Skip to main content

Text 28

28

Devanagari

Деванагарі

सोऽप्यंशगुणकालात्मा भगवद्‍दृष्टिगोचर: ।
आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिसृक्षया ॥ २८ ॥

Text

Текст

so ’py aṁśa-guṇa-kālātmā
bhagavad-dṛṣṭi-gocaraḥ
ātmānaṁ vyakarod ātmā
viśvasyāsya sisṛkṣayā
со ’пй ам̇ш́а-ґун̣а-ка̄ла̄тма̄
бгаґавад-др̣шт̣і-ґочарах̣
а̄тма̄нам̇ вйакарод а̄тма̄
віш́васйа̄сйа сіср̣кшайа̄

Synonyms

Послівний переклад

saḥmahat-tattva; api — also; aṁśapuruṣa plenary expansion; guṇa — chiefly the quality of ignorance; kāla — the duration of time; ātmā — full consciousness; bhagavat — the Personality of Godhead; dṛṣṭi-gocaraḥ — range of sight; ātmānam — many different forms; vyakarot — differentiated; ātmā — reservoir; viśvasya — the would-be entities; asya — of this; sisṛkṣayā — generates the false ego.

сах̣  —  махат-таттва; апі  —  також; ам̇ш́а  —  довершене поширення-пуруша; ґун̣а  —  переважно якість невігластва; ка̄ла  —  тривалість часу; а̄тма̄  —  повна свідомість; бгаґават  —  Бог-Особа; др̣шт̣і-ґочарах̣  —  поле зору; а̄тма̄нам  —  багато різних форм; вйакарот  —  розрізнив; а̄тма̄  —  вмістище; віш́васйа  —  майбутніх істот; асйа  —  цього; сіср̣кшайа̄  —  породжує оманне его.

Translation

Переклад

Thereafter the mahat-tattva differentiated itself into many different forms as the reservoir of the would-be entities. The mahat-tattva is chiefly in the mode of ignorance, and it generates the false ego. It is a plenary expansion of the Personality of Godhead, with full consciousness of creative principles and time for fructification.

Після того махат-таттва, вмістище майбутніх істот, розділилась на численні форми. Перебуваючи головно під впливом невігластва, махат-таттва породжує оманне его. Махат-таттва становить довершене поширення Бога-Особи і наділена повним знанням твірних начал і часу їхнього дозрівання.

Purport

Коментар

The mahat-tattva is the medium between pure spirit and material existence. It is the junction of matter and spirit wherefrom the false ego of the living entity is generated. All living entities are differentiated parts and parcels of the Personality of Godhead. Under the pressure of false ego, the conditioned souls, although parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead, claim to be the enjoyers of material nature. This false ego is the binding force of material existence. The Lord again and again gives a chance to the bewildered conditioned souls to get free from this false ego, and that is why the material creation takes place at intervals. He gives the conditioned souls all facilities for rectifying the activities of the false ego, but He does not interfere with their small independence as parts and parcels of the Lord.

ПОЯСНЕННЯ: Махат-таттва грає роль посередника між чистим духом і матеріальним буттям. Це місце дотику матерії і духу, з якого постає оманне его живої істоти. Всі живі істоти являють собою відокремлені частки Бога-Особи. Під тиском оманного его зумовлені душі, хоча вони частки Верховного Бога-Особи, проголошують своє право насолоджуватися матеріальною природою. Це оманне его і є тою силою, що тримає душу в путах матеріального існування. Господь знову й знову дає оманеним зумовленим душам нагоду звільнитися від цього оманного его, і для цього через певні проміжки часу виникає матеріальне творіння. Він дає зумовленим душам усі можливості очиститися від діяльності оманного его, однак не обмежує їхню невеличку незалежність, властиву для невід’ємних часток Господа.