Skip to main content

CHAPTER THIRTY-ONE

ГЛАВА ТРИДЦЯТЬ ПЕРША

Lord Kapila’s Instructions on the Movements of the Living Entities

Господь Капіла описує блукання живих істот

Text 1:
The Personality of Godhead said: Under the supervision of the Supreme Lord and according to the result of his work, the living entity, the soul, is made to enter into the womb of a woman through the particle of male semen to assume a particular type of body.
1:
Бог-Особа сказав: Під наглядом Верховного Господа і відповідно до наслідків своєї діяльності жива істота, душа, входить у частку чоловічого сімені і разом з ним потрапляє в лоно жінки, щоб отримати певне тіло.
Text 2:
On the first night, the sperm and ovum mix, and on the fifth night the mixture ferments into a bubble. On the tenth night it develops into a form like a plum, and after that, it gradually turns into a lump of flesh or an egg, as the case may be.
2:
Першої ночі відбувається злиття сперматозоїда з яйцеклітиною, а на п’яту ніч це сполучення розвивається в бульбашку, яка на десяту ніч прибирає форми сливи. Після того вона поступово перетворюється в згусток плоті чи в яйце, залежно від виду життя.
Text 3:
In the course of a month, a head is formed, and at the end of two months the hands, feet and other limbs take shape. By the end of three months, the nails, fingers, toes, body hair, bones and skin appear, as do the organ of generation and the other apertures in the body, namely the eyes, nostrils, ears, mouth and anus.
3:
За місяць формується голова, наприкінці другого місяця формуються руки, ноги й інші частини тіла. Наприкінці третього місяця з’являються нігті, пальці рук і ніг, волосся на тілі, кості та шкіра, а також дітородний орган та інші тілесні отвори, як оце очі, ніздрі, вуха, рот і анус.
Text 4:
Within four months from the date of conception, the seven essential ingredients of the body, namely chyle, blood, flesh, fat, bone, marrow and semen, come into existence. At the end of five months, hunger and thirst make themselves felt, and at the end of six months, the fetus, enclosed by the amnion, begins to move on the right side of the abdomen.
4:
За чотири місяці після зачаття проявляються сім основних складників тіла: лімфа, кров, плоть, жир, кісткова тканина, кістковий мозок і сім’я. Наприкінці п’ятого місяця дають про себе знати голод і спрага, а під кінець шостого місяця зародок, вкритий оболонкою, починає рухатися з правого боку живота.
Text 5:
Deriving its nutrition from the food and drink taken by the mother, the fetus grows and remains in that abominable residence of stools and urine, which is the breeding place of all kinds of worms.
5:
Живлячись тим, що їсть і п’є матір, зародок росте, але залишається лежати в своїй жахливій оселі між випорожненнями й сечею, розсаднику всіляких хробаків.
Text 6:
Bitten again and again all over the body by the hungry worms in the abdomen itself, the child suffers terrible agony because of his tenderness. He thus becomes unconscious moment after moment because of the terrible condition.
6:
Все тендітне тіло дитини знову й знову кусають голодні хробаки в череві, і вона жахливо мучиться. Від страшних страждань вона раз у раз непритомніє.
Text 7:
Owing to the mother’s eating bitter, pungent foodstuffs, or food which is too salty or too sour, the body of the child incessantly suffers pains which are almost intolerable.
7:
Через те, що мати їсть гірку, гостру або занадто солону чи кислу їжу, тіло дитини постійно завдає істоті в утробі майже незносних страждань.
Text 8:
Placed within the amnion and covered outside by the intestines, the child remains lying on one side of the abdomen, his head turned towards his belly and his back and neck arched like a bow.
8:
Покрита зародковою оболонкою і нутрощами, дитина лежить скулена в утробі, притиснувши голову до живота й дугою вигнувши спину та шию.
Text 9:
The child thus remains just like a bird in a cage, without freedom of movement. At that time, if the child is fortunate, he can remember all the troubles of his past one hundred births, and he grieves wretchedly. What is the possibility of peace of mind in that condition?
9:
Так дитина перебуває в становищі ув’язненого в клітці птаха, нездатна поворухнутися. В цей час, якщо їй пощастить, вона згадує всі нещастя своїх попередніх ста життів і тяжко журиться. Який спокій розуму вона може здобути в такому становищі?
Text 10:
Thus endowed with the development of consciousness from the seventh month after his conception, the child is tossed downward by the airs that press the embryo during the weeks preceding delivery. Like the worms born of the same filthy abdominal cavity, he cannot remain in one place.
