Skip to main content

Text 25

Sloka 25

Devanagari

Dévanágarí

परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन स: ।
अनभिप्रेतमापन्न: प्रत्याख्यातुमनीश्वर: ॥ २५ ॥

Text

Verš

para-cchandaṁ na viduṣā
puṣyamāṇo janena saḥ
anabhipretam āpannaḥ
pratyākhyātum anīśvaraḥ
para-cchandaṁ na viduṣā
puṣyamāṇo janena saḥ
anabhipretam āpannaḥ
pratyākhyātum anīśvaraḥ

Synonyms

Synonyma

para-chandam — the desire of another; na — not; viduṣā — understanding; puṣyamāṇaḥ — being maintained; janena — by persons; saḥ — he; anabhipretam — into undesirable circumstances; āpannaḥ — fallen; pratyākhyātum — to refuse; anīśvaraḥ — unable.

para-chandam — touhu druhého; na — ne; viduṣā — chápající; puṣyamāṇaḥ — udržované; janena — lidmi; saḥ — ono; anabhipretam — do nežádoucích podmínek; āpannaḥ — pokleslo; pratyākhyātum — odmítnout; anīśvaraḥ — neschopné.

Translation

Překlad

After coming out of the abdomen, the child is given to the care of persons who are unable to understand what he wants, and thus he is nursed by such persons. Unable to refuse whatever is given to him, he falls into undesirable circumstances.

Když dítě opustí břicho, je svěřeno do péče lidem, kteří nechápou, co chce, a ti se o ně starají. Jelikož nedokáže odmítnout nic, co mu dávají, dostává se do nežádoucí situace.

Purport

Význam

Within the abdomen of the mother, the nourishment of the child was being carried on by nature’s own arrangement. The atmosphere within the abdomen was not at all pleasing, but as far as the child’s feeding was concerned, it was being properly done by the laws of nature. But upon coming out of the abdomen the child falls into a different atmosphere. He wants to eat one thing, but something else is given to him because no one knows his actual demand, and he cannot refuse the undesirables given to him. Sometimes the child cries for the mother’s breast, but because the nurse thinks that it is due to pain within his stomach that he is crying, she supplies him some bitter medicine. The child does not want it, but he cannot refuse it. He is put in very awkward circumstances, and the suffering continues.

V matčině břiše se o výživu dítěte starala samotná příroda. Prostředí tam nebylo zdaleka příjemné, ale co se týče jeho krmení, bylo dokonale zajištěno zákony přírody. Jakmile však dítě opustí břicho, dostane se do odlišného prostředí. Chce jíst jednu věc, ale protože nikdo nezná jeho skutečnou potřebu, dají mu něco jiného a dítě neumí tyto nechtěné věci odmítnout. Někdy pláče po matčině prsu, ale jeho pečovatelka si myslí, že ho bolí žaludek, a proto mu dá nějaký hořký lék. Dítě ho nechce, ale není schopné ho odmítnout. Je ve velice nepříjemné situaci a jeho utrpení pokračuje.