Skip to main content

Text 21

Sloka 21

Devanagari

Dévanágarí

तयोर्निर्भिन्नहृदयस्तर्जनैर्जातवेपथु: ।
पथि श्वभिर्भक्ष्यमाण आर्तोऽघं स्वमनुस्मरन् ॥ २१ ॥

Text

Verš

tayor nirbhinna-hṛdayas
tarjanair jāta-vepathuḥ
pathi śvabhir bhakṣyamāṇa
ārto ’ghaṁ svam anusmaran
tayor nirbhinna-hṛdayas
tarjanair jāta-vepathuḥ
pathi śvabhir bhakṣyamāṇa
ārto ’ghaṁ svam anusmaran

Synonyms

Synonyma

tayoḥ — of the Yamadūtas; nirbhinna — broken; hṛdayaḥ — his heart; tarjanaiḥ — by the threatening; jāta — arisen; vepathuḥ — trembling; pathi — on the road; śvabhiḥ — by dogs; bhakṣyamāṇaḥ — being bitten; ārtaḥ — distressed; agham — sins; svam — his; anusmaran — remembering.

tayoḥ — Yamadūtů; nirbhinna — zlomené; hṛdayaḥ — jeho srdce; tarjanaiḥ — hrozbami; jāta — vzniklé; vepathuḥ — třes; pathi — na cestě; śvabhiḥ — psy; bhakṣyamāṇaḥ — kousán; ārtaḥ — zoufalý; agham — hříchy; svam — své; anusmaran — vzpomínající.

Translation

Překlad

While carried by the constables of Yamarāja, he is overwhelmed and trembles in their hands. While passing on the road he is bitten by dogs, and he can remember the sinful activities of his life. He is thus terribly distressed.

Když ho vedou Yamarājovi strážníci, je zdrcený a celý se třese. Cestou ho koušou psi a on si vzpomíná na hříšné činnosti, které páchal během svého života. Je z toho naprosto zoufalý.

Purport

Význam

It appears from this verse that while passing from this planet to the planet of Yamarāja, the culprit arrested by Yamarāja’s constables meets many dogs, which bark and bite just to remind him of his criminal activities of sense gratification. It is said in Bhagavad-gītā that one becomes almost blind and is bereft of all sense when he is infuriated by the desire for sense gratification. He forgets everything. Kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ: one is bereft of all intelligence when he is too attracted by sense gratification, and he forgets that he has to suffer the consequences also. Here the chance for recounting his activities of sense gratification is given by the dogs engaged by Yamarāja. While we live in the gross body, such activities of sense gratification are encouraged even by modern government regulations. In every state all over the world, such activities are encouraged by the government in the form of birth control. Women are supplied pills, and they are allowed to go to a clinical laboratory to get assistance for abortions. This is going on as a result of sense gratification. Actually sex life is meant for begetting a good child, but because people have no control over the senses and there is no institution to train them to control the senses, the poor fellows fall victim to the criminal offenses of sense gratification, and they are punished after death as described in these pages of Śrīmad-Bhāgavatam.

Z tohoto verše vyplývá, že cestou z této planety na Yamarājovu planetu potkává viníka zajatého Yamarājovými strážníky mnoho psů, kteří štěkají a koušou ho, aby mu tak připomněli jeho zločinné uspokojování smyslů. V Bhagavad-gītě je řečeno, že člověk posedlý touhou po smyslovém požitku je jako slepý a zbavený všeho zdravého rozumu. Zapomíná na všechno. Kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ. Když člověka příliš přitahuje smyslový požitek, ztrácí veškerou inteligenci a zapomíná, že také ponese následky. Psi ve službách Yamarāje mu dávají příležitost k výčtu jeho činností určených ke smyslovému požitku. Dokud žijeme v hrubohmotném těle, smyslový požitek je podporovaný dokonce i pokyny moderních vlád. Ve všech státech na světě vláda tyto činnosti podporuje formou kontroly početí. Ženám se dávají pilulky a umožňuje přístup do klinických laboratoří, kde jim pomáhají potratit. To se děje jako výsledek smyslového požitku. Sex je ve skutečnosti určen pro plození dětí, které budou náležitě vychovány, ale jelikož lidé neovládají své smysly a neexistuje instituce, která by je to učila, tito nebožáci se stávají obětmi svých zločinných přestupků ve jménu smyslového požitku. Po smrti je čeká trest, jenž je popsaný na těchto stránkách Śrīmad-Bhāgavatamu.