10:
Починаючи з сьомого місяця після зачаття, зародок вже проявляє свідомість і відчуває, як його тиснуть донизу потоки повітря, які виштовхують плід під час пологів. Як хробаки, народжені в тому самому нечистому череві, він не може втриматися на одному місці.
Text 11:
The living entity in this frightful condition of life, bound by seven layers of material ingredients, prays with folded hands, appealing to the Lord, who has put him in that condition.
11:
Охоплена страхом, ув’язнена сімома оболонками матеріальних елементів, жива істота починає молитися зі складеними долонями до Господа, що поставив її в ці умови.
Text 12:
The human soul says: I take shelter of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, who appears in His various eternal forms and walks on the surface of the world. I take shelter of Him only, because He can give me relief from all fear and from Him I have received this condition of life, which is just befitting my impious activities.
12:
Людська душа каже: Я віддаюся під захист лотосових стіп Верховного Бога-Особи, що приходить у численних вічних формах і ступає поверхнею землі. Я шукаю притулку лише в Нього, бо лише Він може звільнити від усього сраху і саме Він поставив мене в ці умови життя, які я цілком заслужив своїми гріховними діями.
Text 13:
I, the pure soul, appearing now bound by my activities, am lying in the womb of my mother by the arrangement of māyā. I offer my respectful obeisances unto Him who is also here with me but who is unaffected and changeless. He is unlimited, but He is perceived in the repentant heart. To Him I offer my respectful obeisances.
13:
Я, чиста душа, що тепер немов зв’язана результатами своїх дій, лежу в утробі своєї матері, куди мене помістила майа. Я шанобливо схиляюся перед тим, хто теж перебуває поряд зі мною, але залишається вільним і незмінним. Він безмежний, але Його можна побачити в очищеному каяттям серці. Йому я шанобливо кланяюся.
Text 14:
I am separated from the Supreme Lord because of my being in this material body, which is made of five elements, and therefore my qualities and senses are being misused, although I am essentially spiritual. Because the Supreme Personality of Godhead is transcendental to material nature and the living entities, because He is devoid of such a material body, and because He is always glorious in His spiritual qualities, I offer my obeisances unto Him.
14:
Потрапивши в матеріальне тіло, складене з п’яти елементів, я розлучилася з Верховним Господом, і тепер мої якості й чуття служать не за своїм призначенням, хоча суть моя духовна. Верховний Бог-Особа трансцендентний до матеріальної природи і живих істот, Він не має матеріального тіла і завжди утверджений у величі Своїх духовних якостей, тому я шанобливо схиляюся перед Ним.
Text 15:
The human soul further prays: The living entity is put under the influence of material nature and continues a hard struggle for existence on the path of repeated birth and death. This conditional life is due to his forgetfulness of his relationship with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, without the Lord’s mercy, how can he again engage in the transcendental loving service of the Lord?
15:
Людська душа провадить свою молитву далі: Жива істота потрапляє під вплив матеріальної природи і веде тяжку боротьбу за виживання, блукаючи шляхами повторюваних народжень і смертей. Причина цього зумовленого існування полягає в тому, що вона забула свої стосунки з Верховним Богом-Особою. Тому, без милості Господа, як їй знову повернутися до трансцендентного любовного служіння Господу?
Text 16:
No one other than the Supreme Personality of Godhead, as the localized Paramātmā, the partial representation of the Lord, is directing all inanimate and animate objects. He is present in the three phases of time — past, present and future. Therefore, the conditioned soul is engaged in different activities by His direction, and in order to get free from the threefold miseries of this conditional life, we have to surrender unto Him only.
16:
Всіма живими й неживими об’єктами безпосередньо керує не хто інший, як Верховний Бог-Особа в образі локалізованої Параматми, Свого часткового прояву. Він присутній у всіх трьох фазах часу    —    в минулому, теперішньому й майбутньому. Корячись Його волі, зумовлена душа з непам’ятних часів виконує найрізноманітнішу діяльність, і для того, щоб звільнитися від троїстих страждань зумовленого життя, ми повинні віддатися Йому, й нікому іншому.
Text 17:
Fallen into a pool of blood, stool and urine within the abdomen of his mother, his own body scorched by the mother’s gastric fire, the embodied soul, anxious to get out, counts his months and prays, “O my Lord, when shall I, a wretched soul, be released from this confinement?”
17:
Впавши в колодязь з кров’ю, випорожненнями і сечею в череві матері, потерпаючи від жару травлення в материному шлунку і прагнучи вирватися на волю, втілена душа рахує свої місяці і молиться: «Господи, коли я, нещасна душа, звільнюся з цієї в’язниці?»
