Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Devanagari

Dévanágarí

येनेद‍ृशीं गतिमसौ दशमास्य ईश
संग्राहित: पुरुदयेन भवाद‍ृशेन ।
स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथ:
को नाम तत्प्रति विनाञ्जलिमस्य कुर्यात् ॥ १८ ॥

Text

Verš

yenedṛśīṁ gatim asau daśa-māsya īśa
saṅgrāhitaḥ puru-dayena bhavādṛśena
svenaiva tuṣyatu kṛtena sa dīna-nāthaḥ
ko nāma tat-prati vināñjalim asya kuryāt
yenedṛśīṁ gatim asau daśa-māsya īśa
saṅgrāhitaḥ puru-dayena bhavādṛśena
svenaiva tuṣyatu kṛtena sa dīna-nāthaḥ
ko nāma tat-prati vināñjalim asya kuryāt

Synonyms

Synonyma

yena — by whom (the Lord); īdṛśīm — such; gatim — a condition; asau — that person (myself); daśa-māsyaḥ — ten months old; īśa — O Lord; saṅgrāhitaḥ — was made to accept; puru-dayena — very merciful; bhavādṛśena — incomparable; svena — own; eva — alone; tuṣyatu — may He be pleased; kṛtena — with His act; saḥ — that; dīna-nāthaḥ — refuge of the fallen souls; kaḥ — who; nāma — indeed; tat — that mercy; prati — in return; vinā — except with; añjalim — folded hands; asya — of the Lord; kuryāt — can repay.

yena — díky Němuž (Pánovi); īdṛśīm — takové; gatim — podmínky; asau — ta osoba (já); daśa-māsyaḥ — deset měsíců stará; īśa — ó Pane; saṅgrāhitaḥ — mohla přijmout; puru-dayena — velice milostivý; bhavādṛśena — nesrovnatelný; svena — vlastní; eva — sám; tuṣyatu — kéž je potěšen; kṛtena — Svým činem; saḥ — ten; dīna-nāthaḥ — útočiště pokleslých duší; kaḥ — kdo; nāma — vskutku; tat — ta milost; prati — na oplátku; vinā — kromě; añjalim — sepjaté ruce; asya — Pána; kuryāt — mohu oplatit.

Translation

Překlad

My dear Lord, by Your causeless mercy I am awakened to consciousness, although I am only ten months old. For this causeless mercy of the Supreme Personality of Godhead, the friend of all fallen souls, there is no way to express my gratitude but to pray with folded hands.

Můj milý Pane, Tvou bezpříčinnou milostí jsem probuzena k vědomí, přestože je mi pouze deset měsíců. Svoji vděčnost za tuto bezpříčinnou milost Nejvyšší Osobnosti Božství, přítele všech pokleslých duší, nemohu vyjádřit jinak než modlitbou se sepjatýma rukama.

Purport

Význam

As stated in Bhagavad-gītā, intelligence and forgetfulness are both supplied by the Supersoul sitting with the individual soul within the body. When He sees that a conditioned soul is very serious about getting out of the clutches of the material influence, the Supreme Lord gives intelligence internally as Supersoul and externally as the spiritual master, or, as an incarnation of the Personality of Godhead Himself, He helps by speaking instructions such as Bhagavad-gītā. The Lord is always seeking the opportunity to reclaim the fallen souls to His abode, the kingdom of God. We should always feel very much obliged to the Personality of Godhead, for He is always anxious to bring us into the happy condition of eternal life. There is no sufficient means to repay the Personality of Godhead for His act of benediction; therefore, we can simply feel gratitude and pray to the Lord with folded hands. This prayer of the child in the womb may be questioned by some atheistic people. How can a child pray in such a nice way in the womb of his mother? Everything is possible by the grace of the Lord. The child is put into such a precarious condition externally, but internally he is the same, and the Lord is there. By the transcendental energy of the Lord, everything is possible.

Jak je řečeno v Bhagavad-gītě, inteligenci i zapomnění dává Nadduše, která pobývá v těle společně s individuální duší. Když Nejvyšší Pán vidí, že se podmíněná duše chce skutečně osvobodit z hmotného vlivu, dává jí inteligenci zevnitř jako Nadduše a zvenčí jako duchovní mistr. Také jí jako inkarnace Osobnosti Božství Osobně pomáhá tím, že jí sděluje Své pokyny, jako například v Bhagavad-gītě. Pán neustále vyhledává příležitost, jak přivést pokleslé duše zpátky do Svého sídla, království Boha. Měli bychom Mu být vždy velice zavázáni, neboť On se nás neustále snaží přivést ke šťastnému, věčnému životu. Nemáme čím Pánovi Jeho požehnání oplatit, a proto můžeme být pouze vděční a modlit se k Němu se sepjatýma rukama. Někteří ateisté mohou o této modlitbě dítěte v lůně pochybovat: “Jak se může dítě v lůně matky tak krásně modlit?” Milostí Pána je všechno možné. Navenek se dítě dostává do tísnivých podmínek, ale uvnitř je stále stejné a Pán je s ním. Když působí Pánova transcendentální energie, je možné všechno.