Skip to main content

Text 24

Sloka 24

Devanagari

Dévanágarí

स तं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभ: ।
विश्रम्भादभ्यधत्तेदं मुख्यं कृष्णपरिग्रहे ॥ २४ ॥

Text

Verš

sa taṁ mahā-bhāgavataṁ
vrajantaṁ kauravarṣabhaḥ
viśrambhād abhyadhattedaṁ
mukhyaṁ kṛṣṇa-parigrahe
sa taṁ mahā-bhāgavataṁ
vrajantaṁ kauravarṣabhaḥ
viśrambhād abhyadhattedaṁ
mukhyaṁ kṛṣṇa-parigrahe

Synonyms

Synonyma

saḥ — Vidura; tam — unto Uddhava; mahā-bhāgavatam — the great devotee of the Lord; vrajantam — while going; kaurava-ṛṣabhaḥ — the best amongst the Kauravas; viśrambhāt — out of confidence; abhyadhatta — submitted; idam — this; mukhyam — unto the chief; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; parigrahe — in devotional service to the Lord.

saḥ — Vidura; tam — Uddhavovi; mahā-bhāgavatam — velkému oddanému Pána; vrajantam — když odcházel; kaurava-ṛṣabhaḥ — nejlepší z Kuruovců; viśrambhāt — s důvěrou; abhyadhatta — předložil k úvaze; idam — toto; mukhyam — hlavnímu; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; parigrahe — v oddané službě Pánu.

Translation

Překlad

While Uddhava, the chief and most confidential amongst the devotees of the Lord, was going away, Vidura, in affection and confidence, questioned him.

Když Uddhava, hlavní a nejdůvěrnější oddaný Pána, odcházel, Vidura se ho s láskou a důvěrou otázal.

Purport

Význam

Vidura was much older than Uddhava. By family relationship Uddhava was a contemporary brother of Kṛṣṇa’s, while Vidura was as elderly as Kṛṣṇa’s father Vasudeva. But although junior by age, Uddhava was much advanced in the devotional service of the Lord, and therefore he is described herein as the chief amongst the devotees of the Lord. Vidura was confident about this, and thus he addressed Uddhava in that higher category. That is the way of courteous dealings between two devotees.

Vidura byl mnohem starší než Uddhava. Podle rodinných vztahů byl Uddhava stejně starý jako Kṛṣṇův bratr, zatímco Vidura byl ve věku Kṛṣṇova otce Vasudeva. Uddhava byl však velice pokročilý v oddané službě Pánu, a proto je zde popsán jako hlavní oddaný Pána, přestože byl věkově mladší. Vidura o tom byl plně přesvědčen, a proto oslovil Uddhavu jako příslušníka vyšší kategorie. Tak vypadá zdvořilé jednání mezi dvěma oddanými.