Text 18:
My dear Lord, by Your causeless mercy I am awakened to consciousness, although I am only ten months old. For this causeless mercy of the Supreme Personality of Godhead, the friend of all fallen souls, there is no way to express my gratitude but to pray with folded hands.
18:
Любий Господи, з Твоєї безпричинної милості в мені прокинулася свідомість, хоча мені лише десять місяців. Відплатити за цю безпричинну милість Верховного Бога-Особи, друга всіх палих душ, немає іншого способу, крім одного    —    скласти долоні й піднести до Тебе молитву.
Text 19:
The living entity in another type of body sees only by instinct; he knows only the agreeable and disagreeable sense perceptions of that particular body. But I have a body in which I can control my senses and can understand my destination; therefore, I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead, by whom I have been blessed with this body and by whose grace I can see Him within and without.
19:
Жива істота, яка має інакше тіло, сприймає світ тільки за допомогою інстинктів і усвідомлює тільки приємні й неприємні відчуття свого тіла. Але я отримав тіло, яке дає мені змогу приборкати чуття і пізнати своє призначення. Тому я шанобливо схиляюся перед Верховним Богом-Особою, що благословив мене цим тілом і з чиєї милості я можу бачити Його в собі й поза собою.
Text 20:
Therefore, my Lord, although I am living in a terrible condition, I do not wish to depart from my mother’s abdomen to fall again into the blind well of materialistic life. Your external energy, called deva-māyā, at once captures the newly born child, and immediately false identification, which is the beginning of the cycle of continual birth and death, begins.
20:
Тому, о Господи, хоча я живу в жахливих умовах, я не хочу виходити з утроби матері і знову падати в темний колодязь матеріалістичного життя. Твоя зовнішня енерґія, дева-майа, відразу ж бере немовля в полон і вкриває його оманою, яка примушує його ототожнювати себе з тим, чим воно не є, і з якої починається нескінченний ланцюг народжень і смертей.
Text 21:
Therefore, without being agitated any more, I shall deliver myself from the darkness of nescience with the help of my friend, clear consciousness. Simply by keeping the lotus feet of Lord Viṣṇu in my mind, I shall be saved from entering into the wombs of many mothers for repeated birth and death.
21:
Отож, відкинувши всі поривання й турботи, я визволю себе з пітьми невігластва за допомогою свого друга, чистої свідомості. Помістивши в своєму розумі лотосові стопи Господа Вішну, я врятуюсь від потреби знову й знову входити в утроби численних матерів і знову й знову народжуватися й помирати.
Text 22:
Lord Kapila continued: The ten-month-old living entity has these desires even while in the womb. But while he thus extols the Lord, the wind that helps parturition propels him forth with his face turned downward so that he may be born.
22:
Господь Капіла вів далі: Десятимісячна жива істота розвиває ці бажання, ще навіть перебуваючи в утробі. Але поки вона прославляє Господа, повітряний потік, який забезпечує пологи, виштовхує її вниз головою назовні, і так вона з’являється на світ.
Text 23:
Pushed downward all of a sudden by the wind, the child comes out with great trouble, head downward, breathless and deprived of memory due to severe agony.
23:
Несподівано виштовхнута цим повітряним потоком, дитина з великими труднощами вниз головою виходить назовні, не дихаючи й від страшних мук нічого не пам’ятаючи.
Text 24:
The child thus falls on the ground, smeared with stool and blood, and plays just like a worm germinated from the stool. He loses his superior knowledge and cries under the spell of māyā.
24:
Дитина падає на землю, вимазана кров’ю і випорожненнями, і починає ворухатися, наче хробак, народжений у гної. Втративши своє вище знання і опинившись під впливом майі, вона голосно плаче.
Text 25:
After coming out of the abdomen, the child is given to the care of persons who are unable to understand what he wants, and thus he is nursed by such persons. Unable to refuse whatever is given to him, he falls into undesirable circumstances.
25:
Коли дитя виходить з утроби, його починають доглядати люди, які не розуміють, чого воно хоче. Йому дають те, чого воно не бажає, але воно нездатне навіть відмовитися.
Text 26:
Laid down on a foul bed infested with sweat and germs, the poor child is incapable of scratching his body to get relief from his itching sensation, to say nothing of sitting up, standing or even moving.
26:
Лежачи в брудній постелі, що мокра від поту й кишить від мікробів, немовля не може навіть почухатися, щоб звільнитися від сверблячки, не кажучи вже за те, щоб сісти, встати чи перейти на інше місце.
