Skip to main content

Text 16

16

Devanagari

Деванагарі

पय:फेननिभा: शय्या दान्ता रुक्‍मपरिच्छदा: ।
आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च ॥ १६ ॥

Text

Текст

payaḥ-phena-nibhāḥ śayyā
dāntā rukma-paricchadāḥ
āsanāni ca haimāni
susparśāstaraṇāni ca
пайах̣-пгена-нібга̄х̣ ш́аййа̄
да̄нта̄ рукма-паріччгада̄х̣
а̄сана̄ні ча хаіма̄ні
суспарш́а̄старан̣а̄ні ча

Synonyms

Послівний переклад

payaḥ — of milk; phena — the foam; nibhāḥ — resembling; śayyāḥ — beds; dāntāḥ — made of ivory; rukma — golden; paricchadāḥ — with covers; āsanāni — chairs and benches; ca — and; haimāni — made of gold; su-sparśa — soft to the touch; āstaraṇāni — cushions; ca — and.

пайах̣  —  молока; пгена  —  піни; нібга̄х̣  —  схожі; ш́аййа̄х̣  —  ліжка; да̄нта̄х̣  —  зроблені зі слонової кістки; рукма  —  золотими; паріччгада̄х̣  —  з покривалами; а̄сана̄ні  —  крісла й лави; ча  —  і; хаіма̄ні  —  зроблені з золота; су-спарш́а  —  м’які на дотик; а̄старан̣а̄ні  —  подушки; ча  —  і.

Translation

Переклад

The opulence of the household of Kardama Muni is described herein. The bedsheets and mattresses were all as white as the foam of milk, the chairs and benches were made of ivory and were covered by cloths of lace with golden filigree, and the couches were made of gold and had very soft pillows.

Простирадла й матраси там були білі, як молочна піна, крісла та лави були зроблені зі слонової кістки й покриті мережаними золотом покривалами, а на золотих ліжках лежали м’які подушки    —    таке було незрівнянне багатство оселі Кардами Муні.