Skip to main content

Text 27

Sloka 27

Devanagari

Dévanágarí

ततोऽभवन् महत्तत्त्वमव्यक्तात्कालचोदितात् ।
विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जंस्तमोनुद: ॥ २७ ॥

Text

Verš

tato ’bhavan mahat-tattvam
avyaktāt kāla-coditāt
vijñānātmātma-deha-sthaṁ
viśvaṁ vyañjaṁs tamo-nudaḥ
tato ’bhavan mahat-tattvam
avyaktāt kāla-coditāt
vijñānātmātma-deha-sthaṁ
viśvaṁ vyañjaṁs tamo-nudaḥ

Synonyms

Synonyma

tataḥ — thereafter; abhavat — came into existence; mahat — supreme; tattvam — sum total; avyaktāt — from the unmanifested; kāla-coditāt — by the interaction of time; vijñāna-ātmā — unalloyed goodness; ātma-deha-stham — situated on the bodily self; viśvam — complete universes; vyañjan — manifesting; tamaḥ-nudaḥ — the supreme light.

tataḥ — potom; abhavat — vznikl; mahat — svrchovaný; tattvam — souhrn; avyaktāt — z neprojeveného; kāla-coditāt — vlivem času; vijñāna-ātmā — čisté dobro; ātma-deha-stham — umístěn v Jeho vlastním těle; viśvam — úplné vesmíry; vyañjan — projevující; tamaḥ-nudaḥ — svrchované světlo.

Translation

Překlad

Thereafter, influenced by the interactions of eternal time, the supreme sum total of matter, called the mahat-tattva, became manifested, and in this mahat-tattva the unalloyed goodness, the Supreme Lord, sowed the seeds of universal manifestation out of His own body.

Poté se vlivem věčného času projevil svrchovaný souhrn hmoty, zvaný mahat-tattva, kam Nejvyšší Pán (čisté dobro) zasel ze Svého těla semena vesmírného projevu.

Purport

Význam

In due course of time, the impregnated material energy was manifested first as the total material ingredients. Everything takes its own time to fructify, and therefore the word kāla-coditāt, “influenced by time,” is used herein. The mahat-tattva is the total consciousness because a portion of it is represented in everyone as the intellect. The mahat-tattva is directly connected with the supreme consciousness of the Supreme Being, but still it appears as matter. The mahat-tattva, or shadow of pure consciousness, is the germinating place of all creation. It is pure goodness with the slight addition of the material mode of passion, and therefore activity is generated from this point.

Oplodněná hmotná energie se postupem času projevila nejprve jako souhrn hmotných složek. Vše potřebuje svůj čas k dozrání, a proto je zde použito slovo kāla-coditāt, “vlivem času”. Mahat-tattva je úplné vědomí, neboť její část je zastoupena v každé živé bytosti jako intelekt. Je přímo spojena se svrchovaným vědomím Nejvyšší Bytosti, ale přesto se jeví jako hmota. Mahat-tattva jakožto stín čistého vědomí je semeništěm veškerého stvoření. Je projevem čistého dobra s nepatrnou příměsí hmotné kvality vášně, a proto se v ní rodí činnosti.