Text 27:
In his helpless condition, gnats, mosquitoes, bugs and other germs bite the baby, whose skin is tender, just as smaller worms bite a big worm. The child, deprived of his wisdom, cries bitterly.
27:
Безпорадну дитину з її ніжною шкірою кусають мушки, комарі, блощиці та інші створіння, наче хробачки, що кусають великого хробака. Втративши все знання, немовля гірко плаче.
Text 28:
In this way, the child passes through his childhood, suffering different kinds of distress, and attains boyhood. In boyhood also he suffers pain over desires to get things he can never achieve. And thus, due to ignorance, he becomes angry and sorry.
28:
Так дитя проводить дитинство, потерпаючи від незліченних страждань, і вступає в отроцтво. Але й тут її страждання не припиняються, тому що її роздирають бажання, які їй ніколи не вдається виконати. Так, занурена в невігластво, жива істота впадає в гнів і розпуку.
Text 29:
With the growth of the body, the living entity, in order to vanquish his soul, increases his false prestige and anger and thereby creates enmity towards similarly lusty people.
29:
Чим більше росте тіло живої істоти, тим більше росте і її гординя, що, вкупі з гнівом, губить її душу і штовхає її до ворожнечі з такими самими рабами хтивості.
Text 30:
By such ignorance the living entity accepts the material body, which is made of five elements, as himself. With this misunderstanding, he accepts nonpermanent things as his own and increases his ignorance in the darkest region.
30:
Під впливом цього невігластва жива істота гадає, що матеріальне тіло, зроблене з п’яти елементів,    —    це вона сама. Через ці хибні уявлення вона вважає тимчасові речі за свою власність і поринає в дедалі густішу темряву невігластва.
Text 31:
For the sake of the body, which is a source of constant trouble to him and which follows him because he is bound by ties of ignorance and fruitive activities, he performs various actions which cause him to be subjected to repeated birth and death.
31:
Задля тіла, яке постійно завдає турбот живій істоті і яке ніколи її не залишає, зв’язане з нею путами невігластва і корисливої діяльності, жива істота виконує найрізноманітніші вчинки, що примушують її знову й знову народжуватися й помирати.
Text 32:
If, therefore, the living entity again associates with the path of unrighteousness, influenced by sensually minded people engaged in the pursuit of sexual enjoyment and the gratification of the palate, he again goes to hell as before.
32:
Отож, якщо жива істота знову стає на неправедний шлях, прислухаючись до людей, які, охоплені жагою чуттєвої втіхи, шукають статевих насолод і намагаються задовольнити язик, то вона знову йде в пекло, як і раніше.
Text 33:
He becomes devoid of truthfulness, cleanliness, mercy, gravity, spiritual intelligence, shyness, austerity, fame, forgiveness, control of the mind, control of the senses, fortune and all such opportunities.
33:
Через таке спілкування людина втрачає правдивість, чистоту, милосердя, серйозність, духовний інтелект, скромність, аскетичність, славу, вміння вибачати, владу над розумом, владу над чуттями, щасливий талан і всі інші чесноти.
Text 34:
One should not associate with a coarse fool who is bereft of the knowledge of self-realization and who is no more than a dancing dog in the hands of a woman.
34:
Слід триматися осторонь від грубих дурнів, які нічого не знають про природу душі і які схожі на дресированих песиків, що танцюють для задоволення жінки.
Text 35:
The infatuation and bondage which accrue to a man from attachment to any other object is not as complete as that resulting from attachment to a woman or to the fellowship of men who are fond of women.
35:
Жодна інша прив’язаність не затьмарює розум і не поневолює чоловіка такою мірою, як прив’язаність до жінки чи дружба з чоловіками, ласими до жінок.
Text 36:
At the sight of his own daughter, Brahmā was bewildered by her charms and shamelessly ran up to her in the form of a stag when she took the form of a hind.
36:
Побачивши вроду своєї дочки, Брахма був настільки збентежений, що безсоромно кинувся за нею в образі оленя, хоча вона прибрала подобу олениці.
Text 37:
Amongst all kinds of living entities begotten by Brahmā, namely men, demigods and animals, none but the sage Nārāyaṇa is immune to the attraction of māyā in the form of woman.
37:
Серед усіх живих істот, створінь Брахми,    —    серед людей, півбогів і тварин,    —    за винятком мудреця Нараяни, ніхто не спроможний встояти перед чарами майі в образі жінки.
Text 38:
Just try to understand the mighty strength of My māyā in the shape of woman, who by the mere movement of her eyebrows can keep even the greatest conquerors of the world under her grip.
38:
Поглянь лише, яку могутність посідає Моя майа в образі жінки, що одним порухом своїх брів може підкорити собі найбільших завойовників світу і тримати їх під своєю п’ятою.
