Skip to main content

Text 27

27

Devanagari

Деванагарі

ततोऽभवन् महत्तत्त्वमव्यक्तात्कालचोदितात् ।
विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जंस्तमोनुद: ॥ २७ ॥

Text

Текст

tato ’bhavan mahat-tattvam
avyaktāt kāla-coditāt
vijñānātmātma-deha-sthaṁ
viśvaṁ vyañjaṁs tamo-nudaḥ
тато ’бгаван махат-таттвам
авйакта̄т ка̄ла-чодіта̄т
віджн̃а̄на̄тма̄тма-деха-стгам̇
віш́вам̇ вйан̃джам̇с тамо-нудах̣

Synonyms

Послівний переклад

tataḥ — thereafter; abhavat — came into existence; mahat — supreme; tattvam — sum total; avyaktāt — from the unmanifested; kāla-coditāt — by the interaction of time; vijñāna-ātmā — unalloyed goodness; ātma-deha-stham — situated on the bodily self; viśvam — complete universes; vyañjan — manifesting; tamaḥ-nudaḥ — the supreme light.

татах̣  —  тоді; абгават  —  з’явилося; махат  —  вище; таттвам  —  сукупне ціле; авйакта̄т  —  з непроявленого; ка̄ла-чодіта̄т  —  під впливом часу; віджн̃а̄на-а̄тма̄  —  бездомісне добро; а̄тма-деха-стгам  —  розташовані в Його власному тілі; віш́вам  —  завершені всесвіти; вйан̃джан  —  проявляючи; тамах̣-нудах̣  —  верховне світло.

Translation

Переклад

Thereafter, influenced by the interactions of eternal time, the supreme sum total of matter, called the mahat-tattva, became manifested, and in this mahat-tattva the unalloyed goodness, the Supreme Lord, sowed the seeds of universal manifestation out of His own body.

Тоді під впливом вічного часу вища сукупність усієї матерії, махат-таттва, перейшла у проявлений стан, і бездомісне добро, Верховний Господь, вклав у цю махат-таттву сім’я всієї світобудови, що спочивало в Його тілі.

Purport

Коментар

In due course of time, the impregnated material energy was manifested first as the total material ingredients. Everything takes its own time to fructify, and therefore the word kāla-coditāt, “influenced by time,” is used herein. The mahat-tattva is the total consciousness because a portion of it is represented in everyone as the intellect. The mahat-tattva is directly connected with the supreme consciousness of the Supreme Being, but still it appears as matter. The mahat-tattva, or shadow of pure consciousness, is the germinating place of all creation. It is pure goodness with the slight addition of the material mode of passion, and therefore activity is generated from this point.

ПОЯСНЕННЯ: Спочатку запліднена матеріальна енерґія проявилась належного часу як сукупність матеріальних складників. Для того, щоб дозріти, все потребує відповідного часу, тому тут вжито слова ка̄ла-чодіта̄т, «під впливом часу». Махат-таттва являє собою сукупну свідомість, частка якої проявляється в кожному як інтелект. Махат-таттва безпосередньо пов’язана з вищою свідомістю Верховної Істоти, однак проявляє себе як матерія. Махат-таттва, тінь чистої свідомості    —    це утроба, в якій визріває все творіння. Вона являє собою чисте добро з невеличким домішком матеріальної ґуни страсті, і тому з проявленням махат-таттви починається діяльність.