.

Purport

Význam

The cosmic creation is working under the influence of the three modes of the external potency of the Lord. Different creatures are also under the same influence, and therefore they cannot act concertedly in satisfying the Lord. Because of this diverse activity, there cannot be any harmony in the material world. The best policy, therefore, is to act for the sake of the Lord. That will bring about the desired harmony.

Vesmírné stvoření funguje pod vlivem tří kvalit vnější energie Pána. Různí tvorové jsou rovněž pod tímto vlivem, a proto nemohou jednat navzájem sladěně pro uspokojení Pána. Kvůli těmto rozmanitým činnostem nemůže v hmotném světě existovat soulad. Nejlépe je tedy jednat pro Pána — jen tím může být vytouženého souladu dosaženo.