Text 39:
One who aspires to reach the culmination of yoga and has realized his self by rendering service unto Me should never associate with an attractive woman, for such a woman is declared in the scripture to be the gateway to hell for the advancing devotee.
39:
Той, хто прагне досягнути вершини йоґи і хто в служінні Мені пізнав свою істинну сутність, ніколи не повинен спілкуватися з привабливою жінкою, бо писання проголошують, що для відданого така жінка    —    це брама до пекла.
Text 40:
The woman, created by the Lord, is the representation of māyā, and one who associates with such māyā by accepting services must certainly know that this is the way of death, just like a blind well covered with grass.
40:
Господь створив жінку як уособлення майі, і той, хто спілкується з нею, приймаючи від неї служіння, повинен добре розуміти, що йде назустріч своїй смерті, як людина, яка наближається до зарослого травою колодязя.
Text 41:
A living entity who, as a result of attachment to a woman in his previous life, has been endowed with the form of a woman, foolishly looks upon māyā in the form of a man, her husband, as the bestower of wealth, progeny, house and other material assets.
41:
Жива істота, яка внаслідок своєї прив’язаності до жінки в попередньому житті тепер сама народилася в жіночому тілі, в своїй ілюзії вважає майу в образі чоловіка, одруженого з нею, за того, хто дасть їй багатство, потомство, дім та інші матеріальні блага.
Text 42:
A woman, therefore, should consider her husband, her house and her children to be the arrangement of the external energy of the Lord for her death, just as the sweet singing of the hunter is death for the deer.
42:
Тому жінка повинна вважати свого чоловіка, дім та дітей за витвір зовнішньої енерґії Господа, призначений для того, щоб знищити її, так само як милозвучний спів мисливця криє в собі смертельну загрозу для оленя.
Text 43:
Due to his particular type of body, the materialistic living entity wanders from one planet to another, following fruitive activities. In this way, he involves himself in fruitive activities and enjoys the result incessantly.
43:
Матеріалістична жива істота блукає з планети на планету, відповідно до своїх корисливих вчинків отримуючи те чи інше тіло. Так вона знову й знову виконує корисливу діяльність і пожинає її плоди.
Text 44:
In this way the living entity gets a suitable body with a material mind and senses, according to his fruitive activities. When the reaction of his particular activity comes to an end, that end is called death, and when a particular type of reaction begins, that beginning is called birth.
44:
Так, згідно зі своїми корисливими вчинками, жива істота отримує відповідне тіло з матеріальним розумом та чуттями. Коли наслідки вчинків певного типу вичерпуються, кінець пов’язаного з ними тіла називають смертю, а коли жива істота тільки починає пожинати наслідки певного типу, цей початок називається народженням.
Texts 45-46:
When the eyes lose their power to see color or form due to morbid affliction of the optic nerve, the sense of sight becomes deadened. The living entity, who is the seer of both the eyes and the sight, loses his power of vision. In the same way, when the physical body, the place where perception of objects occurs, is rendered incapable of perceiving, that is known as death. When one begins to view the physical body as one’s very self, that is called birth.
45–46:
Коли через хворобу зорового нерва очі втрачають здатність бачити форми та барви, чуття зору відмирає і жива істота, споглядач і очей, і зору, сліпне. Так само, коли фізичне тіло, в якому відбувається сприйняття об’єктів, втрачає здатність що-небудь сприймати, це називають смертю. А коли жива істота починає вважати певне фізичне тіло за саму себе, цю мить називають народженням.
Text 47:
Therefore, one should not view death with horror, nor have recourse to defining the body as soul, nor give way to exaggeration in enjoying the bodily necessities of life. Realizing the true nature of the living entity, one should move about in the world free from attachment and steadfast in purpose.
47:
Тому не треба боятися смерті, як не треба ототожнювати тіло з душею чи кидатися в фізичні насолоди, надмірно задовольняючи потреби тіла. Треба пізнати істинну природу живої істоти і діяти в матеріальному світі без прив’язаності, не відхиляючись від своєї мети.
Text 48:
Endowed with right vision and strengthened by devotional service and a pessimistic attitude towards material identity, one should relegate his body to this illusory world through his reason. Thus one can be unconcerned with this material world.
48:
Дивлячись на все в істинному світлі, зміцнивши себе відданим служінням і не покладаючи ніяких надій на свою матеріальну тотожність, треба в своєму інтелекті віддати тіло цьому ілюзорному світу. Так можна бути вільним від турбот, навіть живучи в матеріальному світі.